Αποφάσεις Δημάρχου

17.09.2019 - Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 1120/2019

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας: 531 00 Φλώρινα
  Φλώρινα, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ. : -20271 -

 Θ Ε Μ Α : «Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1120 /2019
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας
έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις των άρθρ. 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2) Τις διατάξεις του άρθρ. 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».
3) Τις διατάξεις του άρθρ. 76 παρ.2 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.4623/2019.
4) Την εγκύκλιο με αριθμ. 90/2019 (Α.Π. 59849/21-8-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ :ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08).
5) Την με αριθ. 262/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
6) Την με αριθ. 1101/11-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας περί «Ορισμού Αντιδημάρχων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τον ορισμό των κατωτέρω Αντιδημάρχων από τις 12-09-2019 έως 10-09-2020, μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:

 1. Κωνσταντίνος Σακουλέβας του Ζήση.
 2. Ηλίας Μούλελης του Βασιλείου.

Αναπληρωματικά μέλη:

 1.  Νικόλαος Δούμτσης του Αθανασίου.
 2. Κωνσταντίνος Βασιλείου του Θεοδώρου.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φλώρινας.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται.

Εσωτερική διανομή :
1.Όλες τις Δ/νσεις Δήμου
2.Ενδιαφερόμενους

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

17.09.2019 - Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών Οικονομικής Επιτροπής - Απόφαση Δημάρχου 1119/2019

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ. Κώδικας: 531 00 Φλώρινα
  Φλώρινα, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθμ. Πρωτ. : -20270 -

 Θ Ε Μ Α : «Ορισμός Αντιδημάρχων ως μελών Οικονομικής Επιτροπής».

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ.1119 /2019
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας
έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις των άρθρ. 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2) Τις διατάξεις του άρθρ. 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».
3) Τις διατάξεις του άρθρ. 76 παρ. 2 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.4623/2019.
4) Την εγκύκλιο με αριθμ. 90/2019 (Α.Π. 59849/21-8-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (ΑΔΑ :ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08).
5) Την με αριθ. 261/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
6) Την με αριθ. 1101/11-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας περί «Ορισμού Αντιδημάρχων».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τον ορισμό των κατωτέρω Αντιδημάρχων από τις 12-09-2019 έως 10-09-2020, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
Τακτικά μέλη:

 1. Νικόλαος Δούμτσης του Aθανασίου.
 2. Νικόλαος Μουρατίδης του Γεωργίου.

Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Ηλίας Μούλελης του Βασιλείου.
 2. Κωνσταντίνος Σακουλέβας του Ζήση.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φλώρινας.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται.

Εσωτερική διανομή :
1. Όλες τις Δ/νσεις Δήμου
2. κ.κ. Ενδιαφερόμενους

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 430/2020 - Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας

logo-dimos100x100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔ/ΣΕΩΝ ΚΑΙΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση :ΠΡΩΗΝ ΣΤΡ/ΔΟ ΤΑΓΑΡΗ
Τ.Κ. 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Πληροφ: ΝΕΟΚΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλ.: 2385029646
FAX: 2385029647
 

Φλώρινα 28 Aπριλίου 2020

Αριθ. Πρωτ.6486

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 430/2020

ΘΕΜΑ: Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας.

Ο Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπ' όψη :

 • Κανονισμός (ΕΟΚ ευρατομ) αριθ. 1182/71 της 3ης Ιουνίου 1971.
 • Άρθρο 30N. 4497/2017

Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών - Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σαββάτο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου.

 • Το γεγονός ότι αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάςσυμπίπτει με την ημέρα διενέργειας της λαϊκήςαγοράς Τ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράςΤ.Κ. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας λόγω της αργίας της Εργατικής Πρωτομαγιάς , από την ημέρα Παρασκευή στην προηγούμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 30-04-2020 μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα.

- Ο ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ -

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

15.02.11- Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» 2. τις περιπτ.δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1.  Συγκροτούμε στο Δήμο Φλώρινας Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από (3) μέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
2.  Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των σχετικών νομοθετημάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.  
3.  Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 
4.  Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής: 
4.1 Στεφανόπουλος Δανιήλ, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2385351019, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), με αναπληρωτή τον κ. Παπαναστασίου Δημήτριο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2385044052, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).  
4.2 Καδρέφης Νικόλαος, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2385351027, e-mail: diaugeia2@cityoflorina.gr), με αναπληρωτή τον Πολυδωρόπουλο Ηλία, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού - Λογιστικού με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2385351012, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). 
4.3 Πανίδης Λεωνίδας, κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2385351000, e-mail: diaugeia3@cityoflorina.gr), με αναπληρωτή την Φίλιου Φανή, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2385351012, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   
5.  Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Ορισμός Αντιδημάρχων

Θ Ε Μ Α : Ορισμός Αντιδημάρχων  

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 15 /2011

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας

έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου άρθρ. 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Την υπ’ αριθμ. 45892/11-08-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοί και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις Δημοτικές Κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης » (Β΄1292), όπως ισχύει.
 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Φλώρινας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της Πλειοψηφείας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Φλώρινας από 14/01/2011 μέχρι 13/01/2013, εντός της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου : 

κ. Μπέλτσο Αθανάσιο του Κωνσταντίνου ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Συγκοινωνιών και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας στα αντικείμενα: 

 1. Προστασία Περιβάλλοντος (Γ1)
 2. Λειτουργίας ανάπτυξης και συντήρησης χώρων πρασίνου (Γ4)
 3. Παιδικές Χαρές (Γ5)
 4. Δημοτικά Κοιμητήρια (Γ6)
 5. Δημοτικών Σφαγείων (Γ1)
 6. Διαχείρισης Αγροτικών θεμάτων (2Θ)
 7. Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε)
 8. Αστικής Συγκοινωνίας
 9. Διαχείρισης Απορριμμάτων (1ιβ)
 10. Προστασία – Διαχείρισης Δασών (Δ)
 11. Της τέλεσης πολιτικών γάμων στα κατά τόπους Τοπικά Καταστήματα.

Επίσης του μεταβιβάζει τις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010:  

 • Της παρ.1 εδαφ. 25 έως 26 και 28.
 • Της παρ. 2 εδαφ. 30 έως 39, 17 εως 18 και 23 έως 28.
 • Της παρ. 3 εδαφ. 29 έως 30 και 33 έως 34.
 • Της παρ. 5 εδαφ 1έως 34, 36 έως 56, 59, 61 έως 65 και 67 έως 69.
 • Της παρ. 6 εδαφ. 41 έως 42.  

Επίσης του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Κ.Κ.Δ.Κ.:

 • Του τομέα Ανάπτυξης παρ. 1 έως 3, 9, 11, 13 έως 14.
 • Του Τομέα Περιβάλλοντος παρ. 1 έως 6 και 10.
 • Του Τομέα Ποιότητας Ζωής παρ. 2 έως 3 και 14.
 • Του Τομέα Πολιτικής Προστασίας παρ. 1 έως 3. 

κ. Αλεξιάδη Νικόλαο του Σάββα ως Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας στα αντικείμενα :

 1. του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Β3)
 2. Πολεοδομικές Εφαρμογές και Κτηματολόγιο (Β4)
 3. Τοπογραφικών Εργασιών (Β9)
 4. Κληροδοτημάτων και της Δημοτικής Περιουσίας (2 Ε)
 5. Της τέλεσης πολιτικών γάμων στα κατά τόπους Τοπικά Καταστήματα.

Επίσης του μεταβιβάζει τις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010: 

 • Της παρ. 1 εφαδ. 11 έως 17 και 19 έως 24. 

Επίσης του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες παρακολούθησης και συντονισμού της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και των Τ.Ε.Ι. που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φλώρινας .

Επίσης του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα προγραμματισμού μετεγκατάστασης οικισμών.

Επίσης μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Κ.Κ.Δ.Κ. :

 • Του Τομέα ανάπτυξης παρ. 4 και 12.
 • Του Τομέα περιβάλλοντος παρ. 8 έως 9.
 • Του Τομέα Ποιότητας Ζωής παρ. 12 έως 13 και 20.
 • Του Τομέα Παιδεία παρ. 5 έως.  

κ. Αριστείδου Αριστείδης του Θεοφίλου ως Αντιδήμαρχο Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πολιτισμού – Αθλητισμού – Τουρισμού - Εμπορίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας στα αντικείμενα :

 1. Αθλητισμού (1ια)
 2. Τουριστικής Ανάπτυξης (1ι)
 3. Λειτουργία Λαϊκών Αγορών (2ιβ)
 4. Μηχανοργάνωση - Τεκμηρίωση
 5. Της τέλεσης πολιτικών γάμων στα κατά τόπους Τοπικά Καταστήματα.

Επίσης του μεταβιβάζει τις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010: 

 • Της παρ. 2 εδαφ. 29 & 22.
 • Της παρ. 6 εδαφ. 28 έως 34 και 38 έως 4.  

Επίσης του μεταβιβάζει τις πρόσθετες αρμοδιότητες σε θέματα:  

 • Εθελοντισμού
 • Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
 • Ελέγχου Λειτουργίας της Δημοτικές Αγοράς του Δήμου Φλώρινας. 

Επίσης μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Κ.Κ.Δ.Κ.:  

 • Του Τομέα ανάπτυξης παρ. 5 έως 6 , 8,10.
 • Του Τομέα Ποιότητας Ζωής παρ. 5 και 7.
 • Του Τομέα Παιδεία παρ. 8 έως 12.
 • Του Τομέα Απασχόλησης παρ. 1 έως 3.
 • Του Τομέα Κοινωνικής Προστασία παρ. 6.  

Επίσης του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα χορήγησης & ανάκλησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανήγυρων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών. 

κ. Σταυρίδη Ευάγγελο του Παύλου ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Παιδείας και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας στ’ αντικείμενα :  

 1. Γραμματειακή Υποστήριξη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (Α1)
 2. Τεκμηρίωση Τεχνικών & Οικονομικών στοιχείων έργων (Α2)
 3. Σχεδιαστικές εργασίες (Α3)
 4. Λειτουργίες προμηθειών – Αποθήκης (Α4)
 5. Τεχνικά Έργα & Πολεοδομικές εφαρμογές (Α5)
 6. Προγραμματισμός Τεχνικών Έργων (Β1)
 7. Εκπόνηση μελετών επίβλεψη εκτέλεσης έργων (Β2)
 8. Συγκρότηση – προγραμματισμός – παρακολούθηση των συνεργείων (Β5)
 9. Συνεργεία κατασκευής – επισκευής – συντήρησης Τεχνικών Έργων (Β6)
 10. Συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (Β8)
 11. Συγκρότηση – προγραμματισμός - παρακολούθηση των συνεργείων (Γ5)
 12. Της τέλεσης πολιτικών γάμων στα κατά τόπους Τοπικά Καταστήματα.

Επίσης του μεταβιβάζει της αρμοδιότητες παρακολούθησης της πορεία των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α & Β βαθμού Εκπαίδευσης καθώς και την συντήρηση αυτών καθώς και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Επίσης του μεταβιβάζει τις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 :

 • Tης παρ. 1 εδαφ. 27 έως 28.
 • Της παρ. 2 εδαφ. 16 έως 16 και 19 έως 21.
 • Της παρ. 4 εδαφ. 13 έως 31. 

Επίσης μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Κ.Κ.Δ.Κ.:  

 • Του Τομέα Ποιότητας Ζωής παρ. 1 και 11.
 • Του Τομέα Παιδεία παρ. 1 έως 4. 

κ. Λουκά Δημήτριο του Τραϊανού ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Υγείας – Κοινωνικής Μέριμνας και Τοπικών Διαμερισμάτων και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας στα αντικείμενα : 

 1. Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί – Οικονομική παρακολούθηση (2 Α)
 2. Διαχείριση δαπανών (2β)
 3. Διαχείριση Εσόδων (2γ)
 4. Λειτουργίες Μισθοδοσίας (2δ)
 5. Ταμειακή Υπηρεσία (2στ)
 6. Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας (2ι)
 7. Χορήγηση Αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (2ια)
 8. Της τέλεσης πολιτικών γάμων στα κατά τόπους Τοπικά Καταστήματα.

Επίσης του μεταβιβάζει τις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 :

 • Tης παρ. 1 εδαφ. 29.
 • Της παρ. 3 εδαφ. 7 έως 28 και 31 έως 32.
 • Της παρ. 6 εδαφ. 35 και 37. 

Επίσης του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες λειτουργίας γραφείου Νέας Γενιάς.  

Επίσης μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Κ.Κ.Δ.Κ. :

 • Του Τομέα Ποιότητας Ζωής παρ. 9 και 10.
 • Του Τομέα Κοινωνικής Προστασία παρ. 1 έως 5.
 • Την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
 • Την χορήγηση – ανάκληση & αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και την διενέργεια των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.
 • Την χορήγηση – ανάκληση & αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
 • Την χορήγηση – ανάκληση & αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Την χορήγηση & ανάκληση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων.    

Τέλος του μεταβιβάζει για τα Τοπικά Διαμερίσματα Κάτω Κλεινών, Μελίτης και Περάσματος τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Ν. 3852/2010. 

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού της πόλης της Φλώρινας ως πρωτεύουσα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου . Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλες τις Δ/νσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία του Δήμου.


11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000