Κατηγορία: Ανακοινώσεις

THUMBNAIL

28.01.2014 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης επιτροπής «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων»

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ…