23.02.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής(1)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Φλώρινα 23 Φεβρουαρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -2-   
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -7- 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 Π ρ ο ς : 
 Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας κ.κ. :
 

Μπέλτσο Αθανάσιο, Αριστείδου Αριστείδη, Λουκά Δημήτριο, Σταυρίδη Ευάγγελο, Αλεξιάδη Νικόλαο  

Καλείστε να προσέλθετε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 23 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με : 
  1. Ψήφιση Κανονισμού Διαβούλευσης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας .
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας
κα Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα