Δικαιολογητικά Παιδοτόπων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 36873/ΦΕΚ τ.Β/2-8-2007

(1) Αίτηση (φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας).

(2) Διπλότυπο είσπραξης 185 € υπέρ Δήμου (Για καφενεία ,καφετερίες, παιδότοπους κ.α.)

(3) Τοπογραφικό Διάγραμμα ή διάγραμμα κάλυψης της ευρύτερης περιοχής στο οποίο θα σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος.

(4) Κανονισμός πολυκατοικίας και δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο :

i) Όταν έχει κανονισμό : «Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού ………………… αρ. ………. Οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως …………………………… από τον ………………………………… . Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα έχει κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος».

ii) Όταν δεν έχει κανονισμό : «Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού ………………. αρ. …………….. οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως ………………………… από τον …………………………………. . Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα δεν έχει κανονισμό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος».

Σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή, τη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος γράφοντας το ίδιο ακριβώς κείμενο και προσθέτοντας ή α) επίσης δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής ή β) υπάρχει και αρνείται να υπογράψει.  Επίσης αντικαθιστώντας όπου «διαχειριστής οικοδομής» το «ιδιοκτήτης καταστήματος».

Εφόσον το αίτημα πληροί τις προϋποθέσεις η Δημαρχιακή επιτροπή εκδίδει απόφαση για την προέγκριση ή μη της ίδρυσης του καταστήματος.

Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για Άδεια λειτουργίας καταστήματος  η οποία έχει ως εξής :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(1) Μισθωτήριο Συμβόλαιο (θεωρημένο από την Εφορία) ή Αποδεικτικό κυριότητας του χώρου.

(2) Σχεδιάγραμμα κατόψεως σε τρία (3) αντίτυπα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από Διπλ. Μηχανικό και θεωρημένα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

(Σε αυτά θα απεικονίζονται λεπτομερώς οι χώροι της επιχειρήσεως και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  Θα αναφέρονται ο προορισμός κάθε χώρου (π.χ. κυρίως αίθουσα, λάντζα, W.C., χώροι απορ/των 2 τ.μ. αποθηκευτικοί χώροι κ.λ.π.).  Επίσης θα αναγράφονται οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος – πλάτος – ύψος, εμβαδόν κάθε χώρου).

(3)Σχεδιάγραμμα κατόψεως σε Τέσσερα (4) αντίτυπα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από Διπλ. Μηχανικό και θεωρημένα ως χώρος Κυρίας Χρήσης από την Πολεοδομία .

(4) Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της οικοδομικής Άδειας.

(5) Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του βιβλιαρίου υγείας (πρώτη και τελευταία σελίδα).

(6)Δύο φωτογραφίες.

(7) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (Από το γραφείο καταστημάτων του Δήμου).

(8) Υπ. δήλωση του Ν. 1599/86 αδειούχου ηλ/γου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ως εξής :

      «Είμαι ηλ/γος κάτοχος της υπ΄ αριθμ. ………………………. άδειας εγκαταστάτη ηλ/γου και από τον έλεγχο που ενήργησα στο κατ/μα του ……………………………. το οποίο βρίσκεται στην οδό ………………………………….. διαπίστωσα ότι η ηλ/κή εγκατάσταση είναι ανάλογη με τον προορισμό και τη χρήση του κατ/τος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/66 ακίνδυνη και ασφαλής». 

(9) Βεβαίωση Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

(10)Αντίγραφο περί ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλματος ή μεταβολή ή επέκταση από Οικονομική Εφορία.

(11) Βεβαίωση μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.

(12) Εάν πρόκειται για Εταιρία προσκομίζονται :

      Α. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας σε Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

      Β. Δήλωση ορισμού του Υγειονομικά ή Αγορανομικά Υπευθύνου και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής του ορισθέντα.

(13)Υπεύθυνη Δήλωση για την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης , θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά, καθώς και για την πρόσληψη προσωπικού που απαιτείται.

(14)Αποτύπωση εγκατεστημένου εξοπλισμού σε κάτοψη υπό κλίμακα, καθώς και βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας από τον αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα Ε.Λ.Ο.Τ. Α.Ε. παιχνιδιών-παιδότοπων ( Κολωνού 12-14 Αθήνα τηλ.210 2120402). 

(15)Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια μικτής επιχείρησης απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν επήλθε οποιαδήποτε κτίριο δομική μεταβολή στο συγκεκριμένο χώρο.

(16)Δημοτική Ενημερότητα.                                                                                                                                   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • 1) Οι φωτοτυπίες επικυρώνονται από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή.
  • 2) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω είναι δυνατό να συμπληρωθούν με άλλα δικαιολογητικά που θα κριθούν ως απαραίτητα από την Υπηρεσία μας.
  • 3) Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση που δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά ο ενδιαφερόμενος.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος Κράτους μέλους ή μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται άδεια διαμονής για ανεξάρτητη εργασία και φωτοτυπία του διαβατηρίου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα