19.06.2018 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια φωτοβολταϊκών φανών (ηλιακά φανάρια σήμανσης)

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Μ΄ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
Φλώρινα, 19-6 - 2018
Αρ. Πρωτ.: 11074

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια φωτοβολταϊκών φανών (ηλιακά φανάρια σήμανσης) σύμφωνα με το υπ' αρίθμ. πρωτ. 9687/29-5-2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας, και ΑΔΑ: 7ΣΝ8ΩΗΙ-ΧΜ5 ανάληψης δαπάνης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 22-06-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.016,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δούμτσης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εντύπων της κάντε κλικ εδώ(pdf) arrow1

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000