Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων “Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής (μπουάτ πρότζεκτ)”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής (μπουάτ πρότζεκτ),
συνολικού Προϋπολογισμού 2.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:«Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής (μπουάτ πρότζεκτ)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, προϋπολογισμού 2.000.000,00ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%. Η προσφορά κατατίθεται για το σύνολο της προμήθειας και δεν υποδιαιρείται.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η επαναλειτουργία της «άνω μπουάτ», το αναψυκτήριο με την πισίνα, που σηματοδότησαν με τη λειτουργία τους την πόλη της Φλώρινας μέσα στις προηγούμενες δεκαετίες. Ένα σημείο αναφοράς, που θα μεταφέρει την παλιά αίγλη στη νέα εποχή. Που θα αποτελεί τον δημοφιλέστερο προορισμό, φιλοξενώντας, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλα δρώμενα.Με οργανωμένο ένα σύμπλεγμα αθλητικών εγκαταστάσεων, που θα μπορεί ακόμα και να φιλοξενήσει προπονητικά καμπ, ακόμα και να διοργανώσει μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις.Την ίδια ώρα, η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους πολίτες, με έμφαση στην αξιοποίηση του τεράστιου αυτού φυσικού πλούτου της περιοχής με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 45112711-2 – Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:03/07/2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:06/07/2023

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το έργο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» στο πλαισιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.. (ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500003).Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64-7322.019 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα με το ποσό των 2.000.000,00 € με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 189544ΕΞ2022/23.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΕΡΗ-ΖΥ2) Απόφαση ένταξης του έργου «(Sub.4 – 16873) Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Αν. Υπουργού Οικονομικών (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189984).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06 €).

Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016.Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση του οχήματος – μετά την ανάθεση της σύμβασης – ορίζονται οι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ή νωρίτερα με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promotheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας την διαδρομή: Εξυπηρετηθείτε/έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις, στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑΜ).
Δημοσιεύσεις έχουν γίνει:
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δεν προβλέπεται
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

  • ΚΗΜΔΗΣ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν).
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
  • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(άρθρο 36 του ν. 4412/2016): http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 199306
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016σε δύο (2) ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες («Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας») και σε μια (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα («ΗΧΩ»).
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε /Έγγραφα και αρχεία – Δημοπρασίες /Διακηρύξεις).

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορέςδεν γίνονται δεκτές.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα