Κατηγορία: Επικαιρότητα

THUMBNAIL

03.06.2014 – Ανακοίνωση κλήρωσης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών.

Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ν.4024/2011(Α 226/2011) περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης…

THUMBNAIL

07.05.2014 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ «Ενεργιακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων»

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/20082. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/20113. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού…

THUMBNAIL

29.04.2014 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ »

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/20082. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/20113. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού…

THUMBNAIL

29.04.2014 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/20082. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/20113. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού…

THUMBNAIL

09.04.2014 – ΘΕΜΑ: «Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των aυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαίου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου

“Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των aυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαίου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής…