Πρόσκληση σύγκλησης στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 09 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 14:00΄ μ.μ. – 16:00΄ μ.μ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -22-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» με τη χρήση τηλεφώνου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας, σύμφωνα την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και την με αριθμ. 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στις 09 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 14:00΄ μ.μ. – 16:00΄ μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

  1. «Αποχαρακτηρισμός οδού και τμήματος οδού, προκειμένου να προσαρμοστεί η όδευση της Επαρχιακής Οδού 16 στην υφιστάμενη κατάσταση», Εισηγητής ο κος Λάζαρος Αντωνιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  2. «Χαρακτηρισμός τμήματος οδού ως τμήμα της Επαρχιακής Οδού 16, στο Τμήμα “Τ.Κ. Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού” για καθορισμό της ακριβούς όδευσης της Επαρχιακής Οδού 16», Εισηγητής ο κος Λάζαρος Αντωνιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα των δύο θεμάτων έγκειται στο ότι το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τον συνημμένο χάρτη με αριθμ. πρωτ. 110716/09-7-2024 μας στάλθηκε σήμερα 9/7/2024 και πρέπει άμεσα η απόφαση να σταλεί στο Υπουργείο Υποδομών.

Ο κος Ν.Μ., Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την με Α.Π. Εμπ. 4/16-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το με Α.Π. Εμπ. 1/02-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φλώρινας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΑΓΓΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα