ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ_SMALL2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Με την υπ’ αριθμό 42/2023 απόφαση Δημάρχου Φλώρινας ορίσθηκε ως Προέδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η Αντιδήμαρχος κα Σοφία Φουδούλη – Τζώτζη του Γεωργίου. Η ισχύς της απόφασης είναι έως 31-01-2023.

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

 1.  Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.
 2. Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων & η διαχείριση προγραμμάτων για την ανάδειξη των ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 4. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 5. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 03/2022 απόφαση της Ειδικής Συνεδρίασης εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας αποφασίσθηκε η εκλογή ως τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας, για την δεύτερη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 09-01-2022 έως 31-12-2023, τους κ.κ.:.

Τακτικό μέλος από την παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ».

 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 50/2023):

 1. Της Πολιτικής Προστασίας. της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας ΦΕΚ 3140/Β/27-11-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τακτικό μέλος από την παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Τακτικό μέλος από την Παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Τακτικό μέλος από την παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Τακτικό μέλος από την Παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Τακτικό μέλος από την παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

 

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

 1.  Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών εκτός των αρμοδιοτήτων οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την με αριθ. 527/2020 απόφαση Δημάρχου Φλώρινας.
 2. Η υπογραφή των αποφάσεων ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
 3. Η υπογραφή των πρωτογενών αιτημάτων καθώς και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 4. Η υπογραφή των πάσης φύσεως διαβιβαστικών εγγράφων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 5. Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 6. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 7. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Επίσης αποφασίσθηκε η εκλογή ως αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας για την δεύτερη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας από 09-01-2022 έως 31-12-2023, κατ΄ αντιστοιχία τους κ.κ.:

Αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ».

 

Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 38/2023):

 1.  Η λειτουργία και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης.
 2. Η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων & η διαχείριση προγραμμάτων για την ανάδειξη των ακινήτων πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. Η τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
 4. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 5. Η υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Αναπληρωματικό μέλος από την παράταξη «ΦΛΩΡΙΝΑ, ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ»

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό συλλογικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της ορίζονται σταάρθρα 73, του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87 Α΄ (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και τα άρθρα 76, 77 του Ν.4555/18, ΦΕΚ 133 Α΄ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΤμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης Αντιδημάρχων, Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΙΕΥΘΥΝΗΜεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα ΤΚ 53100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ2385 3 51020, 2385 3 51039
e-mailoepz@cityoflorina.gr