15.02.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα,14/02/2018
Αρ. Πρωτ.:2643

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθειαειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2018»σύμφωνα με το με Α.Π. 11/09-01-2018 -18REQ002532201 2018-01-09 Πρωτογενές αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας και με το εγκεκριμένο αίτημα της Απόφασης 2/2018του Διοικητικού Συμβουλίου της, στις 19Ιανουαρίου 2018 με 18REQ002634035 2018-02-07και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 21/02/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ. στο Γραφείου πρωτοκόλλου του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 5.015,11€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειώντης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044468 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων της κάντε κλικι εδώ (pdf) arrow1

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000