03.01.2019 – Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 1 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -127/1-
Φλώρινα, 3 Ιανουαρίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 7 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο.ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τους διαγωνισμούς έτους 2019».
2ο.ΘΕΜΑ : «Σύσταση παγίας προκαταβολής Δήμου Φλώρινας και ορισμός υπολόγου για την διαχείριση αυτής ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα