24.11.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης την κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», στις 24 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και κατά τις ώρες 09.30 π.μ. έως 10.30 π.μ.

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -19-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -25609/85-
 

Φλώρινα, 24/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», στις 24 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και κατά τις ώρες 09.30 π.μ. έως 10.30 π.μ. με τη χρήση τηλεφώνου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την (αρ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο ΥΠΕΣ), τις υπ’ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020, 60249/22-09-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 429/13-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03- 2020) και το άρθρο 1 του Ν. 4682/ 03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020) παράγραφο 1 του άρθρου 10, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δημήτριος Αθ. Θεοφανίδης
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα