Δικαιολογητικά Μεταβίβασης Επωνυμίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Άρθρο 80 παρ. 5 του ΔΚΚ Ν. 3463/2006

(1) Αίτηση (φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας).

(2) Δύο (2) Φωτογραφίες.

(3) Έγγραφο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό έγγραφο κ.λ.π.) θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών .

(4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο αναζητά αυτεπάγγελτα ο Δήμος μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

(5) Φωτοαντίγραφο (την πρώτη και την τελευταία σελίδα) του βιβλιαρίου υγείας από τη Δ/νση Υγιεινής.

(6) Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας.

(7) Διπλότυπο είσπραξης 185 € υπέρ Δήμου (Για Κ. Διασκέδασης αναλόγως των θέσεων)

                                                                        α) Μέχρι 200 θέσεις 280 €

                                                                        β) Περισσότερες από 200 θέσεις 375 €.

(6) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο, π.χ. κρεοπωλείο ,κομμωτήριο κ.λ.π.).

(7) Βεβαίωση Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

(8) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος δε θα προβεί σε μεταφορά επέκταση αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

(9) Εάν πρόκειται για εταιρία προσκομίζονται :

    Α. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας σε Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

    Β. Δήλωση ορισμού του Υγειονομικά ή Αγορανομικά Υπευθύνου και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής του ορισθέντα θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής.

(10) Αντίγραφο περί ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλματος ή μεταβολή ή επέκταση από Οικονομική Εφορία.

(11)Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο.

(12) Κατάθεση της πρωτότυπης παλιάς άδειας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον κάτοχό της που να λέει : «Ζητώ την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. ……………….. αδείας μου, στο τελευταίο στάδιο πριν την αντικατάσταση της».                                                   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • 1) Οι φωτοτυπίες επικυρώνονται από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή.
  • 2) Το κατάστημα λειτουργεί με την ισχύουσα (παλαιά) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μέχρι την αντικατάστασή της.
  • 3) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω είναι δυνατό να συμπληρωθούν με άλλα δικαιολογητικά που θα κριθούν ως απαραίτητα από την Υπηρεσία μας.
  • 4) Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση που δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά ο ενδιαφερόμενος.
  • 5) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος Κράτους μέλους ή μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται άδεια διαμονής για ανεξάρτητη εργασία και φωτοτυπία του διαβατηρίου.

 (εξαιρείτε  Π.Δ. 270/81 ΥΑ 119/2004/Β-242  Λειτουργία κυλικείων Δημοσίων σχολείων)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα