28.04.2023 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Φλώρινας»,

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

Φλώρινα, 28/ 04 / 2023

Αρ. Πρωτ.: 17743 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διακηρύττει

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Φλώρινας», εκτιμώμενης δαπάνης σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή.
Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας αφορά την εκπόνηση ενός σύγχρονου, βιώσιμου, λειτουργικού και αποτελεσματικού στρατηγικού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19.11.2021 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 5553/30.11.2021) “«Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»”.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το “Πράσινο Ταμείο” με ποσό ύψους €49.600,00 δυνάμει της με αρ. 2401.3.1/2022 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ) με ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022.
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Στοιχεία της σύμβασης (υπηρεσίες, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΠΟΣ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

CPVS

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

(χωρίς ΦΠΑ 24%)

 

1

Εκπόνηση Σχεδίου Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Φλώρινας

1

Υπηρεσία

79415200-8

192297

40.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ:

40.000,00€

ΦΠΑ 24%:

9.600,00€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

49.600,00€

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 800,00€ (οκτακόσια ευρώ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29η Μαϊου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για υπογραφή της σύμβασης στον ανάδοχο.
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2) και 2385044159.

 

Βασίλειος Κων. Χατζητιμοθέου
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Για λήψη των σχδετικών αρχείων (τεύχος διακήρυξης, ΕΕΕΣ κ.ά.) κάντε κλικ εδώ (rar)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα