09.09.2022 – Πρόσκληση σύγκλησης στην τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής -δια ζώσης- που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -3-

 Φλώρινα, 09 Σεπτεμβρίου 2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π ρ ο ς :
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Δήμου Φλώρινας κ.κ. :

1) Νικόλαο Μουρατίδη
2) Βασίλειο Χατζητιμοθέου
3) Παναγιώτη Νώτα
4) Νικόλαο Γρηγοριάδη
5) Κωνσταντίνο Σακουλέβα
6) Βασίλειο Νίκλη
7) Σοφία Φουδούλη – Τζώτζη

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής -δια ζώσης- που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’ αριθμ.380 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ.πρωτ.39456/15-06-2022, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης, ως εξής:
1. «Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού Δήμου Φλώρινας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Ν. Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα