23.10.2013 - Περίληψη διακήρυξης για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, 531 00 Φλώρινα.
Πληροφορίες : Δημήτριος Τρ. Κρουσοράτης, Μαρία Π. Κώτσιου ( τηλ. +3023850-44468,44478)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( E – mail ) : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Tηλεομοιοτυπία (fax): +302385044287

2.ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου, την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή καθορίζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού για δε τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

4.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Σύμβαση θα συνάπτει ο Δήμος Φλώρινας και τα Νομικά του Πρόσωπα με τον ανάδοχο, αντικείμενο αυτής θα είναι η προμήθεια των παρακάτω ειδών:

A/A ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 Πετρέλαιο κίνησης (diesel) 09134200-9 159.100 λίτρα 181.646,34 €
2 Πετρέλαιο θέρμανσης (heating oil) 09135100-5 745.314 λίτρα 847.419,51 €
3 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 35.950 λίτρα 50.178,86 €
  Καθαρή Αξία 1.079.244,71 €
  Φ.Π.Α. (23%) 248.226,29 €
  Μερικό Σύνολο 1.327.471,00 €
           
 A/A  ΕΙΔΟΣ  CPV  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΑ/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΔΑΠΑΝΗ
1 Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 20W-50 09211100  200 λίτρα  2,68 € 536,00 €
2 Ημισυνθετικό Λιπαντικό Πετρελαιοκινητήρων - SAE 15W-40 09211100 1.000 λίτρα  3,05 € 3.050,00 €
3 Συνθετικό Λιπαντικό Βενζινοκινητήρων - SAE 10W-40 09211100 200 λίτρα  4,02 € 804,00 €
4 SAE 10W40 MAN M3277 09211400 400 λίτρα  4,45 € 1.780,00 €
5 Συνθετικό Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 75W-90 09211400 200 λίτρα  8,10 € 1.620,00 €
6 Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 80W-90 09211400 200 λίτρα  4,10 € 820,00 €
7 Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 75W-80 09211400 200 λίτρα  7,18 € 1.436,00 €
8 Λιπαντικό Οδοντωτών Τροχών - SAE 90 09211600 200 λίτρα  3,88 € 776,00 €
9 Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 30W 09211600 200 λίτρα  2,94 € 588,00 €
10 Ορυκτέλαιο Πετρελαιοκινητήρων - SAE 10W 09211600 100 λίτρα  10,25 € 1.025,00 €
11 Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 32 09211600 400 λίτρα  3,98 € 1.592,00 €
12 Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 46 09211600 600 λίτρα  2,82 € 1.692,00 €
13 Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 68 09211600 600 λίτρα  2,85 € 1.710,00 €
14 Λιπαντικό Υδραυλικών συστημάτων - ISO 100 09211600 200 λίτρα  3,75 € 750,00 €
15 Ορυκτέλαιο III D Automatic 09211600 200 λίτρα  4,40 € 880,00 €
16 Υγρά φρένων 09211650 60 λίτρα  9,66 € 579,64 €
17 Γράσσο βάσης λιθίου γενικής χρήσης 24951000 400 λίτρα  6,96 € 2.784,00 €
18 Αντιψυκτικό υγρό Αιθυνελογλυκόλης (συμπυκνωμένο) 24961000 120 λίτρα  5,43 € 651,60 €
19 AD BLUE 24951200 200 λίτρα  1,10 € 220,00 €
20 Αντιπαγωτικό υγρό για παρμπρίζ 24951310 100 λίτρα  2,83 € 283,00 €
  Καθαρή Αξία: 23.577,24 €
  Φ.Π.Α. (23%): 5.422,76 €
  Μερικό Σύνολο: 29.000,00 €
  Καθαρή αξία Προϋπολογισμού: 1.102.821,95 €
  Φ.Π.Α. (23%): 253.649,05 €
  Σύνολο Προϋπολογισμού: 1.356.471,00 €

 για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων- μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Φλώρινας καθώς και των νομικών του προσώπων για το έτος 2014.
Η διάρκεια αυτής ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης άλλους τρείς (3) μήνες χωρίς όμως υπέρβαση των κατακυρωθέντων στην προμηθεύτρια εταιρεία ποσοτήτων εκάστου είδους έως του προϋπολογιζόμενου ποσού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (1.356.471,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,
Η παραπάνω προβλεπόμενη δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του κάθε φορέα και θα βαρύνει κωδικούς του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2014 και αν παραστεί ανάγκη και του προϋπολογισμού έτους 2015.
Η πληρωμή της αξίας θα γίνετε τμηματικά από τον εκάστοτε φορέα.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό καλούνται, α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά ,β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και γ) Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων.

7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α. Εγγύηση συμμετοχής: για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 5% επί, της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , ήτοι 67.823,55 €, σε περίπτωση που υποβάλλει προσφορά για ολόκληρη την ποσότητα των καυσίμων-λιπαντικών ή για ανάλογο ποσό όταν υποβληθεί προσφορά για κάθε ένα είδος. Διάρκειας ισχύος εξαμήνου από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση ποσού ίσου με το 10 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παραλαβή τευχών δημοπράτησης μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου στο Πρωτόκολλο του Δήμου, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ποσού 20,00€ . Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.cityoflorina.gr σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF).
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο φαξ 2385044287 ή στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το σχετικό συνοδευτικό ηλεκτρονικό έντυπο υπογεγραμμένο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ' αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

9. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ( ΥΠΟΒΟΛΗ-ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ-ΓΛΩΣΣΑ)

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών είτε για μέρος αυτών ως ορίζεται στη διακήρυξη. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπ' όψη.
Ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού ορίζεται στις 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. ώρα λήξης αποδοχής προσφορών.
Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας IV Εργατικές Κατοικίες , Συν/σμός Αγ. Μηνά 531 00 Φλώρινα.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον πέντε (5) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α . και σύμφωνα με το άρθρο 24 της αναλυτικής διακήρυξης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Α/Α

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.

Για να λάβετε το συνοδευτικό έγγραφο κάντε κλικ εδώ.

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000