12.11.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 12 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 63 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -25719/272 –
Φλώρινα, 12 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στον 3ο όροφο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αίθουσα βιβλιοθήκης – ΑΔΣ 279/2019) στις 12 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο.ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για δέσμευση πιστώσεων του κου Βασίλειου Γιαννάκη Δημάρχου Φλώρινας εκτός έδρας.
Το κατεπείγον έγκειται στην μετακίνηση του Δήμαρχου την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019.

2ο.ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε δημιουργία και μελέτη φακέλου, σύνταξη και κατάθεση Έφεσης κατά της υπ’ αριθμόν 161/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας, με την οποίαν υποχρεώνεται ο Δήμος Φλώρινας να καταβάλει στον ενάγοντα Σ. Μ. του Ι., το ποσόν των 110.208,38 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής (27-02-2018), σύμφωνα με όσα λεπτομερώς διαλαμβάνονται στην απόφαση, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Φλώρινας στις 14/10/2019 και σε κάθε σχετική ενέργεια για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Φλώρινας»
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι η απόφαση επιδόθηκε την 14/10/2019 και η προθεσμία κατάθεσης της Έφεσης είναι 30 ημέρες από την επίδοση. ΄

3ο.ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε δημιουργία και μελέτη φακέλου, κατά της υπ’ αριθμόν 162/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας, με την οποίαν υποχρεώνεται ο Δήμος Φλώρινας να καταβάλει στον ενάγοντα Ι. Μ. του Α., το ποσόν των 129.009,88 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής (27-02-2018), σύμφωνα με όσα λεπτομερώς διαλαμβάνονται στην απόφαση, η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Φλώρινας στις 14/10/2019 και σε κάθε σχετική ενέργεια για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Φλώρινας»
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι η απόφαση επιδόθηκε την 14/10/2019 και η προθεσμία κατάθεσης της Έφεσης είναι 30 ημέρες από την επίδοση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα