22.05.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 του μηνός Μαΐου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 9.30 π.μ. έως 11.30 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 19-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -7890/89-
 

Φλώρινα, 21 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΕ (Δια περιφοράς) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς”, με τη χρήση τηλεφώνου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ υπ΄ αριθμ. 18318/13-3-2020 και την εγκύκλιο με αριθμ. 40/20930/31-03-2020 τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) και την παράγραφο 56 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στις 25 του μηνός Μαΐου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 9.30 π.μ. έως 11.30 π.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Θ. Βασιλείου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα