22/02/2010 Περίληψη διακήρυξης “Πάρκο Ζωολογικού Κήπου Δήμου Φλώρινας Νομού Φλώρινας

Αριθ. Πρωτ : 1496

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

     Ο  Δήμαρχος  Φλώρινας

Προκηρύσσει  ανοικτή  δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές  με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/1984 & Ν.3263/2004 περί Δημοσίων έργων όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

  • "Πάρκο Ζωολογικού Κήπου Δήμου Φλώρινας Νομού Φλώρινας" προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες και τετρακόσια είκοσι εννιά ευρώ και δέκα επτά λεπτά (114.429,17€) ΕΥΡΩ  μαζί με το ΦΠΑ.

 

Η παραπάνω πίστωση του έργου προέρχεται από το 3ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Π. 2007 – 2011) ΤΟΥ Τ.Π.Α. ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Ο  Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 09 Μαρτίου 2010  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Φλώρινας από την αρμόδια Επιτροπή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί σε  νέα  ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της  η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την νέα ημερομηνία σε όσους  έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10.00). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρου και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν  και να λάβουν τεύχη  του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ' αυτόν   ενδιαφερόμενοι  που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγουμένη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες πριν τον διαγωνισμό (η ημέρα διαγωνισμού δεν προσμετράται).

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται  σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στη A2, 1η ΤΑΞΗ & 2η ΤΑΞΗ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ για έργα κατηγορίας Οικοδομικά, αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσοστό 2% επι των δημοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 1.875,54 ΕΥΡΩ, απευθυνόμενη στο Δήμο Φλώρινας και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητική  επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.ΣΜ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που ισχύουν στο Δημόσιο.

Τις διακηρύξεις, τις μελέτες καθώς επίσης και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα τα παραλαμβάνουν  από τον Δήμο μέχρι την Πέμπτη  04/03/2010.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2385351014.

Φλώρινα, 05/ 02/ 2010

Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς

Στέφανος   Χρ.  Παπαναστασίου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα