Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Αδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στις 8-6-2006 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων Νόμος 3463/2006, (ΦΕΚ 114Α/8-6-06), ο οποίος αφορά και στη λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ). Παραθέτουμε το τμήμα του νόμου, το οποίο αφορά στην διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας ΚΥΕ (άρθρο 80) . Παρακάτω επισημαίνουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές Βάσει του νέου νόμου, για την ίδρυση ΚΥΕ απαιτείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου, και η οποία προέγκριση απαιτεί συγκεκριμένα δικαιολογητικά.  

Δικαιολογητικά προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον οικείο Δήμο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ίδρυσης & λειτουργίας ΚΥΕ που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Μεταβίβαση ΚΥΕ

Δεν απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε περίπτωση μεταβίβασης του καταστήματος σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας αυτού.
Στην περίπτωση αυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αντικαθίσταται υποχρεωτικά με νέα, η οποία εκδίδεται στο όνομα του προσώπου, που μεταβιβάστηκε το κατάστημα, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία, που προβλέπεται για τη χορήγηση της αρχικής άδειας.
Για την αντικατάστασή της, ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο μεταβιβάστηκε το κατάστημα, υποβάλλει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πρόσωπό του, και υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταφοράς, επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης του καταστήματος. Ο νέος κύριος του καταστήματος ευθύνεται από κοινού με τον παλαιό για την τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για τη λειτουργία του από το χρόνο που πραγματοποιείται η μεταβίβαση μέχρι την αντικατάσταση της άδειας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα έκδοσης αδειών στο τηλέφωνο 2385351029

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα