Δούμτσης Νικόλαος του Αθανασίου

Δούμτσης Νικόλαος του Αθανασίου

Αρμοδιότητες:

1) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.
2) Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
3) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Διοικητικών εγγράφων .
4) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000