Πρόσκληση σύγκλησης την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής 3ου διμήνου 2024 που θα γίνει στις 25 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -19-

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 3ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2024

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την με αρ. 98/8182/26-01-2024 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 3/2024) στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής 3ου διμήνου 2024 που θα γίνει στις 25 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., για τη συζήτηση και ενημέρωση επί των ακόλουθων θεμάτων:

  1. «Απαλλοτρίωση για την επέκταση των Δημοτικών Κοιμητηρίων Φλώρινας: σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία και αναλυτική ενημέρωση επί των ενεργειών της δημοτικής αρχής», Υποβληθείσα ερώτηση προς συζήτηση από τον κο Νικόλαο Ιωακειμίδη, Δημοτικό Σύμβουλο.

Ο κος Ν.Μ., Δημοτικός Σύμβουλος, δεν προσκαλείται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με την με Α.Π. Εμπ. 4/16-03-2023 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και το με Α.Π. Εμπ. 1/02-01-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φλώρινας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΑΡΑΓΓΟΣ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα