banner covid19

domi new4

22.12.2020 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών και διατροφικών - χαρτικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς του δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 23-12-2020

logo-dimos100x100

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών και διατροφικών - χαρτικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς του δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 23-12-2020

Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76),
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 - ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα_Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 23/12/2020.
2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου - Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης . για την Τετάρτη 23/12/2020.
3. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
4. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ' όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
• Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
• Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια.
• Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
• Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
• Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
• Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
• Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
• Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

Οι καταναλωτές οφείλουν:
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ' Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ' όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

     

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Α46

23/12/2020

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Α31

23/12/2020

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δ1

23/12/2020

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Γ11

23/12/2020

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α29

23/12/2020

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

Γ14

23/12/2020

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Γ18

23/12/2020

9

ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

Δ45

23/12/2020

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δ52

23/12/2020

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

     

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

 

Δ36

23/12/2020

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Δ37

23/12/2020

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

     

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

     

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

     

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

 

Γ21

23/12/2020

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

 

Β2

23/12/2020

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Α35

23/12/2020

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

     

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Y.Δ

E26

23/12/2020

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

     

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

 

Δ56

23/12/2020

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Δ19

23/12/2020

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Δ21

23/12/2020

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

     

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Δ44

23/12/2020

28

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

B30

23/12/2020

29

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α16

23/12/2020

30

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

     

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

Α45

23/12/2020

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Α42

23/12/2020

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Δ29

23/12/2020

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

     

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

     

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Δ6

23/12/2020

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Β34

23/12/2020

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

 

Α10

23/12/2020

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

 

Δ9

23/12/2020

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Γ10

23/12/2020

41

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

     

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

     

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Υ.Δ

   

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Γ17

23/12/2020

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

     

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Υ.Δ

   

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

     

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υ.Δ

   

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

     

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

 

Β1

 

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

     

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Δ11

23/12/2020

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

     

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δ16

23/12/2020

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Α38

23/12/2020

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Α27

23/12/2020

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

 

A40

23/12/2020

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

     

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υ.Δ

   

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

     

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Υ.Δ

   

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Δ53

23/12/2020

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

     

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υ.Δ

   

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

     

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Υ.Δ

   

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Υ.Δ

   

68

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Δ28

23/12/2020

69

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

     

70

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

     

71

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

     

72

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

     

73

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

     

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

   

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

     

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

Υ.Δ.

   

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ε23

23/12/2020

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α25

23/12/2020

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

Ε29

23/12/2020

7

STOJANOVSKA FANCHE

     

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

     

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

     

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

     

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α19

23/12/2020

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Ε37

23/12/2020

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Ε31

23/12/2020

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

     

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΔ

   

16

ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

     

17

ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

     

18

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Ε40

23/12/2020

19

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

     

20

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Α22

23/12/2020

21

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Ε34

23/12/2020

22

ΚΑΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

 

Α33

23/12/2020

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

   

1

ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Β20

23/12/2020

   

2

ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

         

3

ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

         

4

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

         

5

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

         

6

ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

         

7

ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

         

8

ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

         

9

ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

         

10

ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

         

11

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Α32

23/12/2020

   

12

ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ

         

13

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

         

14

ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

Β19

23/12/2020

   

15

ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

Β18

23/12/2020

   

16

ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Β27

23/12/2020

   

17

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA

         

18

ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ

         

19

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

         

20

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α37

23/12/2020

   

21

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Υ.Δ.

       

22

ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

Α30

23/12/2020

   

23

ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ

         

24

ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ

         

25

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

         

26

ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Β1

23/12/2020

   

27

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

         

28

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

         

29

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

         

30

ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

Α36

23/12/2020

   

31

ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

         

32

ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

         

33

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

         

34

ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Α39

23/12/2020

   

35

ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Β11

23/12/2020

   

36

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

         

37

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

         

38

ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ

         

39

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ

         

40

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

         

41

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Β34

23/12/2020

   

42

ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Β25

23/12/2020

   

43

ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Υ.Δ

Β32

23/12/2020

   

44

ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

         

45

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

 

Α34

23/12/2020

   

46

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Υ.Δ

Β15

23/12/2020

   

47

ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Β2

23/12/2020

   

48

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υ.Δ

Β5

23/12/2020

   

49

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Β28

23/12/2020

   

50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ

 

Β30

23/12/2020

   

51

ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Α33

23/12/2020

   

52

ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

         

53

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ

 

Β23

23/12/2020

   

54

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

         

55

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

         

56

ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

         

57

ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ

         

58

ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Β9

23/12/2020

   

59

ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υ.Δ

Β24

23/12/2020

   

60

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Β14

23/12/2020

   

61

ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Υ.Δ

Α45

23/12/2020

   

62

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

         

63

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Β4

23/12/2020

   

64

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υ.Δ

Β7

23/12/2020

   

65

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

Β13

23/12/2020

   

66

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Υ.Δ

Β12

23/12/2020

   

67

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Υ.Δ

Β29

23/12/2020

   

68

ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

         

69

ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

         

70

ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Β3

23/12/2020

   

71

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

Β17

23/12/2020

   

72

ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ

Υ.Δ.

Β8

23/12/2020

   

73

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

 

Α40

23/12/2020

   

74

ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

Α41

23/12/2020

   

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΘΕΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔ

Α29

23/12/2020

2

ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Β26

23/12/2020

3

ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ

Υ.Δ.

Β21

23/12/2020

4

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

     

5

ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

     

6

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

     

7

STOJANOVSKA FANCHE

 

Β16

23/12/2020

8

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ

 

Β22

23/12/2020

9

ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

Β10

23/12/2020

10

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Α31

23/12/2020

11

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

     

12

ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

     

13

ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

     

14

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Α38

23/12/2020

15

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΔ

Α46

23/12/2020

16

ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Β33

23/12/2020

17

ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

 

Α40

23/12/2020

18

ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

     

19

ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Α35

23/12/2020

20

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

     

21

ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

     

22

ΚΑΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000