Δούμτσης Νικόλαος του Αθανασίου

  Νικόλαος Δούμτσης του Αθανασίου
  Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητες (Απόφ. Δημάρχου 1101/2019):
  1. Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.
  2. Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
  3. Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  4. Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ.Σακουλέβα Κωνσταντίνο του Ζήση.

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000