23.11.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς” στις 24 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 9.30 π.μ. έως 11.30 π.μ.

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 42-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -23826/192-
 

Φλώρινα, 20 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς”, με τη χρήση τηλεφώνου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την (αρ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο ΥΠΕΣ), στις 24 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 9.30 π.μ. έως 11.30 π.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Θ. Βασιλείου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης  κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα