Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

26.01.2023 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για της ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας
25.01.2023 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών χάραξης μαρμάρινων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας έτους 2023
23.01.2023 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξοπλισμού (διαδραστικοί πίνακες, κάμερες, Η/Υ κλπ) αίθουσας Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Δήμου Φλώρινας
18.01.2023 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια και μεταφορά αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας έτους 2023
16.01.2023 - Διερεύνηση τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1084/29.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ) πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»
25.07.2022 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
11.06.2022 - Π.Ε.Ε. - «Εργασίες Συντήρησης Πλατειών και Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Κάτω Κλεινών»
2η Π.Ε.Ε. - Προμήθεια κλειδοθηκών και πινάκων ανακοινώσεων για το κοιμητήριο "Αναστάσεως Του Κυρίου" της Φλώρινας
16.05.2022 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών χάραξης μαρμάρινων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας
16.05.2022 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια κλειδοθηκών και πινάκων ανακοινώσεων για το κοιμητήριο "Αναστάσεως Του Κυρίου" της Φλώρινας
24.03.2022 - Π.Ε.Ε. - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14.02.2022 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες εκταφών/αποκατάστασης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας
11.02.2022 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσίας για έλεγχο ΚΤΕΟ & κάρτες καυσαερίων για το 2022
02.06.2021 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εκκλησιαστικών ειδών (προσκυνητάρι, καρέκλες κοσμικές, τραπέζι μυστηρίου)
06.08.2021 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια απολυμαντικού υλικού για το εργατικό προσωπικό
11.06.2021 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια διχτυών (φιλέ) ποδο-τένις για τις ανάγκες του Νέου Πάρκου Δήμου Φλώρινας
06.07.2021 - Π.Ε.Ε. - Εργασίες αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικόπεδων και ακάλυπτων χώρων για λόγους πυροπροστασίας έτους 2021
25.06.2021 - 4η Π.Ε.Ε. - Εργασίες εκταφών/αποκατάστασης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας
11.06.2021 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες του Νέου Πάρκου Δήμου Φλώρινας
15.06.2021 - 3η Π.Ε.Ε. - Εργασίες εκταφών/αποκατάστασης χώρων στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000