Δικαιολογητικά Προέγκρισης και Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 10551/ΦΕΚ 246 τ.Β/26-2-2007

Για καταστήματα του άρθρου 80 του 3463/2006 Κ.Δ.Κ. Εξαιρείτε  το άρθρο 1 της 10551/2007 Κ.Υ.Α.

(1) Αίτηση (φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας).

(2) Διπλότυπο είσπραξης 185 € υπέρ Δήμου (Για καφενεία ,καφετερίες, κ.λ.π.)

      (Για Κ. Διασκέδασης αναλόγως των θέσεων)     α) Μέχρι 200 θέσεις 285 €

                                                                       β) Περισσότερες από 200 θέσεις 375 €.

     (Για υπεραγορές τροφίμων 180 € μέχρι 1.000 τ.μ.)

(3) Τοπογραφικό Διάγραμμα ή διάγραμμα κάλυψης της ευρύτερης περιοχής στο οποίο θα σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος.

(4) Κανονισμός πολυκατοικίας και δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο :

i) Όταν έχει κανονισμό : «Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού ………………… αρ. ………. Οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως …………………………… από τον ………………………………… . Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα έχει κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος».

ii) Όταν δεν έχει κανονισμό : «Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού ………………. αρ. …………….. οικοδομής όπου στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως ………………………… από τον …………………………………. . Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα δεν έχει κανονισμό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος».

Σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή, τη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος καταθέτοντας δηλώσεις της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο(θεωρημένες για το γνήσιο υπογραφής) γράφοντας το ίδιο ακριβώς κείμενο και προσθέτοντας ή α) επίσης δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής ή β) υπάρχει και αρνείται να υπογράψει.  Επίσης αντικαθιστώντας όπου «διαχειριστής οικοδομής» το «ιδιοκτήτης καταστήματος».

Εφόσον το αίτημα πληροί τις προϋποθέσεις η Δημαρχιακή επιτροπή εκδίδει απόφαση για την προέγκριση ή μη της ίδρυσης του καταστήματος.

Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για Άδεια λειτουργίας καταστήματος  η οποία έχει ως εξής :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

(1) Μισθωτήριο Συμβόλαιο (θεωρημένο από την Εφορία) ή Αποδεικτικό κυριότητας του χώρου.

(2) Σχεδιάγραμμα κατόψεως σε Τέσσερα (4) αντίτυπα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από Διπλ. Μηχανικό και θεωρημένα ως χώρος Κυρίας Χρήσης από την Πολεοδομία .

(3) Σχεδιάγραμμα κατόψεως και τομών σε Τέσσερα (4) αντίτυπα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από Διπλ. Μηχανικό και θεωρημένα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.(Σε αυτά θα απεικονίζονται λεπτομερώς οι χώροι της επιχειρήσεως και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Θεώρηση από το οικονομικό τμήμα για τη χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου).  Θα αναφέρονται ο προορισμός κάθε χώρου (π.χ. κυρίως αίθουσα, λάντζα, W.C., χώροι απορ/των 2 τ.μ. αποθηκευτικοί χώροι κ.λ.π. για πάνω από 100 τ. μ . κατάστημα απαιτείται & τουαλέτα για  Α.Μ.Ε.Α.).  Επίσης θα αναγράφονται οι ακριβείς διαστάσεις (μήκος – πλάτος – ύψος, εμβαδόν κάθε χώρου και το ωφέλιμο εμβαδό της αίθουσας ).

(4) Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της οικοδομικής Άδειας.

(5) Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του βιβλιαρίου υγείας από τη Δ/νση Υγείας (σελίδα πρώτη και της τελευταίας θεώρησης).

(6) Δύο φωτογραφίες.

(7) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (Το ζητά αυτεπάγγελτα το γραφείο καταστημάτων του Δήμου).

(8) Υπ. δήλωση του Ν. 1599/86 αδειούχου ηλ/γου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ως εξής :

      «Είμαι ηλ/γος κάτοχος της υπ΄ αριθμ. ………………………. άδειας εγκαταστάτου ηλ/γου και από τον έλεγχο που ενήργησα στο κατ/μα του ……………………………. το οποίο βρίσκεται στην οδό ………………………………….. διαπίστωσα ότι η ηλ/κή εγκατάσταση είναι ανάλογη με τον προορισμό και τη χρήση του κατ/τος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/66 ακίνδυνη και ασφαλής». 

(9) Βεβαίωση Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

(10)Αντίγραφο περί ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλματος ή μεταβολή ή επέκταση από Οικονομική Εφορία.

(11) Για άδειες λειτουργίας συγκεκριμένων ειδικοτήτων (Κρεοπωλείων – Κομμωτηρίων κ.λ.π.) απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πτυχίο.

(12) Εάν πρόκειται για Εταιρία προσκομίζονται :

      Α. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας σε Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο και το επιμελητήριο για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

      Β. Δήλωση ορισμού του Υγειονομικά ή Αγορανομικά Υπευθύνου και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής του ορισθέντα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

(13ά) Για Κέντρο Διασκέδασης απαιτείται : α) Δήλωση Μηχανολόγου ότι το κατάστημα πληροί τις προϋποθέσεις εξαερισμού, β) Υπεύθυνη δήλωση Μηχανολόγου ότι το κατάστημα πληροί τις προϋποθέσεις ηχομόνωσης, γ) Χώρος στάθμευσης οχημάτων ο οποίος αποδεικνύεται με συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την εφορία και σχεδιάγραμμα κάτοψης (για κάθε 6 άτομα 1 αυτοκίνητο) και δ) τιμολόγιο Α.Ε.Π.Ι.ε)Φύλλο ελέγχου θορύβου.

(13΄β) Άνω των 200 θέσεων απαιτείται πρακτικό από το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης θεάτρων, κινηματογράφων, κέντρων διασκέδασης κ.τ.λ.

(14)Δημοτική Ενημερότητα. από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1)Οι φωτοτυπίες επικυρώνονται από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή.

2)Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω είναι δυνατό να συμπληρωθούν με άλλα δικαιολογητικά που θα κριθούν ως απαραίτητα από την Υπηρεσία μας.

3)Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση που δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά ο ενδιαφερόμενος.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος Κράτους μέλους ή μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται άδεια διαμονής για ανεξάρτητη εργασία και φωτοτυπία του διαβατηρίου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα