Δ.Τ. – Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2016 – 2017

logo-dimos-florinasΗ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» περιόδου 2016 – 2017, με τις δομές α) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) – Φλαμπούρου και β) Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) Φλώρινας.
Στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (www.eetaa.gr) έχει αναρτηθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθυνόμενη στις μητέρες οι οποίες επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων και ατόμων με αναπηρία.
Οι αιτήσεις των μητέρων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2016/index.html), τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 12.07.2016 έως 29.07.2016 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) προς τα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Προς διευκόλυνσή τους οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες και για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας στο τηλ. 2385044555 και τις ώρες 08:00π.μ. – 14:00μ.μ., όπως συμμετοχής (δ/νση Πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ 3070/11-07-2016 (www.eetaa.gr)
Συνοπτικά αναφέρουμε :
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μητέρες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες και άνεργες, όπως και πατέρες, εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους.
Προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το 2015 που δεν μπορεί να ξεπερνά τα 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, τα 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, τα 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και τα 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την «Αίτηση Συμμετοχής-Δήλωση» όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα υποβάλλουν καθαρά και ευανάγνωστα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (και άδεια διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπές μητέρες)
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της πρόσκλησης)
• Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2015 – 31/12/2015)
ΕΞΑΙΡΕΣΗ :
Σημειώνεται ότι από το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης. Οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κατηγορία θέσης Δ1 (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

Δικαιολογητικά απασχόλησης
Μισθωτές:
• Βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα και το είδος αυτής (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη από τις 11/07/2016.
• Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης.

Απασχολούμενη με εργόσημο:
• Βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση και το είδος αυτής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη από τις 11/07/2016.
• Εργόσημο: Αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 μηνών.
• Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

Αυτοαπασχολούμενες (εκτός πρωτογενούς ή τομέα):
• Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη, ακόμα και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον ασφαλιστικό φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ:
• Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του
• Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον ασφαλιστικό φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη/ος
• Ειδικότερα σε περίπτωση εταίρου ΙΚΕ, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος απασχολείται στην επιχείρηση.

Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα:
• Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη/ος κατά το τρέχον έτος ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Άνεργες/οι:
• Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας με ημ/νία έκδοσης μετά τις 11/07/2016.
• Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ

Δικαιολογητικά αναπηρίας
• Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή και για ένα από τα τέκνα της απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας εν ισχύ (Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).
• Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας εν ισχύ (Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας).

Ειδικές περιπτώσεις
1. Εάν η μητέρα είναι διαζευγμένη, απαιτείται αντίγραφο του διαζευκτηρίου (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
2. Εάν η μητέρα είναι σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου και έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.(έγγραφα προγενέστερα τις 11/07/2016).
3. Εάν ο/η ενδιαφερόμενη/ος είναι χήρα/ος απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αιτούσας).
4. Εάν η μητέρα είναι ανύπαντρη απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
5. Εάν ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών απαιτείται δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.
6. Εάν η μητέρα είναι ανάδοχη, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανήλικου τέκνου.
7. Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα για το φορολογικό έτος 2015 και των δύο μερών.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα