Ακολουθούν οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2024 ανά πρακτικό συνεδρίασης

Πρακτικό Νο1 - Ειδική Συνεδρίαση - 02 Ιανουαρίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
1Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας (εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας), για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 02-01-2024 έως 30-06-2026.
2Εκλογή μελών (τακτικών και Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας, για την πρώτη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 02-01-2024 έως 30-06-2026)
Πρακτικό Νο2 - Τακτική Συνεδρίαση - 16 Ιανουαρίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
3Διατήρηση του χώρου των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
4Ανάκληση της με αριθμό 201/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας απόφασης σχετικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Φλώρινας και των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών που ανήκουν σε ευαίσ θητες και ευπαθείς οικονομικά κοινωνικές ομάδες
5Ανάκληση της με αριθμό 202/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φλώρινας 2023-2024
6Ορισμός αιρετού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
7Αμοιβαία αλλαγή θέσης στη λαϊκή αγορά ημέρας Τετάρτης του Δήμου Φλώρινας
8Τροποποίηση της με αριθμό 274/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με τον ορισμό μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Φλώρινας
9Έγκριση της με αριθμό 72/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του καταργημένου Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Έκθεση ελέγχου ισολογισμού απογραφής έτους 2019 Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
10Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Φλώρινας στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
11Σχετικά με τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ. 3 και παρ. 11β και 11δ του Ν. 4412/2016 και άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, για το έτος 2024
12Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης κινητών – ακινήτων, για το έτος 2024
13Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης κινητών του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2024
14Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2024
15Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2024
16Από κοινού λύση της σύμβασης μίσθωσης των με αριθ. 13, 17, 47, 56, 57 και 59 καταστημάτων της Δημοτικής αγοράς λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησης
17Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς τον Περιφερειάρχη για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Φλώρινας λόγω ασύμφορου κυκλοφορίας τους
18Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Φλώρινας, που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06)
19Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπανών για έξοδα κηδείας Δημάρχων, Προέδρων Κοινοτήτων και αιρετών έτους 2024
20Έγκριση παροχής επιχορηγήσεων του Δήμου Φλώρινας σε πολιτιστικούς, αθλητικούς και λοιπούς συλλόγους και φορείς, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 5, του Ν. 5043/2023 και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2024
21Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον & την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Μελίτης
22Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Φλώρινας, Δήμου Φλώρινας, Νομού Φλώρινας επί της οδού Τζουμαΐας στο ΟΤ που περιβάλλεται από τις οδούς Τζουμαΐας –  Ολυμπιάδος – Περιστερίου (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 58/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
23Εκμίσθωση ακινήτου έκτασης Ε=21.704,33 τ.μ. ιδιοκτησίας Δήμου Φλώρινας στην θέση ΑΧΛΑΔΑ 1 της Κοινότητας Αχλάδας για την κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 61/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
24Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στον κο Γ.Ν. του Ν., στη Φλώρινα επί της οδού Μεγαρόβου 2 (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 62/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
25Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην κα Α.Γ., στη Φλώρινα επί της οδού Θηβών 4, για τους ζυγούς μήνες και επί της οδού Θηβών 11 για τους μονούς μήνες (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 63/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας)
26Μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Δημοτική Επιτροπή
27Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας σε Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
28Τροποποίηση κανονισμών λειτουργίας εμπορικών δραστηριοτήτων
Πρακτικό Νο3 - Τακτική Συνεδρίαση - 29 Ιανουαρίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
29Σχετικά με την έκτακτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2024
30Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας
31Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας στο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία με διακριτικό τίτλο ¨ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ¨
32Παρουσίαση και έγκριση Απολογισμού των εθελοντικών δράσεων του Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Φλώρινας για το 2023
33Έγκριση ενδεικτικού προγραμματισμού εθελοντικών δράσεων από το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Φλώρινας για το 2024
34Νομιμοποίηση των κινήσεων του Λογαριασμού της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών στην Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
35Νομιμοποίηση των κινήσεων του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Φλώρινας, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
36Νομιμοποίηση των κινήσεων του Ενιαίου Λογαριασμού και των Λογαριασμών του Δήμου Φλώρινας του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank και του συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ.
37Ορισμός υπευθύνου λογαριασμών προγράμματος δημόσιων επενδύσεων
38Συνέχιση συμμετοχής Δήμου Φλώρινας στην Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων – Ορισμός εκπροσώπου
39Συνέχιση συμμετοχής Δήμου Φλώρινας στο Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια – Ορισμός εκπροσώπου
40Συνέχιση συμμετοχής Δήμου Φλώρινας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) –  Ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής
41Συνέχιση συμμετοχής Δήμου Φλώρινας στο Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία – ΚΕΠ Υγείας
42Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας περιοχές: ¨Οδός Αϊνστάιν – Παστέρ & Πλατεία Εφέδρων Αξιωματικών¨ (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 3/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
43Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Φλώρινας στις οδούς: ¨Καλλέργη, Παπασταύρου Τσάμη, Νικολούδη και Ταγματάρχου Ναού¨ (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 4/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
44Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την αποτροπή παράνομης στάσης και στάθμευσης σε οδούς και διασταυρώσεις της πόλης της Φλώρινας (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 5/2024
απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
45Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την χωροθέτηση θέσης αποκλειστικής χρήσης από ξενοδοχειακή μονάδα στην οδό Παύλου Μελά (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 6/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
46Μόνιμα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας σχετικά με την χωροθέτηση θέσης ασθενοφόρου στην οδό Ταγματάρχου Σωτηρίου (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 7/2024 απόφαση Δημοτικής
Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
47Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 89 στη πόλη της Φλώρινας στον κο Ρ.Α. του Χ. και στην κα Ρ.Ε. του Β (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 8/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
48Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Αβέρωφ 89 στη πόλη της Φλώρινας στον κο Ι.Ε. του Χ. και στην κα Ι.Σ. του Β. (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 9/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
49Παραλλαγή δικτύου στην Δημοτική Κοινότητα Ατραπού (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 20/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
50Επέκταση δικτύου στην Δ.Κ. Σ.Σ. Ιωαννίδη (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 21/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
51Επέκταση δικτύου στην Μαρτυρική Δημοτική Κοινότητα Δροσοπηγής Δήμου Φλώρινας (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 22/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
Πρακτικό Νο4 - Τακτική Συνεδρίαση - 19 Φεβρουαρίου 2024
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ     ΛΗΨΗ
521η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2024
53Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας
54Ορισμός και διάρκεια θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας
55Ορισμός και διάρκεια θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας
56Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Φλώρινας
57Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ) της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Φλώρινας
58Έγκριση οργάνωσης αθλητικών, πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας και έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με πολιτιστικούς, αθλητικούς και λοιπούς συλλόγους, για το έτος 2024
59Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος του κ. Ι. Ε. του Ε. σχετικά με την καταπάτηση κοινόχρηστης λωρίδας εμβαδού Ε=229,16 τ.μ. μεταξύ των οροσήμων 19 και 40, επί του ορίου του οικισμού της κοινότητας Νεοχωρακίου
60Περιεχόμενο πράξης προκήρυξης επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
61Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα Interreg 2021- 2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία¨ – Ισότητα και Ανθεκτικότητα Υγείας: Πρωτοβάθμια Φροντίδα για Ευημερούσες Κοινότητες (Healthcare Equity And Resilience: Primary Care for Prosperous Communities)
62Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα Interreg 2021- 2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία¨ – Συντονισμένη Απόκριση σε έκτακτες καταστάσεις πλημμυρών-Στοχεύοντας στην διαχείριση και μείωση κινδύνων για την κοινότητα (Community Floods Response System – Moving towards community disaster risk reduction management)
63Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα Interreg 2021- 2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία¨ – Αναβίωση και διάδοση του τοπικού πολιτιστικού πλούτου και εθίμων (Revival and Dissemination of local cultural wealth and customs)
64Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα Interreg 2021 – 2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία¨ – Ανάδειξη, Προστασία και Τουριστική Αξιοποίηση της Κοινής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Διασυνοριακής Περιοχής ΕλλάδαςΔημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (Highlighting, Protection and Tourism Utilization of the Common Architectural Heritage of the Cross-Border Region of Greece-Republic of North Macedonia)
65Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας στο πρόγραμμα Interreg 2021 – 2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία¨ – Τουρισμός χωρίς εμπόδια: Προσβάσιμες περιπέτειες (Barrier-Free Tourism: Accessible Adventures)
66Έγκριση οργάνωσης και συνδιοργάνωσης αθλητικών, ετήσιων εκδηλώσεων του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και λοιπών εκδηλώσεων των δομών της Δ/νσης του Πρώην ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας για το έτος 2024
67Καθορισμός αποζημίωσης μελών Φιλαρμονικής Δήμου Φλώρινας
68Καθορισμός ετήσιας εισφοράς μελών ΚΑΠΗ Δήμου Φλώρινας
Πρακτικό Νο6 - Τακτική Συνεδρίαση - 27 Φεβρουαρίου 2024
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ     ΛΗΨΗ
69Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Φλώρινας
70Καθορισμός τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Φλώρινας
71Καταβολή οφειλόμενου εφάπαξ του Ν. 103/75 (Α΄ 167) σε υπάλληλο του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας που συνταξιοδοτήθηκε
72Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 50 τ.μ. στο υπ’ αριθ. 349 αγροτεμάχιο Αναδασμού 1982-1983 της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοκάμπου Δήμου Φλώρινας, για (ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 72/2024) ανόρυξη γεώτρησης διοξειδίου του άνθρακα» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 12/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας).
73Εκμίσθωση του ακινήτου (καφενείου) που βρίσκεται στο ισόγειο του Κοινοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Καλλινίκης του Δήμου Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 66/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
Πρακτικό Νο7 - Ειδική Συνεδρίαση - 08 Μαρτίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
74Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας Β΄ Εξαμήνου έτους 2023
Πρακτικό Νο8 - Τακτική Συνεδρίαση - 27 Φεβρουαρίου 2024
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ     ΛΗΨΗ
75Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Φλώρινας στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος 1940-1945 ¨Ελληνικά Ολοκαυτώματα¨
76Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας
77Έκτακτη κάρπωση καυσοξύλων από τη συστάδα 7β δάσους Ατραπού λόγω χιονοθλασιών
78Μεταφορά λήμματος συστάδων δασοκτήματος Σιταριάς για κάλυψη ατομικών αναγκών
79Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Φλώρινας για τη συγκρότηση της Σχολικής Εφορείας του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου – Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Φλώρινας
80Εκμίσθωση εκ νέου των αστικών ακινήτων με αριθμούς 22 και 22α που βρίσκονται στην οδό Βασιλέως Φιλίππου στην Φλώρινα των οποίων έχει λήξει η μίσθωση» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 82/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
81Έγκριση της Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας
82Έγκριση της Έκθεσης Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας
83Τροποποίηση της με αριθμό 11/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, ως προς τη μετατροπή των μελών της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Πίνακα Α έτους 2024
Πρακτικό Νο9 - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση - 13 Μαρτίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
84Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην Δημάρχου Φλώρινας, Χρήστου Αλεξάνδρου Αλεμπάκη
Πρακτικό Νο10 - Τακτική Συνεδρίαση - 26 Μαρτίου 2024
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ     ΛΗΨΗ
85Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο: EMERGENCY MEDICAL SUPPORT & REMOTE PATIENTS MONITORING και ακρωνύμιο: EMS (Emergency Medical Support), στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Αλβανία¨ 
86Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο: FLOOD AND FOREST FIRE PROTECTION BY PROMOTING PARTICIPATION και ακρωνύμιο: 3FProtection4Citizens, στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Αλβανία¨
87Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας
88Έγκριση οργάνωσης και συνδιοργάνωσης αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων των δομών της Δ/νσης της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για το έτος 2024
89Αποζημίωση αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
90Ορισμός Εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ¨Αναπτυξιακού Οργανισμού Φλώρινας Α.Ε.¨
91Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο: Οptimal management of water resources after the rational handling of tourism requirements και ακρωνύμιο: Safeguarding mountain urban water supplies, στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨ΕλλάδαΑλβανία¨
92Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο: Universal Local Mobility και ακρωνύμιο: UMove, στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα – Αλβανία¨
93Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο: ¨Έξυπνες Πόλεις¨ – “Smart Cities”, στο πρόγραμμα Interreg 2021-2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Αλβανία¨
94Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Φλώρινας με τίτλο: Cross-Border Unification through Local Tourism, Innovation, Values, and Environmental Action και ακρωνύμιο: CULTIVATE, στο πρόγραμμα Interreg 2021 – 2027 (VI-A) IPA CBC ¨Ελλάδα-Αλβανία¨
Πρακτικό Νο11 - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση - 29 Μαρτίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
95Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην Δημοτικού Συμβούλου, Αντιδημάρχου και Προέδρου του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, Παναγιώτη Μαβίδη
Πρακτικό Νο12 - Ειδική Συνεδρίαση - Ισολογισμός - 15 Απριλίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
96Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης) έτους 2022 του Δήμου Φλώρινας
Πρακτικό Νο13 - Τακτική Συνεδρίαση - 15 Απριλίου 2024
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ     ΛΗΨΗ
97Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας λόγω κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΠΑΠΑ και της λύσης της ΚΕΔΗΦΛΩ
98Έκτακτη κάρπωση καυσοξύλων από τις συστάδες 2α, 3α και 4γ δάσους Αλώνων λόγω χιονοθλασιών
99Ανάθεση για υλοτομία της συστάδας 1β του Δημοτικού δάσους Κρατερού σε ΔΑΣΕ
100Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Κρατερού σε ΔΑΣΕ
101Ανάθεση για υλοτομία ατομικών αναγκών Λεπτοκαρυών σε ΔΑΣΕ
102Καθορισμός αντιτίμου συμμετοχής αθλουμένων για το πρόγραμμα ¨Άθληση για Όλους¨ περιόδου 2023 – 2024
103Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην πόλη της Φλώρινας (όπισθεν 1ου Λυκείου Φλώρινας – οικία Μ* (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 138/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
104Επέκταση δικτύου στην Δ.Κ. Νίκης (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 111/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
Πρακτικό Νο14 - Ειδική Συνεδρίαση - 18 Απριλίου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
105Σχετικά με έκτακτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Φλώρινας
Πρακτικό Νο16 - Ειδική Συνεδρίαση - 13 Μαΐου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
106Σχετικά με την έγκριση του πρακτικού κοινής σύσκεψης υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024
Πρακτικό Νο17 - Τακτική Συνεδρίαση - 20 Μαΐου 2024
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ     ΛΗΨΗ
107Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας λόγω κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. και της λύσης της ΚΕΔΗΦΛΩ (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 231/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
108Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Αρμενοχωρίου Δήμου Φλώρινας για το έτος 2024 (σχετ. οι υπ΄ αριθμ. 210/2024 και 229/2024 αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας)
109Σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024 Δήμου Φλώρινας
110Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών και ορισμός του ταμία για την είσπραξή τους από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
111Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας στις Έκτακτες και Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της ΑΝ.ΦΛΩ Α.Ε
112Ανάθεση για υλοτομία της συστάδας 2δ του Δημοτικού δάσους Δημοτικής Κοινότητας Πολυποτάμου Δήμου Φλώρινας σε ΔΑΣΕ
Πρακτικό Νο18 - Κτεπείγουσα Συνεδρίαση - 22 Μαΐου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
113Σχετικά με έκτακτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Φλώρινας
Πρακτικό Νο19 - Κατεπείγουσα Συνεδρίαση - 22 Μαΐου 2024
ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΜΑΛΗΨΗ
114Σχετικά με έκτακτη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Φλώρινας