10.11.2022 – Πρόσκληση σύγκλησης στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 10:00΄π.μ.-12:00΄μ.

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -21-

  Φλώρινα, 10 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς», με τη χρήση τηλεφώνου, για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α΄ Βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», στις 14 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 10:00΄π.μ.-12:00΄μ. και για τη συζήτηση και λήψη απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Νικόλαος Δ. Γρηγοριάδης
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Για λήψη της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα