10.01.2018 - Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (για τη χρήση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από τα Σκόπια)

ΨΗΦΙΣΜΑ του Δ.Σ. Φλώρινας

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Ατου Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας Κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που πραγματοποιήθηκε…

Περισσότερα...
Δ.Τ. - Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Δήμου Φλώρινας και του Νομικού Προσώπου του Δήμου «Πολιτιστικός Χειμώνας – Φωτιές 2017» (Video, pics)

Πολιτιστικός Χειμώνας – Φωτιές 2017

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Δήμου Φλώρινας και του Νομικού Προσώπου του Δήμου «Πολιτιστικός Χειμώνας – Φωτιές 2017» την Παρασκευή, 05…

Περισσότερα...
Δ.Τ. - Τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων του Δήμου Φλώρινας βράβευσε ο Δήμος Φλώρινας (Video, pics)

Βράβευση επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων

Τους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων του Δήμου Φλώρινας βράβευσε την Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2018, ο Δήμος Φλώρινας. Σε μια λιτή…

Περισσότερα...
Δ.Τ. - Στην τελετή αγιασμού των υδάτων στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στην πόλη της Φλώρινας, αλλά και στα διυλιστήρια της Δ.Ε.Υ.Α.Φ., παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας, Γιάννης Βοσκόπουλος (Video, pics)

Τελετή αγιασμού των υδάτων

Στην τελετή αγιασμού των υδάτων στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στην πόλη της Φλώρινας, αλλά και στα διυλιστήρια της…

Περισσότερα...
Δ.Τ. - Συνέντευξη τύπου με αφορμή την τοποθέτηση των νέων Αντιδημάρχων, παραχώρησε την Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017, ο Δήμαρχος Φλώρινας, Γιάννης Βοσκόπουλος (Video, pics)

Συνέντευξη Δημάρχου Φλώρινας

Συνέντευξη τύπου με αφορμή την τοποθέτηση των νέων Αντιδημάρχων, παραχώρησε την Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017, ο Δήμαρχος Φλώρινας, Γιάννης Βοσκόπουλος,…

Περισσότερα...
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (για την αδόκητη εκδημία του αείμνηστου Αλέξανδρου Γαϊγάνη)

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Ατου Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2017,…

Περισσότερα...
Δ.Τ. - Στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) του Δήμου Φλώρινας, παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας, Γιάννης Βοσκόπουλος (Video, pics)

Επισκέψεις Δημάρχου Φλώρινας

Στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) του Δήμου Φλώρινας, παραβρέθηκε την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017,…

Περισσότερα...
Δ.Τ. - Αντιπροσωπεία του Δήμου Levashovo της Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας με τον οποίο έχει αδελφοποιηθεί ο Δήμος Φλώρινας, παραβρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην πόλη της Φλώρινας (Pics, Video)

Συναντήσεις Δημάρχου Φλώρινας

Αντιπροσωπεία του Δήμου Levashovo της Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας, με τον οποίο έχει αδελφοποιηθεί ο Δήμος Φλώρινας, παραβρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες…

Περισσότερα...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

07.07.2017 - Διακήρυξη έργου "Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φλώρινας"

 


logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Φλώρινα, 07 - 07 - 2017
Αριθ. Πρωτ. 13005

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φλώρινας


1. Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φλώρινας» προϋπολογιζόμενης δαπάνης Τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (38.550,00 €) μαζί με το Φ.Π.Α. που αναλύεται σε:

Εργασίες Προϋπολογισμού

 

22.909,88

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

18,00

4.123,78

Απρόβλεπτα

15,00

4.055,05

Φ.Π.Α. (%)

24,00

7.461,29

Τελικού Συνόλου

 

38.550,00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Συν/σμός Αγίου Αθανασίου, μέχρι τις 18 / 07 / 2017.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της υπ΄αριθμ. 182/2016 απόφασης (ΦΕΚ 4269/Β) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2385351253, Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Σάββας Κουγιουμτζόγλου, κα Τάνια Γραμματικού.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 / 07 / 2017 ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/16.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ καθώς και εργοδηγοί και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης
κατηγορίας και δυναμικότητας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
4. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το 5ο εδάφιο της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016)
5. Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 – ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ Δήμου Φλώρινας.
7. Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.cityoflorina.gr) και δεν δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αριθμό 214/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας.

Φλώρινα, 07 / 07 / 2017

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς

Ιωάννης Βοσκόπουλος

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (κάντε κλικ εδώ)
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (κάντε κλικ εδώ)
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (κάντε κλικ εδώ)
4. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (κάντε κλικ εδώ)
5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (κάντε κλικ εδώ)
6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (κάντε κλικ εδώ)
7. Ε.Σ.Υ. (κάντε κλικ εδώ)
8. Φ.Α.Υ. (κάντε κλικ εδώ)
9. Γ.Σ.Υ. (κάντε κλικ εδώ)
10. Σ.Α.Υ. (κάντε κλικ εδώ)
12.Τ.Ε.Υ.Δ. (κάντε κλικ εδώ)

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000