23.09.11-Περίληψη Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 23 Σεπτεμβρίου 2011 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Π Ι Ν Α Κ Α Σ
 Στον οποίο φαίνονται
περιληπτικά οι Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας,
που ελήφθησαν κατά την Τακτική  Συνεδρίαση αυτής στις 23 Σεπτεμβρίου του
2011 ως εξής:
 Με αρ. 2 :Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
  
  Ο Πρόεδρος Της Εκτελεστικής Επιτροπής
   Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα