Μεταδημότευση Συζύγων και Τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο

 

Δικαιολογητικά

Μεταδημότευσης Συζύγων και Τέκνων όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι γραμμένα στον ίδιο Δήμο

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015


1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία


2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο (για να εκδοθεί απαιτείται λογαριασμός  ΔΕΚΟ από τα 2 τελευταία χρόνια ή ένορκη βεβαίωση από το ειρηνοδικείο)


3. Αστυνομική ταυτότητα

4.Αίτηση

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα