01.11.2018 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνιοσμού «Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Δ.Ε Κάτω Κλεινών Δήμου Φλώρινας 2018-2019»

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα 01/11/2018
Αρ. Πρωτ.: 22088

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού Δ.Ε Κάτω Κλεινών Δήμου Φλώρινας 2018-2019»
προϋπολογισμού 74.102,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις του τεύχους, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπισης παγετού Δ.Ε Κάτω Κλεινών, Δήμου Φλώρινας 2018-2019», προϋπολογισμού 74.102,40 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας
Κων/νος Τριανταφυλλίδης

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

TEYXH

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Για λήψη του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή κάντε κλικ εδώ (docx)
Για λήψη του Τ.Ε.Υ.Δ. σε επεξεργάσιμη μορφή κάντε κλικ εδώ (docx)


11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000