Τροποποίηση της με αριθμ. 4/2024 Α.Δ.Φ. με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων λόγω τροποποίησης του Ο.Ε.Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Μ. Αλεξάνδρου 97
Τ.Κ. : 53100

Φλώρινα, 13/06/2024

Α.Π. 21747

ΑΔΑ: 6ΥΦΔΩΗΙ-87Γ

 

 

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της με αριθμ. 4/2024 Α.Δ.Φ. με θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων λόγω τροποποίησης του Ο.Ε.Υ».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 933/2024

 

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’/87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.5056/23 (ΦΕΚ Α΄163/6.10.2023 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν.5056/23 (ΦΕΚ Α΄163/6.10.2023 Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την αντιμισθία.
 3. Τη με αρ.28549/16.04.2019 (ΦΕΚ Β΄/1327/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3140/27-11-2012 (τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την με αριθμ. 4/2024 με θέμα : Ορισμός Αντιδημάρχων(ΑΔΑ: 6Α4ΖΩΗΙ-Γ9Η)

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων των κάτωθι αντιδημάρχων λόγω τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας λόγω κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. και της λύσης της ΚΕΔΗΦΛΩ» (σχετ. ΦΕΚ 3225/τ. Β΄/06.06.2024), μέχρι 31/12/2024 τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής :

1.Στον κo Νικόλαο Κωνσταντινίδη του Ιωάννη, έμμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής & της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Τις αρμοδιότητες της παρ. 3, της εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, Προστασίας Ηλικιωμένων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, εθελοντισμού & Δημόσιας Υγείας.
 • Η λειτουργία και ο συντονισμός του Τμήματος Κέντρων δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Αθανάσιο Μπέλτσο του Κωνσταντίνου.

2.Στον κο Μιχαήλ Χάτζιο του Ευαγγέλου, έμμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ως εξής :

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην αυτών που έχουν εκχωρηθεί σε άλλον Αντιδήμαρχο.
 • Οι αρμοδιότητες του εθελοντισμού του Τμήματος Αθλητισμού-Παιδείας και εθελοντισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, εθελοντισμού & Δημόσιας Υγείας.
 • Η υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων κοινόχρηστων χώρων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Κωνσταντίνο Ρόζα του Χαράλαμπου.

3.Στην κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη του Γεωργίου, έμμισθη Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, εθελοντισμού & Δημόσιας Υγείας πλην αυτών που έχουν εκχωρηθεί σε άλλον Αντιδήμαρχο.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κο Δημήτριο Ηλιάδη του Ιωάννη.

4. Στον κο Δημήτριο Ηλιάδη του Ιωάννη, έμμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Η λειτουργία και ο συντονισμός του Τμήματος Παιδικής Φροντίδας και προσχολικής αγωγής της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
 • Τις αρμοδιότητες σε θέματα λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του Τμήματος Αθλητισμού- Παιδείας και εθελοντισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, εθελοντισμού & Δημόσιας Υγείας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από την Αντιδήμαρχο κα Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη του Γεωργίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 4/2024 απόφαση Δημάρχου με θέμα : Ορισμός Αντιδημάρχων(ΑΔΑ: 6Α4ΖΩΗΙ-Γ9Η).
Η παρούσα ισχύει από την ανάρτηση της απόφασης στον δικτυακό τόπο «Διαύγεια» (παρ.5 άρθρο 59 Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 5056/23) και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλειος Ν. Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα