02.09.2019 - Σύνταξη "Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Σιταριάς

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Φλώρινα,28/08/2019
Αρ. Πρωτ: 18946

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Σύνταξη "Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Σιταριάς" Δήμου Φλώρινας (δεκαετούς διάρκειας)», προϋπολογισμού 5.586,31 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο Αντιδήμαρχος
Δημόπουλος Θεόδωρος

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), του τεύχους διακήρυξης και των σχετικών εγγράφων κάντε κλικ εδώ (rar).

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000