ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • 223/2015 Α.Δ.Σ. – Έγκριση της με αριθμ. 37/2015 απόθασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την τροποποίηση της με αριθμ. 215/2014 απόθασης του Δημοηικού Συμβουλίου Φλώρινας (κάντε κλικ εδώ)


 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 215/2014

Άρθρο 1ο Αντικείμενο του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

 1. Την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία και χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Φλώρινας (πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων).
 2. Την ασφάλεια, προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών, χωρίς εμπόδια σε όλη την επιφάνειά των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες.
 3. Την βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.
 4. Την ελεύθερη, άμεση και συνεχή διάθεση και απόλαυση των κοινοχρήστων χώρων από το κοινό.
 5. Την ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης με την οργανωμένη παρουσίαση των κοινόχρηστων χώρων.

Ο παρών κανονισμός αφορά την χρήση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Φλώρινας αποτελούμενο από τους πρώην καποδιστριακούς Δήμους Φλώρινας, Κάτω Κλεινών, Μελίτης και Περάσματος και τις τοπικές κοινότητες αυτών.

 


 

Άρθρο 2ο – Νομικό πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου και εκδίδεται βάσει των σχετικών διατάξεων :

 • Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. A’87/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπου τυγχάνει εφαρμογής .
 • Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α /8-6-2006) Δ.Κ.Κ. και ειδικότερα των αρ. 75 περί «άσκησης αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων» και αρ. 79 « Κανονιστικές Αποφάσεις».
 • Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα του αρ. 3 «τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων» και όπως οι διατάξεις αυτές μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί.
 • Του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα το αρ. 20 περί «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους».
 • Της υπ. αριθ. 52716/2001,(Φ.Ε.Κ. Β’1663/13-12-2001), Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια» και ειδικότερα την παρ.2.
 • Του Ν. 2696/1999, (Φ.Ε.Κ. Α’57/23-03-1999), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα τα αρ. 34 «στάση και στάθμευση», αρ. 47 «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και αρ. 48 «Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου» .
 • Του Ν. 3542/2007, (Φ.Ε.Κ. Α’50/02-03-2007), «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν.2696/1999».
 • Του Ν. 1337/1983, (Φ.Ε.Κ. Α’ 33/14-03-1983), «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το αρ. 17 παρ. 4 «νέα αυθαίρετα».
 • Του Ν. 1828/1989, (Φ.Ε.Κ. Α’2/03-01-1989), «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του αρ. 25 «τακτικά έσοδα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α’) «Περί υπαίθριας διαφήμισης, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/03.02.2006 τεύχος Α’) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του αρ. 29 περί δικαιώματα διέλευσης .
 • Της αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 621/31-12-2009) απόφασης της Υπουργικής Απόφασης.
 • Του Αστικού Κώδικα και
 • Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3140/27-11-2012)

 


Άρθρο 3ο – Ορισμοί

 

1) «Πράγματα κοινής χρήσης – κοινόχρηστος χώρος» :
– κατά τις διατάξεις του αρ. 967 του Αστικού Κώδικα πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους.
– κατά τις διατάξεις της παρ. 39 του αρ. 2 του Ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προορισμένοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
– ως τμήματα των δρόμων και ως κοινόχρηστα λογίζονται και τα πεζοδρόμια, όπως προκύπτει από το άρθρο 2 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/2012).
– κατά τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 1080/80 ως κοινόχρηστος χώρος νοείται και το δάπεδο των χώρων μεταξύ της θέσης των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών, τα οποία αποτελούν προεκτάσεις πεζοδρομίων και διατίθενται προς κοινή χρήση.

2) «Τέλος», είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας.
Το Τέλος Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων, ρυθμίζεται από το άρθρο 13 του Β.Δ. της 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, και όπως αυτό μέχρι σήμερα ισχύει και δεν έχει τροποποιηθεί, στο οποίο αναφέρεται ότι επιτρέπεται η υπέρ δήμου επιβολή τέλους σε βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και γενικά κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Το ανωτέρω τέλος ανήκει στην κατηγορία των τακτικών – ιδίων εσόδων.

3) Οι άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις της Διοίκησης του Δήμου, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποιος κοινόχρηστο χώρο, εφόσον όμως έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις και οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1080/80, όπως αυτό ισχύει. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.

4) Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος κανονισμού.

5) Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.

6) Καταστήματα ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι τα καταστήματα στα οποία γίνεται παρασκευή ή / και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις.

 


 

Άρθρο 4ο – Δικαίωμα χρήσης των κοινοχρήστων χώρων

Από τις διατάξεις των άρθρων 967 – 968 του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες που έχουν κυριότητα στα κοινόχρηστα πράγματα όπως δρόμοι, πλατείες κλπ. έχουν και νομή και κατοχή σε αυτά.
Οι ιδιώτες έχουν μόνον δικαίωμα χρήσης στα κοινόχρηστα πράγματα, που απορρέει από το δικαίωμά της προσωπικότητάς τους, το οποίο εξασφαλίζεται με την προστασία του άρθρου 57 Αστικού Κώδικα.

 


 

Άρθρο 5ο – Γενικές Αρχές

1. Σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (Δ. Κ. Κ.) απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

2. Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής.

3. Οι χρήστες των παραχωρημένων χώρων οφείλουν να φροντίζουν με δικά τους μέσα για την καθαριότητα, τη συντήρηση και γενικά την καλή κατάστασή τους.

4. Να μην εμποδίζεται σε καμιά περίπτωση η ανάδειξη και η προβολή των μνημείων της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας.

5. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο {(μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.) (αρ. 2 της αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ Β’ 2621/31-12-2009) Απόφασης ΥΠ.ΠΕ.ΚΑ. για Α.Μ.Ε.Α.)}.

6. Η παροχέτευση των όμβριων υδάτων από τις ταράτσες και τα μπαλκόνια των οικοδομών θα γίνεται μέσω υδρορροών και η έξοδος τους θα καταλήγει στο κράσπεδο του δρόμου και όχι πάνω στο πεζοδρόμιο.

7. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επέμβαση στα δέντρα που υπάρχουν στους κοινόχρηστους χώρους (κλάδεμα, κόψιμο κ.λπ.).

8. Όλοι οι καταστηματάρχες οφείλουν:
α) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό του δήμου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,
β) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

9. Δεν επιτρέπεται στον παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο καμία μόνιμη κατασκευή ή επέμβαση.

 


 

Άρθρο 6ο – Αρμοδιότητες

Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

1) Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης χορηγεί τις απαραίτητες άδειες για την χρήση του χώρου (π.χ άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων).

2) Ο Δήμαρχος (ή ο καθ΄ ύλην αντιδήμαρχος) εκδίδει την άδεια χρήσης κοινοχρήστου δημοτικού χώρου (παρ. 11 αρ. 3 Ν. 1080/80) και την ανακαλεί (παρ. 7 αρ. 3 Ν. 1080/80).

3) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας χορηγεί κάθε είδους «σύμφωνη γνώμη».

4) Η Ελληνική Αστυνομία ελέγχει για την τήρηση των όρων του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Φλώρινας.

5) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού, εκτός των θεμάτων που έχουν οικονομικό αντικείμενο (π.χ. επιβολή τελών), για τα οποία την ειδική αρμοδιότητα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

 


 

Άρθρο 7ο – Γενικές υποχρεώσεις

 1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών, η κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερομένους και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων & καταστηματαρχών πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.
 2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Φλώρινας, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις των καταστηματαρχών & των υπευθύνων λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των ιδιοκτητών του ακινήτου ή εκείνων στο όνομα των οποίων εκδόθηκε η άδεια οικοδομής (στην περίπτωση των ανοικοδομούντων), των μικροπωλητών και των κατόχων των αδειών άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου και γενικώς των υπευθύνων κατά τον νόμο, επιτηδευματιών κ.λπ.

 


Άρθρο 8ο – Τρόπος διάθεσης επιτρεπόμενων χώρων χρήσης

 

Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα ή στην προβολή τους, παραχωρείται χωρίς δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζονται οι προς παραχώρηση κοινόχρηστοι χώροι (άρθρο 13 παρ. 10 Β.Δ. 24/9-20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Έμπροσθεν νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραμμές της επιχείρησης που ξεκινούν από τις πλάγιες πλευρές του. Βάσει της παρ. 10 του αρ. 3 του Ν. 1080/80 σε κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι δεν βρίσκονται προ καταστημάτων ή στην προβολή αυτών και των οποίων η χρήση επιτρέπεται εφόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα του κοινόχρηστου, απαιτείται για την εκμετάλλευση αυτών πάντοτε η διενέργεια δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και των οικείων διατάξεων του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ.
Στην περίπτωση αυτή το ύψος του τέλους ως προς το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, η διάρκεια της παραχώρησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί καθορισμού των όρων διακήρυξης».
Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκμισθώνει, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θέατρα και κινηματοθέατρα ή άλλους χώρους, για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν (παρ. 2 αρ. 192 του Ν. 3463/2006).
Η χρήση των πλατειών όπου λειτουργούν καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια ή παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, παραχωρείται στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται στην πλατεία, εφόσον βέβαια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει επιτραπεί η χρήση τους (άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 1080/80). Η τυχόν παρεμβολή δρόμου μεταξύ καταστήματος και πλατείας δεν εμποδίζει την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα το οποίο προβάλλεται στην πλατεία. (ΣτΕ 2875/88 ΔιΔικ 1989 σελ. 79). Εξάλλου τα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε δύο πλατείες, δικαιούνται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου και στις δύο.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται ο παραχωρούμενος χώρος σε πεζοδρόμιο γειτονικού (παρακείμενου) καταστήματος ή οικίας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση αυτού που χρησιμοποιεί ή κατέχει το ακίνητο (άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 1080/1980). Σε περίπτωση που η παρακείμενη κατοικία ή το κατάστημα διαθέτει κήπο (ή αυλή), αυτός θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο σύνολο με το κτίσμα.

 


 

Άρθρο 9ο – Είδος χρήσης
Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται για:

 1. την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών κ.λ.π. στοιχείων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. την τοποθέτηση ψυγείων αναψυκτικών – παγωτών, αυτόματων πωλητών κ.λ.π.
 3. την τοποθέτηση εμπορευμάτων.
 4. την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών και την διενέργεια οικοδομικών εργασιών.
 5. την διοργάνωση εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα.
 6. την παραχώρηση θέσης στάθμευσης χρηματαποστολών (Τράπεζες, Οργανισμοί, ΕΛΤΑ κ.λπ.)
 7. την λειτουργία περιπτέρων.
 8. την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου.
 9. την χρήση υπεδάφους π.χ. για τη διέλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 10. λοιπές δραστηριότητες που δεν αντίκεινται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

 


Άρθρο 10ο – Καθορισμός – διευκρινίσεις επί τμημάτων κοινοχρήστων χώρων στους οποίους επιτρέπεται η χρήση

 

1. Η χρήση των οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, στοών, υπεδάφους Κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων, διαρκώς ή πρόσκαιρα, γίνεται σύμφωνα με τους προαναφερόμενους νόμους εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών.
2. Διευκρινίσεις για διάφορα τμήματα κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης:
α. Πλατείες
Η παραχώρηση της χρήσης επιτρέπεται σε πλατείες μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Φλώρινας εφόσον με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει επιτραπεί η χρήση τους και έχει προσδιοριστεί ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος.

β. Πεζοδρόμια
Βάσει του αρ. 2 της αρ. 52.907/28-12-2009 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2621/31-12-2009) Υπουργικής Απόφασης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο.
Το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών που ορίζεται το 1.50μ, είναι και η διάσταση που απαιτείται κατ’ ελάχιστο για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγό αμαξιδίου οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό,παιδικό, αγοράς κ.λπ.) ή με μεταφορέα πακέτων.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στα πεζοδρόμια μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Φλώρινας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών και των Α.Μ.Ε.Α., ο ελεύθερος παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος ορίζεται από το κράσπεδο προς την ρυμοτομική/οικοδομική γραμμή ως κάτωθι (διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσμετρείται στο πλάτος του πεζοδρομίου):
1. Σε πεζοδρόμια μικρότερα του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου), δεν δίνεται καμιά άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
2. Σε πεζοδρόμια πλάτους μεγαλύτερου του 1,50 μέτρου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου), δίνεται άδεια κατάληψης όλου του υπόλοιπου κοινόχρηστου χώρου.
γ. Πεζόδρομοι
Στους πεζόδρομους της πόλης της Φλώρινας θα παραχωρείται προς χρήση κοινόχρηστος χώρος πλάτους μέχρι 2,00 μέτρων από την ρυμοτομική/οικοδομική γραμμή.
Στον ανωτέρω χώρο δεν περιλαμβάνονται οι διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου.
Οι παραπάνω ζώνες θα περιορίζονται πλευρικά από την προβολή των ορίων της επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών και ο χώρος διέλευσης των πεζών να είναι όχι μικρότερος από 2 (δύο) μέτρα.
δ. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα.
Οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρου περιλαμβάνουν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, με την υποχρέωση καταβολής τέλους χρήσης (υποπαρ. Στ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4039/2012), διαστάσεων 1,50μΧ1,70μ (Κ.Υ.Α. Φ.900/12/158489/23.03.06) που είναι και οι διαστάσεις του περιπτέρου.
Παραχωρείται επίσης η χρήση κοινόχρηστου χώρου για τα περίπτερα για την τοποθέτηση ενός (1) ψυγείου αναψυκτικών και ενός (1) ψυγείου παγωτών (αρ. 47, παρ 5 + 6, σελ. 31 της Υγ. Διάταξης Α1 β/8577, ΦΕΚ 526/8- 9-83) για τα οποία και καταβάλλεται τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
Οι διαστάσεις των τοποθετούμενων έξω από τα περίπτερα ψυγείων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 1,10μ*0,60μ προκειμένου για περίπτερα που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία ή 1,35μ*0,60μ αν τα περίπτερα βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες ή σε χωριά (ΦΕΚ 526/8-9-83).
Πέραν αυτών και με τον παρόντα κανονισμό παραχωρείται επιπλέον κοινόχρηστος χώρος έως και τρία (3) τ.μ. για την τοποθέτηση περιοδικών, τυποποιημένων ειδών διατροφής και παιχνιδιών και με την προϋπόθεση ότι πλησίον του περιπτέρου δεν λειτουργεί κατάστημα πώλησης όμοιων προϊόντων.

 


 

Άρθρο 11ο – Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων

Βάσει της Αστυνομικής Διάταξης 3/96 (1023/2/37-ια/08.01.1996, ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’) κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύεται η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα που δημιουργούν θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση. Οι ώρες κοινής ησυχίας έχουν ως εξής:
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 ως 17.30 και από 23.00 έως 07.00.
β. Κατά την χειμερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30.
Ως θερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου.
Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, εκδίδονται μετά από προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών (αρ. 82, παρ. 1, Ν. 3463/2006 -Δ.Κ.Κ.-).

 


 

Άρθρο 12ο – Ακολουθητέα διαδικασία

Εκτός του Δήμου Φλώρινας, καμία άλλη αρχή ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο Δήμο ή έχουν παραχωρηθεί σε αυτόν για εκμετάλλευση.
Η διάρκεια της άδειας ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο εκδίδεται, δεν μπορεί δηλαδή να λήγει μετά την 31 η Δεκεμβρίου. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατάληψης οδού ή πεζοδρομίου από αυτούς που εκτελούν τεχνικοοικοδομικές εργασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας μπορεί να επεκτείνεται και στο επόμενο έτος (άρθρο 13 παρ. 11 Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 11 του Ν. 1080/80).
Εξαιρετικά η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Γεωργίου Μόδη για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα είναι διάρκειας εννέα (9) μηνών, χορηγούμενη για το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου μέχρι και την 30η Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Α. Διαδικασία χορήγησης άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων κ.λπ. στοιχείων Κ.Υ.Ε. καθώς και ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών, εμπορευμάτων κ.λ.π.

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, υποχρεούται πριν τη χρήση των ανωτέρω χώρων, να υποβάλει στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας, σχετική αίτηση που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι (βάσει της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80) :
α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του αιτούντος, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας.
β) το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά μέτρα και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού (εξαιρούμενων των περιπτώσεων όπου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί το συνολικό εμβαδόν του παραχωρούμενου προς χρήση κοινόχρηστου χώρου και η χρονική διάρκεια για την κατάληψη αυτού).
γ) τα είδη που θα τοποθετηθούν εντός του χώρου (π.χ. μόνο τραπεζοκαθίσματα ή και ομπρέλες ή και γλάστρες, ή και ανεμοθραύστες κ.λ.π. επιτρεπόμενα είδη) και μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :
δ) άδεια λειτουργίας καταστήματος στην οποία να προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
ε) βεβαίωση από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ. Κ. Κ.)
στ) ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
ζ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας .
η) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί (εφόσον υπάρχει).
θ) σκαρίφημα από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία αυτού, το πλάτος της πρόσοψης της επιχείρησης, το πλάτος του πεζοδρομίου ή πεζόδρομου, το πλάτος της οδού και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
ι) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έλαβε γνώση του παρόντος «κανονισμού παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων».
Σημείωση: σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης της χρήσης του ίδιου ακριβώς χώρου, η θεώρηση μπορεί να γίνει στα υπάρχοντα σχεδιαγράμματα.
ια) Σε περίπτωση που ζητείται η παραχώρηση χώρου επί πεζοδρομίου στην προβολή παρακείμενου καταστήματος η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή του καταστήματος αυτού, στην οποία θα δηλώνει ότι συναινεί για την παραχώρηση του χώρου (άρθρο 13 παρ. 4 Β.Δ. 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν. 1080/80).
2. Προκειμένου ο Δήμος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή γνωματεύει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από το Δήμο (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04) εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς την γνωμάτευση της Αστυνομικής Αρχής.
3. Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δημάρχου (ή του καθ΄ύλην αντιδημάρχου ), στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση).
Στην άδεια αυτή καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. τοποθέτηση εμπορευμάτων, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτηση ομπρελών, ανεμοθραύστης Κ.λπ. για το χρονικό διάστημα από …. έως ….) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους, όπως αυτό έχει οριστεί στον παρόντα κανονισμό (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).
Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ετήσιο, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο (ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και ανάλογα με την περιοχή του Δήμου) πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης επί της οποίας μάλιστα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός διπλοτύπου είσπραξης του Τέλους εκδιδόμενου από το Δημοτικό Ταμείο (παρ. 3, άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και όπως οι διατάξεις αυτές μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί).
Επισημάνσεις :
1) Οι διάδρομοι, που βρίσκονται εντός του χώρου και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
2) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών στοιχείων σε παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους.
3) Οι καταστηματάρχες έχουν υποχρέωση να απομακρύνουν τα τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα από τους χώρους σε περίπτωση που το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων – Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας , Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου προβαίνει στον καθαρισμό τους (πλύσιμο).
4) Δεν επιτρέπεται στον παραχωρηθέντα χώρο οποιαδήποτε επέμβαση και καμία μόνιμη κατασκευή, όπως υποστυλώματα, δάπεδα, ξύλινες πέργκολες, κ.λπ.. 5) Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού.
6) Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτροδότηση των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται επί των πλατειών, με την τοποθέτηση εναέριων καλωδίων.
7) Όλα τα στοιχεία, στα οποία αναφέρεται η άδεια, τοποθετούνται μέσα στα όρια του παραχωρημένου χώρου και είναι δυνατόν να τον οριοθετούν, σε σχέση με άλλον παραχωρημένο χώρο, σε καμιά περίπτωση όμως δεν πρέπει να δημιουργούν περιχαρακωμένες περιοχές με την τοποθέτησή τους, δηλαδή να μην δημιουργούν σχήμα «Π» ή «τετράγωνο»και να μην χρησιμοποιούνται για να διαχωρίζουν τον παραχωρημένο χώρο με άλλον κοινόχρηστο χώρο που δεν παραχωρείται, μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.
8) Η μορφή των στοιχείων, καθορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) όσον αφορά στα σκιάδια, άδεια θα χορηγείται μόνον αν αυτή αναφέρεται σε ομπρέλες, οι οποίες πρέπει να έχουν απλό σχήμα, να μην έχουν διαφημίσεις και η στήριξή τους να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται. Ακολούθως σε κάθε αλλού τύπου ή μορφή σκιάδια θα πρέπει να έχει προηγηθεί μελέτη που θα εκπονείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Ειδικότερα η σκίαση των χώρων στην όψη του κτιρίου μπορεί να γίνει και με τοποθέτηση τέντας σε ύψος τουλάχιστον 2,20 μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.
β) για τα λειτουργικά (π.χ. ανεμοθραύστης κλπ) ή και διακοσμητικά στοιχεία, πέραν των σκιαδίων, οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν αναλυτικά στην αίτησή τους το τί θα τοποθετηθεί.

Β. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τους ανοικοδομούντες (επισκευών ή ανέγερσης οικοδομών).
Όροι και προϋποθέσεις χρήσεως παραχωρημένων κοινοχρήστων χώρων στην περίπτωση των υπό των ανοικοδομούντων :
Στους ανοικοδομούντες επιτρέπεται η χρήση μόνο στο έμπροσθεν της ανεγειρόμενης οικοδομής κατάστρωμα τμήματος οδού και πεζοδρομίου. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος από τους ανοικοδομούντες θα είναι ίσος με το μήκος της προσόψεως της ανεγειρόμενης οικοδομής και θα καλύπτει ολόκληρο το πλάτος του πεζοδρομίου, ή μέρος αυτού. Για τα ευρισκόμενα στη γωνία δύο οδών ανεγειρόμενα κτίρια, επιτρέπεται η χρήση των πεζοδρομίων ή μέρος αυτών (κατά τα ανωτέρω) σε αμφότερες τις πλευρές της οικοδομής. Στην περίπτωση αυτή το τέλος θα είναι ανάλογο με το χώρο.
Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς (παρ. 1, αρ. 48 του Κ.Ο.Κ. Ν.2696/1999). Βάσει της παρ. 2 του αρ. 48 του Ν. 2696/1999 κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι’ αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών Αρχών μετά την γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Όταν επιτρέπεται η κατάληψη τμήματος οδού πρέπει αυτό να σημαίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που το κατέλαβε κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ευθυνόμενος αποκλειστικά για την λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.
Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο. Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/80. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13 αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989, ΦΕΚ 2/1989 τεύχος Α’.)
Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει πεζοδρόμιο θα αναφέρει οπωσδήποτε και το χρόνο μέσα στο οποίο θα χρησιμοποιήσει το πεζοδρόμιο. Για παραπέρα χρήση από τον αιτούμενο χρόνο, θα απαιτείται η χορήγηση συμπληρωματικής άδειας.
Προϋπόθεση για την τοποθέτηση των οικοδομικών υλικών ή περίφραξης ή σκαλωσιάς (ικριώματα) ή κατάληψης οδοστρώματος, πεζόδρομου ή τμήματος οδού είναι αυτά να γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών προκειμένου να έχουμε ασφαλή διέλευση των πεζών.
Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών (αρ. 48 παρ. 3 του K.Ο.K.). Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση οικοδομικών υλικών στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο εφόσον υπάρχει πιθανότητα να παρασυρθούν από τα όμβρια νερά. Οικοδομικά υλικά τοποθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο μόνον σε συσκευασίες (παλέτες, κάδους, ‘κονταίινερ’ κ.λ.π.)

Διαδικασία χορήγησης άδειας για τους ανοικοδομούντες.
Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη χρήση των ανωτέρω χώρων, να υποβάλει στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας σχετική αίτηση που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι (βάσει της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80) :
α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του αιτούντος, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εταιρικό τους), διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας .
β) το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά μέτρα και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.
γ) βεβαίωση από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.).
δ) ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
ε) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας .
στ) σκαρίφημα από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, και στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής θέση της οικοδομής, το πλάτος της πρόσοψης του
ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου ή πεζόδρομου, το πλάτος της οδού και
ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
ζ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έλαβε γνώση του παρόντος «κανονισμού παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων».Υπεύθυνη
Σημείωση: σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης της χρήσης του ίδιου ακριβώς χώρου, η θεώρηση μπορεί να γίνει στα υπάρχοντα σχεδιαγράμματα.
Προκειμένου ο Δήμος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή γνωματεύει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από το Δήμο (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04) εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς την γνωμάτευση της Αστυνομικής Αρχής.
Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δημάρχου (ή του καθ΄ ύλην αντιδημάρχου), στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. οικοδομικά υλικά, περίφραξη, τοποθέτηση σκαλωσιών (ικριώματα) κ.λπ. για το χρονικό διάστημα από …. έως …. ) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).
Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο, πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης επί της οποίας μάλιστα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός Διπλοτύπου είσπραξης του Τέλους εκδιδόμενου από το Δημοτικό Ταμείο (όπως οι διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί).
Άδεια η οποία χορηγήθηκε για τους ανωτέρω χώρους, ανακαλείται υποχρεωτικά από το Δήμαρχο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων.

Γ. Χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα.
Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών) για την διενέργεια μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εγκαίνια καταστημάτων κ.λπ. θα εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, ο οποίος υποχρεούται πριν τη χρήση των ανωτέρω χώρων, να υποβάλει να υποβάλει στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας σχετική αίτηση (τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την διενέργεια αυτής) που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι (βάσει της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80) :
α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, (εάν πρόκειται για εταιρείες θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το εταιρικό τους) του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας.
β) το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, την έκταση σε τετραγωνικά μέτρα και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.
γ) βεβαίωση από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ ).
δ) ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
ε) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας .
στ) σκαρίφημα από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση που θα λάβει χώρο η εκδήλωση, τα παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου ή πεζόδρομου, το πλάτος της οδού και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
ζ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έλαβε γνώση του παρόντος «κανονισμού παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων».Υπ
Προκειμένου ο Δήμος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή γνωματεύει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από το Δήμο (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04) εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς την γνωμάτευση της Αστυνομικής Αρχής.
Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δημάρχου (ή του καθ΄ ύλην αντιδημάρχου), στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, εγκαίνια καταστημάτων κ.λπ. για το χρονικό διάστημα από …. έως …. ) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).
Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο, πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης επί της οποίας μάλιστα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός Διπλοτύπου είσπραξης του Τέλους εκδιδόμενου από το Δημοτικό Ταμείο (άρθρο 3 του Ν. 1080/80 όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί).
Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές, που θα τοποθετούν οι φορείς πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στην υποβληθείσα αίτηση και να είναι καλαίσθητες.
Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε μορφής ρύπανσης ή ζημιών του παραχωρούμενου χώρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιφορτίζονται με την επιτήρηση των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις & στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών θα ζητείται από τους οργανωτές το κόστος αποκατάστασης.
Στις εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση προϊόντων & την προβολή εμπορικών μηνυμάτων, το τέλος καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε χρόνο απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των τελών διαφήμισης.
Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά & μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων & εμπορευμάτων.
Σημείωση:
1) Για την λειτουργία τσίρκο (σύμφωνα και με τον Ν. 4039/2012 ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’) απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν.3463/2006 καθώς επίσης και με όσα ορίζονται στην παρ. 2 αρ. 192 του Ν. 3463/2006.
Στην υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β’) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ορίζεται ότι για τις προσωρινές λυόμενες κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα παρκ) και επιδείξεων (τσίρκο) απαιτείται άδεια εγκατάστασης της κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο από τον οικείο Δήμο.
Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:
α) Όλα τα σχέδια που αναφέρονται στις παραγράφους α, γ και δ του άρθρου 3 του από 3.9.1983 π.δ/τος “Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών” (ΦΕΚ 394/Δ), όπως ισχύει, και
β) Διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Βάσει της παρ. 1 του αρ. 21 του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) η ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους για εκθέσεις, γιορτές και κάθε είδους εκδηλώσεις επιτρέπεται με άδεια τοποθέτησης και λειτουργίας από την Αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου, κατόπιν υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την κατασκευή ή συναρμολόγηση και τοποθέτηση, καθώς και προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος διατήρησης τους.
Επισήμανση: Στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 63234/19-12-2012 απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ προβλέπεται για το άρθρο 21 του ΝΟΚ «Προσωρινές Κατασκευές» ότι : «η εφαρμογή του παρόντος άρθρου θα είναι δυνατή μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2γ. Ακολούθως, για «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους», άρθρο 20 του ΝΟΚ, προβλέπεται επίσης στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, ότι «μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται, συνεχίζει να εφαρμόζεται η διαδικασία που ίσχυε προ της ισχύος του Ν. 4067/2012 και όλες οι διατάξεις περί κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους της υπ αριθμ. 52716/2001 Υ.Α. «κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης» ΦΕΚ 1663/Β/2001 καθώς και η Εγκ. 12/56990/28-3-2002.

Δ. Θέσεις στάθμευσης για τις ανάγκες των χρηματαποστολών
Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου θέσης στάθμευσης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε Τράπεζες, Οργανισμούς, ΕΛ.ΤΑ. Κ.λπ. που στεγάζονται στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Φλώρινας, ύστερα από αίτησή τους.
Παραχωρείται θέση στάθμευσης στην είσοδο του καταστήματός τους, ώστε να εξυπηρετούνται τα οχήματα των χρηματαποστολών, με την προϋπόθεση της καταβολής του ετήσιου Τέλους ανά θέση στάθμευσης, ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης αυτής.
Οι θέσεις των χώρων στάθμευσης παραχωρούνται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κατάρτιση σχετικής μελέτης (αρ. 82 Ν. 3463/2006) και κατόπιν εισηγήσεως της στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει την απόφαση για την παραχώρηση χρήσης, την οποία εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σε κάθε θέση στάθμευσης θα τοποθετείται ανάλογη σήμανση με πινακίδες, στις οποίες θα αναγράφεται και ο αριθμός της αδείας, των οποίων η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης θα βαρύνει αποκλειστικά τις υπηρεσίες που θα κάνουν χρήση των χώρων στάθμευσης.
Οι θέσεις που παραχωρούνται για θέση στάθμευσης χρηματαποστολών υπάγονται στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. περί απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων στις συγκεκριμένες θέσεις.
Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δημάρχου (ή του καθ΄ύλην αντιδημάρχου), με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (συγκεκριμένη θέση), το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. οχήματα χρηματαποστολής για το χρονικό διάστημα από …. έως …. ) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί).
Επισήμανση: Δεν απαιτείται κατοχή άδειας χρήσης χώρου θέσης στάθμευσης για τις ανάγκες των οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, και του Ε.Κ.Α.Β..

Ε. Περίπτερα
1. Δικαιούχοι περιπτέρων
Δικαίωμα εκμεταλλεύσεως περιπτέρων επί των πεζοδρομίων των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών οδών και πλατειών των πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών, όπως επίσης επί των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών κήπων και αλσών, αποκτούν οι εξής κατηγορίες :
α. Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου (Ν.1370/1944),
β. Ανάπηροι και Θύματα ειρηνικής περιόδου (N.1370/1944),
γ. Ανάπηροι Επιχειρήσεων Κύπρου που εντάσσονται στην κατηγορία ’40 -‘ 41,
δ. Ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού (Ν.1863/1989),
ε. Θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού (1863/1989),
στ. Ανάπηροι και Θύματα πολέμου Αμάχου Πληθυσμού (Ν.812/1943),
Εκτός των παραπάνω κατηγοριών χορηγούνται άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων, σε άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και σε όσους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου (Ν.3648/2008). – (Για τη ρύθμιση των λεπτομερειών εκδόθηκε το υπ’ αρ. 37/2009 Προεδρικό Διάταγμα) -.
2. Διαδικασία χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου
α. Γνωστοποίηση κενών θέσεων μέσω ανακοίνωσης του Δήμου.
β. Υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων στο Δήμο.
γ. Απόφαση – εισήγηση Δημοτικού Συμβουλίου για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου (άρθρο 18 του ΝΔ 1044/71).
δ. Εισήγηση οικείας οργάνωσης δικαιούχων (π.χ. Ομοσπονδία Αναπήρων) (άρθρο 18 του ΝΔ 1044/71).
ε. Απόφαση Δημάρχου (ή του καθ΄ύλην αντιδημάρχου) για χορήγηση άδειας μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών (άρθρο 18 του ΝΔ 1044/71).
3. Θέσεις περιπτέρων – μετατόπιση αυτών
Οι υφιστάμενες θέσεις των ήδη λειτουργούντων περιπτέρων στον Δήμο Φλώρινας, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την λήψη νεότερης επί του αυτού αντικειμένου απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για τον καθορισμό των νέων θέσεων προς τοποθέτηση ή μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνονται υπ’ όψη οι συνθήκες ασφάλειας, κυκλοφορίας και αισθητικής εν γένει του περιβάλλοντος και η αποδοτικότητα του περιπτέρου (άρθρο 19 παρ.3 ΝΔ 1044/71).
Για την τοποθέτηση ή τη μετατόπιση του περιπτέρου λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης του περιπτέρου σε σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση (ΣτΕ 3570/90).
Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, ύστερα από εισηγήσεις του δημοτικού συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης δικαιούχων (αρ. 20 παρ. 1 Ν.Δ. 1044/71 όπως ισχύει).
Η μετατόπιση γίνεται σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπ’ όψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων.
Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής μετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη μετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής μετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση (άρθρο 20 παρ. 2 ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α’).
Οι διαστάσεις των νέων περιπτέρων θα είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Κ,Υ.Α. Φ900l12/158489/06, ΦΕΚ 424/06), ήτοι: 1 ,50μ πλάτος Χ 1,70 μήκος Χ 2,60 ύψος το μέγιστο.
4. Διαδικασία χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου
Οι αιτήσεις για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου υποβάλλονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας και συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας.
β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτουμένου προς χρήση χώρου και μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται:
γ) η άδεια λειτουργίας περιπτέρου με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.
δ) βεβαίωση από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.)
ε) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
στ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
ζ) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που έχει χορηγηθεί (εφόσον υπάρχει).
η) Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί.
θ) σκαρίφημα από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
ι) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έλαβε γνώση του παρόντος «κανονισμού παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων».Υπεύθυνη
Προκειμένου ο Δήμος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή γνωματεύει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από το Δήμο (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04) εάν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών κ.λπ. που δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια χορηγείται και χωρίς την γνωμάτευση της Αστυνομικής Αρχής.
Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται με άδεια του Δημάρχου (ή του καθ΄ύλην αντιδημάρχου), στην οποία άδεια περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση). Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης (π.χ. τοποθέτηση ψυγείου παγωτών κ.λπ. για το χρονικό διάστημα από …. έως …. ) και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ. 11 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί).
Επισήμανση: Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι των χορηγούμενων ή χορηγηθεισών «αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου» που περιλαμβάνουν παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 1,50μ.χ1,70μ. (Κ.Υ.Α. Φ.900l12/158489/23.03.06 ΦΕΚ Β’ 424/06) από 1-1-2014 υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (υποπαρ. Στ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012), για δε τη χρήση κοινοχρήστου χώρου πέραν του προαναφερθέντος εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του Ν. 4093/2012.
Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο, πριν παραδοθεί η άδεια χρήσης επί της οποίας μάλιστα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός Διπλοτύπου είσπραξης του Τέλους εκδιδόμενου από το Δημοτικό Ταμείο (άρθρο 3 του Ν. 1080/80, όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί).
5. Χρησιμοποιούμενος κοινόχρηστος χώρος περιπτέρων
Παραχωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου για τα περίπτερα για την τοποθέτηση ενός (1) ψυγείου αναψυκτικών και ενός (1) ψυγείου παγωτών (αρ. 47, παρ 5 + 6, σελ. 31 της Υγ. Διάταξης Α1 β/8577, ΦΕΚ 526/8-9-83), καθώς επίσης και για την τοποθέτηση εκ μέρους του εκμεταλλευτή του περιπτέρου, παιχνιδιών (αεροπλανάκια, αλογάκια, ελικόπτερα, λαβίδες κ.λπ.) καθώς και πάγκων πώλησης εφημερίδων – λοιπών περιοδικών και τυποποιημένων ειδών διατροφής (γαριδάκια, σοκολάτες κ.λπ. είδη).
Τα ψυγεία που τοποθετούνται εκτός του περιπτέρου και εντός του κοινοχρήστου χώρου θα πρέπει να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία των πεζών όπως επίσης τα παιχνίδια και οι πάγκοι περιοδικών.
Οι διαστάσεις των τοποθετούμενων έξω από τα περίπτερα ψυγείων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 1,10μ*0,60μ προκειμένου για περίπτερα που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία ή 1,35μ*0,60μ αν τα περίπτερα βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες ή σε χωριά (ΦΕΚ 526/8-9-83).
6. Απαγορεύσεις
α) Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτροδότηση των παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται επί των πλατειών, με την τοποθέτηση εναέριων καλωδίων.
β) Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση εναερίων καλωδίων κεραιών τηλεοράσεων προς τις παρακείμενες οικοδομές, προς χάριν της προστασίας των πολιτών και στα πλαίσια της διατήρησης του καθαρού περιβάλλοντος και της αισθητικής, λαμβανομένου υπόψη της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στ. Χρήση υπεδάφους για την διέλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων
Οι Πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα αυτά δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι δημόσιες αρχές, που είναι αρμόδιες για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών, τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 4070/2012 περί «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στο αρ. 28 περί δικαιωμάτων διέλευσης.
Με την Κ.Υ.Α. οικ. 725/23/04.01.2012 (ΦΕΚ 5/05.01.2012 τεύχος Β’) ορίσθηκε η διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Στην παρ. 5 του αρ. 13 της ανωτέρω Κ.Υ.Α ορίζεται ότι ο Πάροχος δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου σχετικού τέλους πέραν της υποχρέωσης καταβολής Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης.
Στο Φ.Ε.Κ. Β’/1375/10-07-2009 (σελ. 5) δημοσιεύθηκε ο αρ. 528/075/23-6-2009 Κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων περί Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την Ελλάδα.
Στο άρθρο 5 περί Υπολογισμού Τελών Διέλευσης ορίζονται τα κάτωθι:
1. Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής
1.1 Εφάπαξ τέλη διέλευσης τομής
Το εφάπαξ τέλος διέλευσης ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε λεπτά (406,95 €) ανά χιλιόμετρο διέλευσης τομής.
1.2 Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (π.χ. καμπίνες, φρεάτια)
Το εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ανά ευκολία ανέρχεται σε διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά λεπτά (244,17 €)
2. Τα Τέλη Διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) Ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις :
1. Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε Δήμους (συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε Τοπικά Διαμερίσματα συνολικού πληθυσμού κάτω των 1.000 κατοίκων.
2. Διέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως.
3. Διέλευσης μέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους).
4. Διέλευσης μέσω υποθαλάσσιων δικτύων.
5. Πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθμισης δικτύου και συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) μέτρα από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
6. Πραγματοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάμενων υποδομών ή για τη διασύνδεση υφιστάμενων δικτύων για αποστάσεις μέχρι διακόσια (200) μέτρα.
7. Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν καμπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή αγωγών και/ή καλωδίων σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των καμπινών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο-εξυπηρετούμενη καμπίνα θεωρείται ως μία ευκολία και όχι δύο.
Στο άρθρο 6 περί Υπολογισμού Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης ορίζονται τα κάτωθι :
1. Τα τέλη χρήσης διέλευσης υπολογίζονται με βάση τα χιλιόμετρα όδευσης ως εξής:
Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόμετρο ανά έτος] = (Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) Τοπικού Διαμερίσματος ή Δήμου [σε €/μ2/έτoς] * 0,175)
2. Ο Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) Τοπικού Διαμερίσματος ή Δήμου υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών ζώνης των επιμέρους περιοχών ή/και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν το συγκεκριμένο Τοπικό Διαμέρισμα ή Δήμο, κατά την κείμενη νομοθεσία. Για τον υπολογισμό αυτού του μέσου όρου, δεν λαμβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η εμπορικότητα ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η παλαιότητα αυτού, καθώς θεωρούνται κατά μέση τιμή ίσοι με τη μονάδα.
3. Τα Τέλη Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0)
Ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε Δήμους (συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000 κατοίκων και σε Τοπικά Διαμερίσματα (συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 1.000 κατοίκων.
2. Διέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως.
3. Διέλευσης μέσω εναέριων δικτύων και συναφών ευκολιών (όπως κυτία, στύλους).
4. Πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών, αναβάθμισης δικτύου και συνδέσεων τελικών χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως διακόσια (200) μέτρα από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
5. Πραγματοποίησης εργασιών εκσκαφής για την επέκταση υφιστάμενων υποδομών ή για τη διασύνδεση υφιστάμενων δικτύων για αποστάσεις μέχρι διακόσια (200) μέτρα.
6. Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, καμπίνες).

 


 

Άρθρο 13ο – Καθορισμός ζωνών

Σύμφωνα με το εδ. α’ της παρ. 3 του αρ. 3 του Ν. 1080/80 το Τέλος ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ανάλογα την περιοχή της πόλης ή του χωριού όπου βρίσκεται ο κοινόχρηστος χώρος.
Βάσει της παρ. 2 του αρ. 3 του Ν. 1080/1980 τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται ή παραχώρησης της χρήσης καθορίζονται σε ζώνες.
Επισημαίνεται πως με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Φλώρινας, δύναται να προσθέτει και να αφαιρεί τμήματα κοινόχρηστων χώρων, ανάλογα με τις κάθε φορά διαμορφούμενες συνθήκες.

 


 

Άρθρο 14ο – Απαλλασσόμενοι του Τέλους Χρήσης

α) Δεν υπόκεινται στο τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όσοι χρησιμοποιούν κοινοχρήστους χώρους δήμων ή το υπέδαφος αυτών δυνάμει ειδικής διατάξεως νόμου ή συμβάσεως μετά του δημοσίου που έχει κυρωθεί με νόμο, σε εκτέλεση των οποίων γίνεται χρήση των άνω δημοτικών χώρων, εφόσον από τις διατάξεις αυτών προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος αυτό. (άρθρο 13 παρ.9 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν.1080/1980, όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί).
β) Δεν υπόκεινται στο τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων οι εκτελούντες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στο πλαίσιο των προγραμμάτων που προκηρύσσονται με βάση την υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 10Α του ν. 3661/2008, δεν απαιτείται άδεια και δεν οφείλονται τέλη στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την προσωρινή κατάληψη τμήματος του πεζοδρομίου μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. (παρ 5 του άρθρου 10Α του ν. 3661/2008 όπως προστέθηκε με την παρ 9 του άρθρου 10 του ν. 3851/10).
γ) Επιπλέον οι Ο.Τ.Α Α’ βαθμού καθορίζουν με απόφασή τους (που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τον, κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α’) καθορισμό χώρων για υπαίθρια διαφήμιση), ειδικότερους χώρους για την προβολή μηνυμάτων από τα πολιτικά κόμματα, τις μαθητικές, φοιτητικές, συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς και τις ενώσεις προσώπων που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικούς σκοπούς, και σε ποσοστό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής επιφάνειας των χώρων, που έχουν καθοριστεί, νομίμως, για προβολή υπαίθριας διαφήμισης στον οικείο Ο.Τ.Α. Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χρήσεως των ανωτέρω χώρων. Η διάθεση των χώρων αυτών γίνεται αναλογικά και επί ίσοις όροις. Για τη χρήση τους δεν απαιτείται άδεια από οποιαδήποτε αρχή και δεν καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α τέλος διαφήμισης ή αποζημίωση χρήσης. (άρθρο 9 παρ.1 και 2 Ν.3023/02 Φ.Ε.Κ. 146/25-06-2002, τεύχος Α’).

 


 

Άρθρο 15ο -Τέλη χρήσεως

Α. Καθορισμός τελών χρήσεως
Το Τέλος της χρήσεως πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.1080/80 και της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (Ν. 3852/2010, αρ. 72, παρ. 1, εδ. ζ), διαφοροποιείται κατά κατηγορία δραστηριότητας και υπολογίζεται ως εξής:
Τετραγωνικά ή κυβικά μέτρα Χ συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται αναλόγως της περιοχής (ζώνη), ο οποίος δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.
Κατά τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή του Τέλους, το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του αφενός μεν το όφελος που έχουν κατά περίπτωση όσοι χρησιμοποιούν χώρο, αφετέρου δε το βαθμό μεταβολής των οικονομικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την έκδοση της αμέσως προηγούμενης απόφασης (ΣτΕ 140/1989 ΔιΔικ 1990 σελ. 1228).
Το Τέλος ορίζεται στο διπλάσιο σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως των χώρων ως προσθήκης καταστήματος βάσει του εδαφίου α’ της παρ. 3 του αρ. 3 του Ν. 1080/1980.
Ανάλογα με το είδος της χρήσης, το Τέλος μπορεί να καθοριστεί:
α) ετησίως κατά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την περιοχή (ζώνη) που βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. Το Τέλος στην περίπτωση αυτή, οφείλεται για ολόκληρο το έτος, έστω κι αν γίνεται χρήση του χώρου για χρονικό διάστημα μικρότερου του έτους.
β) Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό μέτρο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο, εκείνος που πήρε άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτες του ακινήτου (άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο β’ Β.Δ. 24/9-20110158, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 1828/89).
Ο μήνας είναι η ελάχιστη χρονική περίοδος για την οποία επιβάλλεται το Τέλος, όταν καταλαμβάνεται κοινόχρηστος χώρος για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, ακόμη και αν το χρονικό διάστημα της κατάληψης της οδού ή του πεζοδρομίου είναι μικρότερο του μήνα (ΣτΕ 2356/85).
γ) Για τις περιπτώσεις χορήγησης πρόσκαιρης άδειας για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα και βάσει του εδ. γ’ της παρ. 3 του αρ. 3 του Β.Δ. 24- 9/20-10-58 όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 3 του Ν. 1080/1980 το τέλος ορίζεται ανά ημέρα κατά ζώνες και κατά τετραγωνικό μέτρο.
δ) Σε περίπτωση χρήσης του υπεδάφους των κοινόχρηστων χώρων (για την εγκατάσταση π.χ. ιδιωτικού δικτύου ύδρευσης ή δεξαμενής υγρών καυσίμων), το τέλος υπολογίζεται με βάση τον όγκο του καταλαμβανόμενου χώρου σε κυβικά μέτρα και όχι ανά τετραγωνικό ή τρέχον μέτρο (ΣτΕ 909/90 ΔιΔι 1991 σελ. 203, ΣτΕ 140/89 Δι Δι 1990 σελ. 1228, ΣτΕ 415/86 ΕΤΑ 1988 σελ. 509, ΣτΕ 1036/85 Νο Β 1988 σελ. 198).
ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο γ’ Β.Δ. 24/9- 20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί).
Η απόφαση αυτή μπορεί να μην είναι γενικής εφαρμογής αλλά να εκδίδεται εν όψει κάθε συγκεκριμένης περίπτωση, να αφορά δηλαδή στην χρήση συγκεκριμένου χώρου (ΣτΕ 785/85 Νο Β 1988 σελ 198).
Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ προ της παράδοσης της οικείας άδειας χρήσης στο Ταμείο του Δήμου εκδιδομένου – για το σκοπό αυτό – σχετικού διπλοτύπου είσπραξης (άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο γ’ Β.Δ. 24/9- 20/10/1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980, όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί).
Β. Ανάκληση άδειας και επιστροφή αναλογούντος τέλους χρήσεως
Βάσει της παρ. 7 του αρ. 3 του Ν. 1080/1980 άδεια η οποία έχει χορηγηθεί ανακαλείται υποχρεωτικά από τον δήμαρχο εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του χρήστη κοινοχρήστου χώρου από την αστυνομική αρχή, όταν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων ή λόγω ληφθέντων μέτρων από την δημοτική αρχή.
Η ανάκληση αυτή συνεπάγεται επιστροφή μόνο του καταβληθέντος ποσού τέλους που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο για την οποίαν ανεκλήθη η χορηγηθείσα άδεια.

 


 

Άρθρο 16ο Αυθαίρετη χρήση – κυρώσεις – πρόστιμα

1. Βάσει της παρ. 8 του αρ. 3 του Ν. 1080/1980 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 26 Ν. 1828/1989 και το άρθρο 6 του Ν. 1900/1990, όπως οι διατάξεις των άρθρων αυτών μέχρι σήμερα ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί :
α) Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.
β) Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
γ) Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπή επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η παράβαση τότε ο δήμος με συνεργεία του προχωρά στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, με τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού, που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης.
Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τα ελεγκτικά όργανα του Δήμου ή την αστυνομική αρχή.
Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου βάσει της παρ. 15 του αρ. 3 του Ν. 1080/1980 κυρώσεις του αρ. 458 του Ποινικού Κώδικα (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει) επιβάλλονται σε όσους:
Α) στερούνται άδειας και χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο.
Β) κάνουν υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
Γ) εκδίδουν άδειες κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων του αρ. 3 του Ν. 1080/1980.
Η αστυνομική αρχή, είτε αυτεπάγγελτα επιλαμβανομένη είτε κατόπιν αιτήσεως του δημάρχου, υποχρεούται να απαγορεύει την άνευ αδείας χρήση των κοινοχρήστων χώρων. Η απομάκρυνση των αντικειμένων που τοποθετήθηκαν αυθαίρετα ενεργείται από τους υπόχρεους γι’ αυτό, κατόπιν εντολής προς αυτούς της αστυνομικής αρχής και σε περίπτωση άρνησης αυτών, από όργανα του δήμου με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής (παρ.15, εδ. δ’ αρ. 13 Ν. 1080/1980).
2. Ο προκαλών ζημιές ή φθορές στα πεζοδρόμια και καταστρώματα των οδών, πλατειών κ.λπ. κοινοχρήστων χώρων υποχρεούται στην αποκατάστασή τους ή στον καταλογισμό της δαπάνης τους και σε περίπτωση αρνήσεως ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια. Για κάθε προξενούμενη φθορά στα πεζοδρόμια, στις πλατείες και τα διάφορα στοιχεία τους, θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικό πρωτόκολλο εκτίμησης της ζημιάς, το δε ποσό αυτού θα καταλογίζεται και θα βεβαιώνεται σε βάρος του υπαιτίου και αυτό είναι ανεξάρτητο από τυχόν πρόστιμα που θα προβλέπονται και θα επιβάλλονται για τη συγκεκριμένη παράβαση.
3. Η ουσιαστική παραβίαση των όρων της χορηγουμένης άδειας, καθώς και η αλλαγή της χρήσης αυτής, τιμωρείται διοικητικά με ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας.
4. Για όλες τις παραβάσεις έχουν παράλληλη εφαρμογή και οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των σχετικών Νόμων και διατάξεων.
Σημείωση: όλα τα πρόστιμα επιβάλλονται κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου.

 


 

Άρθρο 17ο – Τελικές Διατάξεις

1) Με τον παρόντα κανονισμό εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι υπάλληλοι του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και ένα μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (το οποίο θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου) όπως συνδράμουν στο έργο της τήρησης των όρων του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Φλώρινας καθώς και σε όσους ακόμη αναθέσει το έργο αυτό με απόφασή του ο Δήμαρχος.
2) Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος Κανονιστικού Πλαισίου, όταν συντρέχουν λόγοι όπως, τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου, δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών κ.λπ.
3) Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.
4) Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα