Προσλήψεις - Διορισμοί

06.03.2023 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πίνακας κατάταξης της επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ1/2023 (ανακοίνωση με αρ.πρ. 297/8-2-2023) του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
25.11.2022 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
26.04.2022 - Περίληψη ανακοίνωσης πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Α.Κ. του Ν.Π.Δ.Δ.
06.05.2021 - Πίνακας κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2021 του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δ. Φλώρινας
07.04.2024 - Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν. 2190/94
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν. 2190/94
04.04.2019 - Αποτελέσματα της με αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης του Δήμου Φλώρινας
21.02.2019 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΟΧ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/ 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
14.08.2018 - Αποτελέσματα 2/2018 ΣΟΧ Δήμου Φλώρινας
Δ.Τ. - Αποτελέσματα ΣΟΧ 3/2018 σχετικά με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθ. 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, δύο (2) ατόμων

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000