Δ.Τ. – Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 31η Ιουλίου 2019 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Φλώρινα, 15 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 15474

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:

• το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
• την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη
• έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας, μετά την δημοσίευση σχετικών ειδοποιήσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 14.05.2019 και 11.06.2019)
• επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης μετά από εξέταση των προαναφερόμενων καταγγελιών
• ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους
• και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα

καλεί

του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό – απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.
Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να αρχίσουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2019.

Μετά την 31η Ιουλίου 2019 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου εφαρμόζοντας την υπ’ αριθμό 371/2018 (ΑΔΑ: ΨΡΒ7ΩΗΙ-ΘΧΘ) απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με θέμα: “Ψήφιση κανονισμού χρέωσης και επιβολής προστίμων αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων Δήμου Φλώρινας”, σε όσους ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν.
Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης προβλέπεται η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό

Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης

1

47 089 17 04 015/0/0

Οδός Ευριδίκης, περιοχή Σιδηρ. Σταθμού, Φλώρινα

2

47 089 22 02 033/0/0

Συμβολή Λεωφόρος Μοναστηρίου – Οδός Δημάρχου Τέγου Σαπουντζή, Φλώρινα

3

47 089 22 02 034/0/0

Συμβολή Λεωφόρος Μοναστηρίου – Οδός Δημάρχου Τέγου Σαπουντζή, Φλώρινα

4

47 089 22 02 038/0/0

Λεωφόρος Μοναστηρίου, Φλώρινα

5

47 089 22 02 027/0/0

Λεωφόρος Μοναστηρίου, Φλώρινα

6

47 089 22 02 037/0/0

Λεωφόρος Μοναστηρίου, Φλώρινα

7

47 089 22 02 036/0/0

Λεωφόρος Μοναστηρίου, Φλώρινα

8

47 089 22 02 026/0/0

Λεωφόρος Μοναστηρίου, Φλώρινα

9

47 089 27 11 002/0/0

Οδός Ελένης Δημητρίου 30, Φλώρινα

10

47 089 02 19 081/0/0

Οδός Καυκάσου 29, Φλώρινα

11

47 089 36 06 082/0/0

Οδός Καυκάσου 29Α, Φλώρινα

12

47 089 10 15 013/0/0

Λεωφόρος Μακεδονομάχων 8 (Διασταύρωση με Οδό Ιπποκράτους), Φλώρινα

13

47 089 23 14 007/0/0

Οδός Δημάρχου Κωτσοπούλου 33, Φλώρινα

14

47 089 23 14 008/0/0

Οδός Καπετάν Καούδη 21, Φλώρινα

15

47 089 27 10 012/0/0

Οδός Θεμιστοκλέους 1, Φλώρινα

16

47 089 35 09 011/0/0

Οικισμός Σ. Ιωαννίδη

Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Θεόδωρος Δημόπουλος

katharismos-kipon 3 2019

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα