Μουρατίδης Νικόλαος του Γεωργίου

  Νικόλαος Μουρατίδης του Γεωργίου
  Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητες:της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ως εξής (Αποφ. Δημάρχου 1101/2019):
  1. Του τομέα της φυτικής παραγωγής.
  2. Του τομέα της ζωικής παραγωγής.
  3. Του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης.
  4. Του τμήματος Αλιείας.
  5. Του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων.
  6. Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
  7. Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  8. Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μούλελη Ηλία του Βασιλείου.

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000