Σακουλέβας Κωνσταντίνος του Ζήση

  Κωνσταντίνος Σακουλέβας του Ζήση
  Αντιδήμαρχος με τις καθ ' ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής και τις κατά τόπου αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης ως εξής (Απόφ. Δημάρχου 1101/2019) :
  1. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτικής ενότητα.
  2. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
  3. Τη συνεργασία με του Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  4. Τη μέριμνα για τη φύλαξη, ασφάλεια και καθαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.
  5. Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
  6. Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής διοικητικών εγγράφων .

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μουρατίδη Νικόλαο του Γεωργίου

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000