Δικαιολογητικά Αδειών Μουσικών Οργάνων

Δικαιολογητικά Αδειών Μουσικών Οργάνων

Στα καταστήματα των άρθρων 37,38,39, της Α1β/8577/83 Υ.Δ.

        

(1) Αίτηση

(2) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

(3) Φωτοτυπία της Αδείας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος.

(4) Τιμολόγιο της Α.Ε.Π.Ι τηλ.6948240180 κ. Καϊταλίδου Σοφία.

(5) Παράβολο 75,00 ευρώ υπέρ του Δήμου από το Ειδικό Ταμείο του Δήμου.

(6) Δημοτική Ενημερότητα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα