27.11.2019 – πρόσκληση σύγκλησης σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ.

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 66 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 27568/291-
Φλώρινα, 27 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77,Ν.4555/18)

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στον 3ο όροφο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αίθουσα βιβλιοθήκης – ΑΔΣ 279/2019) στις 27 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2.30 μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:
1ο.ΘΕΜΑ: Πρόταση Οικονομικής Επιτροπής για τον Καθορισμό τoυ ανταποδοτικού τέλους Ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2020 και εφεξής, μέχρι καταργήσεως ή τροποποιήσεως της παρούσης απόφασης.
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός λόγω του ότι η απόφαση της επιβολής των τελών καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30 Νοεμβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης
Δήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα