Περίληψη απόφασης 124/2024 Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 124/2024
Τακτικής «δια ζώσης» Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
στις 25 Ιουνίου 2024

Εγκρίθηκε ομόφωνα (επί των ψήφων που καταμετρήθηκαν) η με αριθμό 124/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με τίτλο «Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ Δήμου Φλώρινας» και συγκεκριμένα: Ο κανονισμός ρυθμίζει τη λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και συμπεριλαμβάνει άρθρα τα οποία αναφέρονται: Προσωπικό υλοποίησης του προγράμματος – Βασικές Αρχές – Σκοπός – Οργάνωση και λειτουργία – Παροχές – Προϋποθέσεις Δικαιούχων – Διαδικασία ένταξης και απαραίτητα δικαιολογητικά – Δικαιώματα και υποχρεώσεις δικαιούχων – Παρεχόμενες υπηρεσίες ανά ειδικότητα.
Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού περιλαμβάνεται στην με αριθμό 124/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, αντίγραφο της οποίας έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχείο Φλώρινας) και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 6ΙΛΒΩΗΙ-7Ε9).

 

Ο Πρόεδρος
Του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
Κωνσταντίνος Π. Μαραγγός

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα