Δημοπρασίες-Διακηρύξεις-Προμήθειες-Συμβάσεις

11.07.2018 - Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου:"Επισκευές οδοστρωσίας δημοτικών οδών και δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Φλώρινας"
06.07.2018 - Περίληψη της ΣΟΧ υπ' αριθ. 02/ 2018 ανακοίνωσης
03.07.2018 - Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Προϋπολογισμού: 59.344,99 € (χωρίς το Φ.
22.05.2018 - Περίληψη Διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Φλώρινας
10.05.2018 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ...."
03.05.2018 - Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού "Προμήθεια εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας"
16.03.2018 - Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης: “Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Μελίτης «Όσοβο»” Δήμου Φλώρινας, Προϋπολογισμού: 10.014,20 € (χωρίς ΦΠΑ)

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000