Δ.Τ. – Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών και διατροφικών – χαρτικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 02-12-2020

logo-dimos100x100

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών και διατροφικών – χαρτικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 02-12-2020

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
9. Την Αριθμ. Δ1 α/Γ Π. οικ.: 76629 ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020. ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα_Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 02/12/2020.
2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης . για την Τετάρτη 02/12/2020.
3. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
4. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
• Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
• Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
• Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
• Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
• Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
• Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
• Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
• Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου.

Οι καταναλωτές οφείλουν:
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

Λ. ΜΟΔΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 02/12/2020

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

  

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α10

2/12/2020

  

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

   

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

   

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

   

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

   

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

   

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

   

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

   

9

ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)

 

 

   

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

   

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Δ45

2/12/2020

  

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

 

 

   

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

   

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

Α31

2/12/2020

  

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

Α45

2/12/2020

  

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Δ44

2/12/2020

  

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

 

 

   

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

 

   

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 

   

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α33

2/12/2020

  

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

   

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

Δ21

2/12/2020

  

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

 

 

   

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

   

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

   

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Δ52

2/12/2020

  

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

   

28

ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)

 

 

   

29

ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

 

 

   

30

ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)

 

Α22

2/12/2020

  

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

 

   

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

   

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

   

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Δ6

2/12/2020

  

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Δ9

2/12/2020

  

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

 

   

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

   

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

   

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

 

 

   

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

   

41

ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

 

Δ29

2/12/2020

  

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Γ14

2/12/2020

  

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Υ.Δ

 

   

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

   

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Α29

2/12/2020

  

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Δ19

2/12/2020

  

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Δ53

2/12/2020

  

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α25

2/12/2020

  

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δ1

2/12/2020

  

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Υ.Δ.

 

   

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Δ56

2/12/2020

  

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

   

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

 

Δ16

2/12/2020

  

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

   

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 

   

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

   

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

 

 

   

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Α42

2/12/2020

  

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υ.Δ

 

   

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Γ21

2/12/2020

  

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Υ.Δ

 

   

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

   

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Α38

2/12/2020

  

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Γ17

2/12/2020

  

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

Δ11

2/12/2020

  

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Δ36

2/12/2020

  

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Υ.Δ

 

   

68

ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

 

   

69

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

   

70

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Α35

2/12/2020

  

71

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

Α16

2/12/2020

  

72

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

 

Α27

2/12/2020

  

73

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

   

74

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

B2

2/12/2020

  

75

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Υ.Δ.

Γ18

2/12/2020

  

 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 02/12/2020

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

  

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

   

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Β6

2/12/2020

  

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Β5

2/12/2020

  

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α41

2/12/2020

  

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Α37

2/12/2020

  

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Β13

2/12/2020

  

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

Β4

2/12/2020

  

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Β26

2/12/2020

  

9

ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)

 

Β14

2/12/2020

  

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Β25

2/12/2020

  

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

   

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

 

Β17

2/12/2020

  

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Β33

2/12/2020

  

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

 

   

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

 

   

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

   

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

 

Α43

2/12/2020

  

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

Β16

2/12/2020

  

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Β21

2/12/2020

  

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

   

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Α25

2/12/2020

  

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

   

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

 

Α31

2/12/2020

  

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Β2

2/12/2020

  

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Β18

2/12/2020

  

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

   

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α40

2/12/2020

  

28

ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)

 

Α36

2/12/2020

  

29

ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

 

Β31

2/12/2020

  

30

ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)

 

 

   

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

Α42

2/12/2020

  

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Β7

2/12/2020

  

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Β28

2/12/2020

  

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

   

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

   

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Α30

2/12/2020

  

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Β23

2/12/2020

  

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

 

Α44

2/12/2020

  

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

 

Β9

2/12/2020

  

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Β12

2/12/2020

  

41

ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)

 

 

2/12/2020

  

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

   

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Υ.Δ

Β32

2/12/2020

  

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Α38

2/12/2020

  

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

   

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

 

   

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

   

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

   

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

   

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

Υ.Δ.

A24

2/12/2020

  

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

   

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Α27

2/12/2020

  

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

 

 

   

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

A33

2/12/2020

  

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Β20

2/12/2020

  

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Υ.Δ.

A45

2/12/2020

  

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

 

Β3

2/12/2020

  

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

 

   

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υ.Δ

Β24

2/12/2020

  

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

   

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Υ.Δ

B1

2/12/2020

  

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Β8

2/12/2020

  

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

 

   

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

   

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

   

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

   

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Υ.Δ

Β29

2/12/2020

  

68

ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

A26

2/12/2020

  

69

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Α34

2/12/2020

  

70

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

   

71

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

 

   

72

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

 

 

   

73

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Β11

2/12/2020

  

74

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

 

   

75

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Υ.Δ.

   

 

Λ. ΜΟΔΗ
ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 02/12/2020

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

 

 

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Ε34

2/12/2020

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

 

Α46

2/12/2020

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

 

 

7

STOJANOVSKA FANCHE

 

Ε40

2/12/2020

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

 

Ε26

2/12/2020

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Ε37

2/12/2020

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Ε23

2/12/2020

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α41

2/12/2020

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΔ

 

 

16

ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Ε31

2/12/2020

17

ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 

Γ10

2/12/2020

18

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

19

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Ε29

2/12/2020

20

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

 

 

21

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

22

ΚΑΛΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

 

 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 02/12/2020

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

Α29

2/12/2020

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

 

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

 

 

 

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Β22

2/12/2020

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Β30

2/12/2020

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Α35

2/12/2020

7

STOJANOVSKA FANCHE

 

 

 

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

 

 

 

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α32

2/12/2020

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Α39

2/12/2020

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Β19

2/12/2020

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΔ

Α46

2/12/2020

16

ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

17

ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

 

18

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Β10

2/12/2020

19

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

20

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Β15

2/12/2020

21

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Α28

2/12/2020

22

ΚΑΛΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

 

Β27

2/12/2020

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα