Από Τετάρτη 5 Αυγούστου 2015 οι αιτήσεις για δωρεάν φιλοξενία σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Φλώρινας

Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στα παρακάτω σημεία:

 1. Στα γραφεία του ΝΠΔΔ στο Σ.Σ. Ιωαννίδη και ώρες 8:00-20:00
 2. Στα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας και ώρες 8:00-20:00
 3. Στα ΚΕΠ Περάσματος και ώρες 8:00-20:00
 4. Στα ΚΕΠ Κάτω Κλεινών και ώρες 8:00-20:00
 5. Στα ΚΕΠ Μελίτης και ώρες 8:00-20:00

► Για όλους τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για παιδιά έως και τα προνήπια
► Για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για παιδιά από 5 έως και 12 ετών (από νήπια μέχρι ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου)

 • Τα ΚΔΑΠ προσφέρουν όλο τον χρόνο, σε απογευματινές ώρες, εκμάθηση μουσικών οργάνων, δημιουργική απασχόληση, αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες, βοήθεια στη σχολική μελέτη και πολλά άλλα.
 • Επιπλέον εξασφαλίζεται για όλα τα παιδιά δωρεάν δημιουργική απασχόληση τους καλοκαιρινούς μήνες και στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα σε πρωινές ώρες.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών λειτουργούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες ενώ περιλαμβάνονται και οι αθλητικές δραστηριότητες του δήμου σε αυτά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(Περιγράφονται αναλυτικά και στην πρόκληση της ΕΕΤΑΑ από τις 16.7.2015, www.eetaa.gr)

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μητέρες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες και άνεργες, όπως και πατέρες, εφόσον έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014 δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, τα 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, τα 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και τα 36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και πάνω. (Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το φορολογητέο εισόδημα καθώς και το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΔΑΠ

Μαζί με την «Αίτηση Συμμετοχής-Δήλωσή» τους, όλες οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλουν πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (και άδεια διαμονής για αλλοδαπές μητέρες)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοση εντός τελευταίου τετραμήνου)
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2015 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014-φορολογικό έτος 2014)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Μισθωτές:

 • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Μ4 ή αντίγραφο σύμβασης όπου θα φαίνεται η διάρκεια και το είδος της σύμβασης
 • Βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση και το είδος αυτής (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 16ης.7.2015

Απασχολούμενη με εργόσημο:

 • Βεβαίωση εργοδότη από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση και το είδος αυτής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 16ης.7.2015
 • Εργόσημο: Αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 5 μηνών.

Αυτοαπασχολούμενες (εκτός πρωτογενούς ή τομέα):

 • Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη ακόμα κι αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής υπαγωγής στον ασφαλιστικό φορέα

Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ:

 • Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του
 • Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον ασφαλιστικό φορέα

Αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα:

 • Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος

Συμμετέχουσες σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ):

 • Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο πρόγραμμα όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος σε αυτό

Άνεργες:

 • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ (ημερομηνία έκδοσης πριν τις 16.7.2015)
 • Αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ

Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν υπάρχει ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή και για ένα από τα τέκνα της ή ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (με τη χρονική διάρκεια και το ποσοστό αναπηρίας)

Ειδικές περιπτώσεις

 1. Εάν η μητέρα είναι διαζευγμένη απαιτείται αντίγραφο του διαζευκτηρίου (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 2. Εάν η μητέρα είναι σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.(έγγραφα προγενέστερα της 16ης.7.2015)
 3. Εάν η μητέρα είναι ανάδοχη απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή αποδεικτικό Επιτροπείας ανηλίκου.
 4. Εάν η μητέρα είναι χήρα απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου (αν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 5. Εάν ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών απαιτείται δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: (όλες οι δημοσιεύσεις γίνονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr)

 • Οριστικοί πίνακες των δομών που εγκρίνονται: 4.8.2015
 • Διάθεση της αίτησης: 4.8.2015
 • Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 5.8.2015 -18.8.2015
 • Οι πίνακες κατάταξης των αιτήσεων των μητέρων και οι προσωρινές εγκρίσεις και απορρίψεις θα δημοσιευθούν στις 7.9.2015
 • Ενστάσεις κατά της κατάταξης: 8-10.9.2015
 • Τελικά αποτελέσματα: 13.9.2015


Προσοχή: Ελέγξετε την αίτησή σας στους προσωρινούς πίνακες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr στις 7.9.2015. Εφόσον απορρίπτεται η αίτηση ή είναι κάποιο στοιχείο λάθος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο γραφείο του ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας μεταξύ 8-10.9.2015 για την υποβολή της ένστασης.


Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα