18.04.2012 – Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 του μηνός Απριλίου έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

  • Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου χρήσης 2011 Δήμου Φλώρινας
  • Έκθεση ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου χρήσης 2012 Δήμου Φλώρινας

Τα θέματα συζητούνται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω του ότι, σύμφωνα με τον N. 3852/2010 του Καλλικράτη (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) άρθρο 72 παρ. 1β περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής και το άρθρο 266 παρ.9, περί προγραμματισμού προϋπολογισμού και θεμάτων οικονομικής διαχείρισης των Δήμων, η υποβολή του απολογισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα