01.12.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς” στις 1 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 14.00 μ.μ. έως 14.30 μ.μ.

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 44-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -24470/198-

 

Φλώρινα, 01 Δεκεμβρίου 2020

ΠΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΕ (Δια περιφοράς) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς”, με τη χρήση τηλεφώνου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ υπ΄ αριθμ. 18318/13-3-2020 και την εγκύκλιο με αριθμ. 40/20930/31-03-2020 τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) και την παράγραφο 56 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στις 1 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 14.00 μ.μ. έως 14.30 μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φλώρινας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην άμεση ανάγκη κατάθεσης πρότασης μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πρόσκληση γιατί δεν υπήρχε πλήρης φάκελος με διευκρινήσεις από το Πράσινο Ταμείο για τον τρόπο εκτέλεσης και δεν υπάρχει έγκυρη ενημέρωση για να δοθεί παράταση μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Παρακαλείστε όπως:

• Η ψήφος σας (θετική, αρνητική ή αποχή από την ψηφοφορία με δήλωση «παρών»), να αποστέλλεται είτε εγγράφως, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση oepz@cityoflorina.gr, κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι η μη αποστολή της ψήφου ή της δήλωσης αποχής από την ψηφοφορία, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους και κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθιστά το μέλος ΑΠΟΝΤΑ. Η με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους αποστολή της ψήφου ή τοποθέτησής σας αποδεικνύει τη συμμετοχή σας στην «δια περιφοράς» συνεδρίαση και επομένως δεν απαιτείται η υπογραφή των πρακτικών της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Θ. Βασιλείου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα