Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, δείτε που μπορείτε να τα καταθέσετε και αν υποστηρίζεται ηλεκτρονική υποβολή.

Για οποιαδήποτε

 • δήλωση στο Ληξιαρχείο
 • έκδοση Ληξιαρχικής πράξης
 • ενέργεια στο Δημοτολόγιο
 • έκδοση πιστοποιητικού από το Δημοτολόγιο

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση από τον/την ενδιαφερόμενο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίου ή βιβλιαρίου υγείας ή άδειας οδήγησης). Τα παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να εκδοθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από το Δημόσιο αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΔιοικητικών Υπηρεσιών
Αρμόδιo ΤμήμαΔημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
ΔιεύθυνσηΜεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 3 51045/51/22/15 
e-mail
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Το πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης χορηγείται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε Οικογενειακή Μερίδα του Δημοτολογίου του Δήμου μετά από έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου

Εναλλακτικά

 • Αίτηση σε ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)
 
Δήλωση Γάμου

H Δήλωση του γάμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου του τόπου τέλεσης του γεγονότος. Υπόχρεοι προς δήλωση είναι ο ένας εκ των δυο συζύγων ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Ο γάμος πρέπει να δηλωθεί εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσής του. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας επιβάλλεται πρόστιμο από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στην δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος και η ημερομηνία τέλεσής του, οι ακριβείς ημερομηνίες και τόποι γέννησης των συζύγων, οι ιθαγένειες, οι αριθμοί Δημοτολογίου, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., οι βαθμοί γάμου καθώς και οι συνταξιοδοτικοί φορείς ασφάλισης και τα επαγγέλματά τους. 

Στην περίπτωση δε αλλοδαπών, στην ως άνω δήλωση πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά τα ονόματα και επώνυμά τους, όπως επίσης τα ονόματα και επώνυμα των γονέων τους, που φέρουν την στιγμή που τελέστηκε ο γάμος, με ελληνικούς και σε παρένθεση με λατινικούς χαρακτήρες.

Βαπτιστικά ονόματα αλλοδαπών, που δεν έχουν αναγνωριστεί από την χώρα τους και δεν αναγράφονται στα διαβατήριά τους, δεν πρέπει να προστίθενται ως δεύτερο συνθετικό του ονόματός τους στην δήλωση τέλεσης γάμου. 

Το γνήσιο της υπογραφής των θρησκευτικών λειτουργών πρέπει να θεωρείται από τις οικείες τους Εκκλησιαστικές Αρχές.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία).
 • Δήλωση του τελέσαντος τον γάμο, η οποία έχει εκδοθεί κατά την τέλεση είτε από τον θρησκευτικό λειτουργό αν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο είτε από τον Δήμο αν πρόκειται για πολιτικό γάμο.
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, εκτός εάν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω δήλωση. 
 • Ταυτότητες ή Διαβατήριο με άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Σε περίπτωση κατόχου ροζ κάρτας (αίτησης πολιτικού ασύλου) χρειάζεται και η βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου εγγράφου που πιστοποιεί ταυτότητα, από το αστυνομικό τμήμα αλλοδαπών που εξέδωσε την αίτηση ασύλου.
 
Δήλωση του Συμφώνου Συμβίωσης

H Δήλωση του Συμφώνου Συμβίωσης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των συμβαλλομένων, όπως αναγράφεται στο Σύμφωνο.

Στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν κοινή κατοικία, τότε δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας του δηλούντος συμβαλλομένου.

Υπόχρεοι προς δήλωση είναι ο ένας εκ των δυο συμβαλλομένων.

Στο Σύμφωνο Συμβίωσης, πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής τόπος και η ημερομηνία σύνταξής του, οι ακριβείς ημερομηνίες και τόποι γέννησης των συζύγων, οι ιθαγένειες, οι αριθμοί Δημοτολογίου, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., οικογενειακή κατάσταση, καθώς και οι συνταξιοδοτικοί φορείς ασφάλισης και τα επαγγέλματά τους. 

Στην περίπτωση δε αλλοδαπών, στο Σύμφωνο Συμβίωσης πρέπει να αναγράφονται ξεχωριστά τα ονόματα και επώνυμά τους, όπως επίσης τα ονόματα και επώνυμα των γονέων τους, που φέρουν την στιγμή που καταρτίστηκε το εν λόγω Σύμφωνο, με ελληνικούς και σε παρένθεση με λατινικούς χαρακτήρες.

Βαπτιστικά ονόματα αλλοδαπών, που δεν έχουν αναγνωριστεί από την χώρα τους και δεν αναγράφονται στα διαβατήριά τους, δεν πρέπει να προστίθενται ως δεύτερο συνθετικό του ονόματός τους στο Σύμφωνο Συμβίωσης

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία).
 • Υπεύθυνη Δήλωση και από τα δύο μέλη για το βαθμό συμφώνου.
 • Το Σύμφωνο Συμβίωσης που κατήρτισε ο Συμβολαιογράφος.
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, η οποία να περιλαμβάνεται στο Σύμφωνο.
 • Ταυτότητες ή Διαβατήριο με άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς). Σε περίπτωση κατόχου ροζ κάρτας (αίτησης πολιτικού ασύλου) χρειάζεται και η βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου έγκυρου εγγράφου που πιστοποιεί ταυτότητα, στο αστυνομικό τμήμα αλλοδαπών που εξέδωσε την αίτηση ασύλου.
 
Πιστοποιητικό Γέννησης

Για την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης με φυσική παρουσία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Αίτηση.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατηρίο ή βιβλιάριο ασθενείας ή δίπλωμα οδήγησης.
 

Για την παραλαβή από α) από γονέα ενήλικου τέκνου και β) τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

 

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)
 
Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

Τα πιστοποιητικά ιθαγένειας χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε οικογενειακή μερίδα του  Δημοτολόγιου του Δήμου μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
 • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου.

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ.
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)
 
 
Πιστοποιητικό περί εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Επικυρωμένη εξουσιοδότηση (ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα) αν πρόκειται να χορηγηθεί σε τρίτο άτομο.
 • Αναγραφή του ονόματος  στην αίτηση αν πρόκειται για ανήλικο άτομο.
 

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ
Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν:

α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.
β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη (Δημοσιευμένη).
γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
δ) Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα (εφόσον έχει εκδοθεί).

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου (Η αίτηση για όλες τις ενέργειες συμπληρώνεται στην Υπηρεσία ή στα ΚΕΠ).
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του αιτούντος.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις δυο πολιτών με προτυπωμένο κείμενο για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι συγγενής  απαιτούνται μόνο στις περιπτώσεις: α) Όταν υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα στο Δημοτολόγιο του Δήμου, αλλά δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό, ή β) Για άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου ούτε σε άλλο δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας παρά μόνο είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου.
 
Δήλωση Γέννησης

Η Δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εντός 10 ημερών από τη γέννηση όπως προβλέπεται από το νόμο.

Μετά το διάστημα των 10 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο, με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι οι γονείς, ο γιατρός, και οποιοσδήποτε άλλος που παρευρέθηκε στον τοκετό.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (Συμπληρώνεται στην Υπηρεσία).
 • Δήλωση Γέννησης.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για έγγαμους ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για άγαμη μητέρα.
 • Ταυτότητες ή Διαβατήρια Γονέων.
 • Ταυτότητα Μαίας από το σύλλογο Μαιευτών.
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου ή του Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης των γονέων και άδειες παραμονής.
 
Δήλωση Βάπτισης

Κάθε βάπτιση που γίνεται στα όρια του Δήμου, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου.

Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου Γέννησης ή στον τόπο βάπτισης όπου συντάσσεται έκθεση βάπτισης από τον εκεί Ληξίαρχο, ο οποίος στέλνει τη βάπτιση στον τόπο γέννησης.

Η βάπτιση δηλώνεται και από τους δύο γονείς ώστε να έχει θέση ονοματοδοσίας, με τη βεβαίωση του ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας των δηλούντων γονέων.

Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο στη δήλωση βάπτισης η οποία γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία).
 • Η δήλωση τέλεσης βάφτισης.
 • Πρόσφατη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου.
 • Αστυνομική ταυτότητα 
 
Δήλωση Υιοθεσίας

«Δήλωση στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων»

Υπόχρεοι προς δήλωση υιοθεσίας είναι οι θετοί γονείς ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους θετούς γονείς.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία).
 • Δικαστική Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Απόφαση Αλλοδαπής Δικαστικής Αρχής με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά που συνοδεύεται με Δεδικασμένο από Ελληνικό δικαστήριο.
 • Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της πόλης που εκδόθηκε η Δικαστική Απόφαση.
 • Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/των γονέα/ων (Αν οι γονείς δεν έχουν κοινή Οικ.Μερίδα θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και για τους δύο γονείς).
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (αν έχει γεννηθεί στην ημεδαπή) ή Πιστοποιητικό Γέννησης (αν έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή με την απαραίτητη σφραγίδα που αποδεικνύει τη γνησιότητα του εγγράφου) του τέκνου 
 
Δήλωση Διαζυγίου

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν ο καθένας από τους συζύγους ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προθεσμία δήλωσης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία που έγινε αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία).
 • Θεωρημένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο).
 • Έκθεση επίδοσης ή παραίτηση από ένδικα μέσα.
 • Πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων.
 • Διαζευκτήριο (μόνο όταν ο γάμος είναι θρησκευτικός).
 • Αστυνομική ταυτότητα
 
Λύση Συμφώνου Συμβίωσης

Η δήλωση της λύσης του συμφώνου συμβίωσης γίνεται από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων.

Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται (ανεξάρτητα αν πρόκειται για σύμφωνο συμβίωσης που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3719/2008 ή του Ν.4356/2015), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4356/2015.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία).
 • Αστυνομικές Ταυτότητες των συμβαλλομένων

και επιπλέον, αν πρόκειται:

 • για συναινετική λύση, προσκόμιση συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης συμφώνου συμβίωσης,
 • για μονομερή λύση, προσκόμιση συμβολαιογραφικής δήλωσης, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση,
 • αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών, προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου.. 
 
Δήλωση Θανάτου

Ο Θάνατος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού, μέσα σε 24 ώρες από το γεγονός.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο ή το γραφείο κηδειών, αφού προσκομίσουν την έγγραφη πιστοποίηση θανάτου του ιατρού που πιστοποιεί τον θάνατο και την ταυτότητα του θανόντος (η οποία παραδίδεται στο Ληξιαρχείο) ή υπεύθυνη δήλωση απώλεια της.

Ο θάνατος πρέπει να δηλωθεί πριν γίνει η ταφή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία).
 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του Θανόντος.
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος.
 • Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή δήλωση απώλειας υπογεγραμμένη από τον δηλούντα.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντα.
 • Έγγραφο που να αποδεικνύει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ.
 
Δήλωση Ονόματος (Ονοματοδοσία)

Η δήλωση ονόματος γίνεται από τους δύο γονείς ή από τον ένα γονέα με εξουσιοδότηση του άλλου (στην θα αναφέρεται το όνομα του παιδιού και θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής) στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του παιδιούή στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων. Η πρόσδοση κύριου ονόματος είναι αμετάκλητη.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία).
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
 • Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια των γονέων
 
Εκλογικά – Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους

Τα δικαιολογητικά αφορούν κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που θέλει να αλλάξει διεύθυνση κατοικίας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου.
 • Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κινητού τηλεφώνου.

Εναλλακτικά:

 • Αίτηση σε ΚΕΠ
 
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

Αφορά πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία).
 • Ληξιαρχική Πράξη γάμου.
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 
Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα

Αφορά πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης.
 • Ληξιαρχική Πράξη γάμου (ενημερωμένη ως προς την λύση του γάμου).
 • Αστυνομική Ταυτότητα

Στην περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα, απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών καθώς και πιστοποιητικό παραίτησης από ένδικα μέσα (τα παιδιά γράφονται με το γονέα που ασκεί την επιμέλεια).

Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας άγαμης μητέρας

Αφορά πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως τέκνου.
 • Αίτηση της μητέρας (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία).
 • Υπεύθυνη Δήλωση της μητέρας ότι παραμένει άγαμη.
 • Ατυνομική Ταυτότητα
 
Αναγνώριση Τέκνου

Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου, εφόσον συναινεί σ’ αυτό και η μητέρα και γίνεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου. 

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του επιθέτου και της δημοτικότητας για τέκνα γεννημένα εκτός γάμου επισημαίνουμε ότι ο προσδιορισμός του επιθέτου και της δημοτικότητάς του δεν γίνεται με το συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης, αλλά με κοινή δήλωση των γονέων τους, ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου, στον οποίο καταχωρείται η πράξη της εκούσιας αναγνώρισης και είναι κοινή για όλα τα τέκνου του εν λόγω ζευγαριού.

Το οριζόμενο επώνυμο μπορεί να είναι είτε το επώνυμο ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα και η οριζόμενη δημοτικότητα μπορεί να είναι είτε η δημοτικότητα του πατέρα είτε της μητέρας τους. 

Εάν η εκούσια αναγνώριση δηλωθεί πέραν του ενός (1) μηνός από την σύνταξή της, τότε επιβαρύνεται με πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος και εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Εάν πρόκειται για εκούσια αναγνώριση Κυοφορούμενου τέκνου, η δήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός από τη γέννηση του τέκνου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνεται με πρόστιμο όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Εάν μετά τη γέννησης του εκτός γάμου τέκνου, ακολουθήσει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ των γονέων του, επιπλέον των δικαιολογητικών προσκομίζεται και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης από τα οποία προκύπτει ο προσδιορισμός του επώνυμου τέκνου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του γονέα.
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης της μητέρας.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου.
 • Αστυνομική Ταυτότητα γονέων.
 

Εναλλακτικά:

 • Αίτηση σε ΚΕΠ
Αίτηση για μεταδημότευση συζύγου

Μεταδημότευση συζύγου όταν ο ένας είναι ήδη δημότης του Δήμου μας

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης.
 • Ατυνομική Ταυτότητα
 
Αίτηση για μεταδημότευση (άγαμου ενήλικα)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης.
 • Ατυνομική Ταυτότητα.
 • Βεβαίωση για την διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο μας, την οποία εκδίδει το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης αφού προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία (εκκαθαριστικό εφορίας ή δήλωση των δύο (2) τελευταίων ετών και λογαριασμός ΔΕΚΟ).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, περί κατοικίας του/της στο Δήμο μας τα τελευταία δύο τουλάχιστον (2) χρόνια.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, περί αγαμίας του/της ενδιαφερόμενου/νης
 
Αίτηση για επαναδημότευση

Επαναδημότευση ενήλικα προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης.
 • Ατυνομική Ταυτότητα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, για την επαναδημότευση του/της ενδιαφερόμενου/νης στο Δήμο.
 
Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

Χορηγείται σε πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης.
 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 
Πιστοποιητικό εντοπιότητας

Χορηγείτε σε πολίτες εγγεγραμμένους στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης.
 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση

Χορηγείται σε κατοίκους του Δήμου μας για κάθε νόμιμη χρήση πλην αυτής της μεταδημοτεύσεως.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερόμενου/ης.
 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 • Φωτοαντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ (πχ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) σε περίπτωση προστατευόμενου μέλους.
 
Επανάκτηση πατρικού επωνύμου έγγαμης γυναίκας

Αφορά τις γυναίκες που έχουν τελέσει γάμο πριν το 1983 και επιθυμούν να ανακτήσουν το πατρικό τους επώνυμο (Ν. 1329/Α/18.02.1983)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση της ενδιαφερόμενης στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί ο γάμος (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία).
 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 
Διόρθωση στοιχείων Ληξιαρχικών Πράξεων

Η διόρθωση στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί το γεγονός.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.344/1976 “περί ληξιαρχικών πράξεων” και αναφορικά με την εγκύκλιο 109/2020:

 • Για την διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
 • Για σφάλματα εκ παραδρομής τα οποία δεν αφορούν τον τόπο, ημέρα, μήνα, έτος και ώρα τέλεσης του γεγονότος, μπορεί να γίνει διόρθωση με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή του Ειρηνοδίκη (στο οποίο εδρεύει το Ληξιαρχείο).
 • Για σφάλματα εκ παραδρομής που αφορούν τον τονισμό ή τους γραμματικούς ή φθογγολογικούς κανόνες, η διόρθωση μπορεί να γίνει από τον Ληξίαρχο.
 

Ο Ληξίαρχος είναι αρμόδιος να υποδείξει στον/την ενδιαφερόμενο/νη ποιος τρόπος πρέπει να ακολουθηθεί

Χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Εκδίδονται από το Ληξιαρχείο του τόπου όπου δηλώθηκε η γέννηση, ο γάμος, το σύμφωνο συμβίωσης ή ο θάνατος αντίστοιχα. Τα Ληξιαρχικά στοιχεία δεν “μεταφέρονται” σε άλλο Ληξιαρχείο

Εναλλακτικά:

 • Αίτηση σε ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)
 

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για πληρωμές οφειλών και ρυθμίσεις τους.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΟικονομικών Υπηρεσιών
Αρμόδιo ΤμήμαΤαμείο
ΔιεύθυνσηΠτολεμαίων 1 (3ος όροφος), Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 44468 (εσωτ. 4 και 5)
e-mail
Έχω μια οφειλή προς τον Δήμο Φλώρινας. Πώς μπορώ να την πληρώσω;

Εξοφλείται:

 1. Mε κατάθεση μετρητών στον αριθμό λογαριασμού (IBAN:GR4301722580005258054965961) της Τράπεζας Πειραιώς αφού αναγράψετε τα στοιχεία που αναφέρονται στο πλαίσιο πάνω δεξιά του ειδοποιητηρίου που παραλάβατε.
 2. Στο ταμείο του Δήμου Φλώρινας στη Δ/νση Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο 3ος όροφος) μόνο με την χρήση καρτών πληρωμής (VISA, MASTERCARD) και τραπεζικών επιταγών στο όνομα του Δήμου Φλώρινας και
 3. Ηλεκτρονικά μέσω του WEB BANKING στον αριθμό λογαριασμού (IBAN:GR4301722580005258054965961) της Τράπεζας Πειραιώς αφού αναγράψετε τα στοιχεία που αναφέρονται στο πλαίσιο πάνω δεξιά του ειδοποιητηρίου που παραλάβατε ή με τον κωδικό RF όπως αυτός αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.
 4. Mε ταχυδρομική επιταγή
Υπαγωγή οφειλών αποβιωσάντων σε ρύθμιση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος
 • Ε1 τελευταίων πέντε (5) ετών του αιτούντος
 • Εκκαθαριστικά τελευταίων πέντε (5) ετών του αιτούντος
 • Τελευταίο Ε9 του αιτούντος

Διαθέσιμα υποδείγματα:

 1. Αίτηση ρύθμισης οφειλής
Υπαγωγή οφειλών φυσικού προσώπου σε ρύθμιση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση
 • Υπεύθυνη δήλωση 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Ε1 τελευταίων πέντε (5) ετών
 • Τελευταίο Ε9

Διαθέσιμα υποδείγματα:

 1. Υπευθυνη δήλωση φυσικού προσώπου
Υπαγωγή οφειλών νομικού προσώπου σε ρύθμιση

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εκπροσώπου της εταιρείας υπαγωγής σε ρύθμιση
 • Υπεύθυνη δήλωση νομικού προσώπου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας
 • Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησεις τελευταίων πέντε (5) ετών

Διαθέσιμα υποδείγματα:

 1. Υπευθυνη δήλωση νομικού προσώπου
Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 • Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ.
 • Τελευταίος εξοφλημένος λογαριασμός ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου.
 • Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 • E9

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Α. ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

 • Τίτλος Ιδιοκτησίας ακινήτου με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας [Η δήλωση με τα στοιχεία μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου συμπληρώνεται από τον/την Δημότη/Δημότισσα. Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία του/της αιτούντος/αιτούσας ακολουθεί η Διαδικασία Ελέγχου Ακινήτου και καταχώρησης ως μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο].
 • Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ

Σε περίπτωση Διακοπής Ηλεκτροδότητης

 • Βεβαίωση από ΔΕΔΔΗΕ περί Διακοπής Ηλεκτροδότησης

Β. ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

 • Συμπλήρωση αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
 • Αντίγραφο Υπεύθυνης δήλωσης για το μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο με τον Τίτλο Ιδιοκτησίας ακινήτου και με απαραίτητη την Βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4495/17 αρ.83) για την μεταβίβαση, και προσκόμιση τυχόν τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 • Κατάσταση περί μη οφειλής από Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου εφόσον απαιτείται.
Νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Ο δημότης συμπληρώνει την αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία και εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή ρεύματος από τους αρμοδίους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας. Ο δημότης  υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή ρεύματος και την καταθέτει στο αρμόδιο πρακτορείο της ΔΕΔΔΗΕ εντός 10 ημερών. Σε περίπτωση διαδοχής καταναλωτή ή αλλαγής χρήσης του ακινήτου πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση καταναλωτή από τον δήμο σύμφωνα με τον Ν.2130/1993 άρθρο 27 παρ.4.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση νέας παροχής.
 • Αριθμός νέας παροχής (δίδεται από τη ΔΕΔΔΗΕ)Αριθμός και έτος οικοδομικής αδείας (εάν η άδεια οικοδομής είναι παλαιά, πέραν την τετραετίας, χρειάζεται βεβαίωση πέρατος των εργασιών ή πρόσφατη αναθεώρηση της άδειας ή βιβλίο ενσήμων ΙΚΑ για πρόσφατες εργασίες ή τιμολόγια εργασιών που έγιναν μετά την τετραετία).
 • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (για οικοπεδούχους) ή πίνακα αναλογισμού ή σχέδιο ή βεβαίωση μηχανικού (με σφραγίδα & υπογραφή του).
 • Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ταυτότητα του αιτούντος Τακτοποίηση  οφειλής που προκύπτει σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής τελών καθαριότητας-φωτισμού του ακινήτου ως μη ηλεκτροδοτούμενου.
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.Βεβαίωση ΔΟΥ για ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας για επαγγελματική χρήση, προκειμένου να εντάσσεται σε μειωμένους συντελεστές Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού για όσους ΚΑΔ έχουν εγκριθεί περί Λιανικού Εμπορίου και Υπηρεσιών 
 
Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να δηλώνει όλα τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα(κτίσματα ή οικόπεδα)  στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου.
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερούμενου ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος (για νέο ιδιοκτήτη).
 • Ε9
 

Ως εκ τούτου, συμπληρώνει και καταθέτει «Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτου ακινήτου στερουμένου ηλεκτρικής ενέργειας».

Ενημερωθείτε για τις διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με εκταφές, ταφές κ.ά..

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
Αρμόδιo ΤμήμαΠεριβάλλοντος (Γραφείο Κοιμητηρίων)
Διεύθυνση3ο χλμ Φλώρινας – Νίκης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 25790
e-mailcemetery@cityoflorina.gr
Ταφή

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Δήμος Φλώρινας είναι υποχρεωμένος να παραχωρεί χώρο στα δημοτικά κοιμητήρια, για τον ενταφιασμό κάθε αποθανόντος πολίτη στη διοικητική του περιφέρεια ανεξάρτητα από την υπηκοότητα, την εθνικότητα, τη δημοτικότητα, το θρησκευτικό δόγμα ή την προσωπική ιδεολογία του.

ΛΗΞ/ΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.

Για την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας (ληξιαρχείο) το πιστοποιητικό θανάτου και δηλώνεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού καθώς και η ημερομηνία και ώρα αυτού. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου παραδίδεται σε συγγενή ή σε εξουσιοδοτημένο τελετάρχη/γραφείο τελετών, αφού προηγουμένως καταβάλλουν στο ταμείο του Δήμου το ανάλογο τέλος ενταφιασμού και περιποιήσεως.
Η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκδίδεται από τον ληξίαρχο του τόπου θανής ή τον ληξίαρχο του τόπου ταφής, στην οποία αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.
Σε περίπτωση που πεθάνει κάποιος στο εξωτερικό και η ταφή του γίνει στην Ελλάδα, η ληξιαρχική πράξη θανάτου δηλώνεται στο ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών διά μέσω του Ελληνικού Προξενείου της περιοχής του θανάτου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ

 • Η ελάχιστη διάρκεια ενταφιασμού είναι επταετούς (7) διάρκειας.
 • Θανόντες για τους οποίους στη ληξιαρχική πράξη ή στο πιστοποιητικό θανάτου αναγράφεται ως αιτία θανάτου μεταξύ άλλων η ύπαρξη κορωνοϊού COVID-19 ή άλλων λοιμωδών νοσημάτων που υπάγονται στον ∆ιεθνή Υγειονομικό Κανονισμό. . Η ανακομιδή των οστών των θανόντων ενεργείται μετά την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής (δέκα χρόνια), η οποία για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ορίζεται από τον Νόμο. Στην περίπτωση αυτή εξομοιώνεται ο χρόνος καταβολής τελών με τα τέλη της επταετίας. Τα γραφεία Κηδειών υποχρεούνται να δηλώνουν το νόσημα στην υπηρεσία πριν την ταφή.
 • Για το κοιμητήριο “Αναστάσεως Του Κυρίου” της πόλης της Φλώρινας δεν είναι δυνατόν να παραταθεί η διάρκεια ταφής πέραν των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία τέλεσης του ενταφιασμού.
 • Για τα υπόλοιπα δημοτικά κοιμητήρια η παράταση της διάρκειας του ενταφιασμού (ταφής) πέραν των δέκα (10) ετών γίνεται αυτοδίκαια μέχρι την έκδοση απόφασης του συμβουλίου ή προέδρου της κοινότητας με σκοπό τη διενέργεια εκταφών λόγω πληρότητας του κοιμητηρίου της τουλάχιστον κατά 80% ή μέχρι υποβολή αίτησης εκδήλωσης επιθυμίας εκταφής ενταφιασμένου από τον δηλωμένο “υπόχρεο”.
Δωρεάν ταφή
 • Άποροι δημότες, κάτοικοι του Δήμου Φλώρινας (απόφαση δημοτικού συμβουλίου μετά από εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού) ενταφιάζονται δωρεάν υπό την προϋπόθεση ότι ο θανών είναι εγγεγραμμένος στην κατάσταση απόρων που τηρεί η σχετική οργανική μονάδα του Δήμου Φλώρινας. Η δωρεάν ταφή ισχύει για επτά (7) έτη. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός, με περίφραξη οριοθέτησης του τάφου συνοδευόμενη από μαρμάρινο σταυρό, και το δικαίωμα επί αυτών εξαντλείται  με το πέρας της επταετίας. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπόχρεου ή συγγενή για παράταση διάρκειας ενταφιασμού τότε ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ενότητα Η, παρ. 4Η.2 του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού.
 • Κάτοικοι του Δήμου Φλώρινας για τους οποίους δεν προκύπτουν συγγενείς κατόπιν διαπιστωμένης αστυνομικής έρευνας και εφόσον δεν παρουσιάζεται κανένας ως υπόχρεος, ενταφιάζονται σε χώρο όπου δεν απαιτείται κατασκευή μνημείου, αλλά κοινού τάφου όπως περιγράφεται στην παρ. 7Β.1 του παρόντος άρθρου  (όπως ο χώρος ταφής απόρων – αγνώστων στοιχείων).
 • Άστεγοι, που αποβιώνουν στα όρια του Δήμου Φλώρινας και λόγω έλλειψης στοιχείων – κατόπιν διαπιστωμένης αστυνομικής έρευνας – καταλήγουν ως ‘αγνώστων στοιχείων’, ενταφιάζονται σε χώρο όπου δεν απαιτείται κατασκευή μνημείου, αλλά κοινού τάφου όπως περιγράφεται στην παρ. 7Β.1 του παρόντος άρθρου (όπως ο χώρος ταφής απόρων – αγνώστων στοιχείων).
 • Αποβιώσαντες σε νοσοκομεία και κλινικές για τους οποίους δεν προκύπτουν συγγενείς κατόπιν διαπιστωμένης αστυνομικής έρευνας και εφόσον δεν παρουσιάζεται κανένας ως υπόχρεος, ενταφιάζονται σε χώρο όπου δεν απαιτείται κατασκευή μνημείου, αλλά κοινού τάφου όπως περιγράφεται στην παρ. 7Β.1 του παρόντος άρθρου.
 • Η ταφή των βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων ηλικίας μέχρι και δεκαοκτώ (18)ετών – ηλικία ενηλικίωσης – ενεργείται δωρεάν (χωρίς τέλος ενταφιασμού &περιποιήσεως επταετίας). Μετά τη λήξη της επταετίας οι συγγενείς είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την εκταφή του νηπίου/παιδιού/νέου ή για την χορήγηση παράτασης διάρκειας του ενταφιασμού, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα,, χωρίς την υποχρέωση καταβολής του τέλους ετήσιας παράτασης δικαιώματος ενταφιασμού & περιποίησης για τα επόμενα τρία (3) έτη. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ενότητα Γ του άρθρου 5 και της παραγράφου 4Η.2 του παρόντος κανονισμού
Τέλος επταετούς ενταφιασμού & περιποίησης

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 • Τέλος επταετούς ενταφιασμού & περιποίησης σε νέο τάφο επταετούς χρήσεως στο ποσό των 175,00 ευρώ. Η καταβολή του γίνεται εφάπαξ
 • Τέλος επταετούς ενταφιασμού & περιποίησης σε συγγενικό ή υφιστάμενο τάφο επταετούς χρήσεως στο ποσό των 90,00 ευρώ. Η καταβολή του γίνεται εφάπαξ.
 • Τέλος επταετούς ενταφιασμού & περιποίησης μη δικαιούχου σε οικογενειακό τάφο διαρκούς χρήσεως με έγγραφη συγκατάθεση από τον δικαιούχο, στο ποσό των 1.000,00 ευρώ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

 • Τέλος επταετούς ενταφιασμού & περιποίησης σε νέο τάφο επταετούς χρήσεως στο ποσό των 0,00 ευρώ.
 • 5.1.6 Τέλος επταετούς ενταφιασμού & περιποίησης σε συγγενικό ή υφιστάμενο τάφο επταετούς χρήσεως στο ποσό των 0,00 ευρώ.
Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού & περιποιήσεως

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 • Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού & περιποίησης σε τάφο (παραμονή των οστών και πέραν της υποχρεωτικής επταετίας) για βρέφη, νήπια, παιδιά και έφηβοι ηλικίας μέχρι και δεκαοκτώ (18) ετών στο ποσό των 0,00 ευρώ.
 • Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού & περιποίησης σε τάφο (παραμονή των οστών και πέραν της υποχρεωτικής επταετίας) για ενταφιασμένους από νοσήματα υπαγόμενα στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό ή COVID-19 στο ποσό των 0,00 ευρώ.
 • Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού & περιποίησης σε τάφο (παραμονή των οστών και πέραν της υποχρεωτικής επταετίας) για ενταφιασμένους που σκοτώθηκαν ενώ υπηρετούσαν την στρατιωτική τους θητεία στο ποσό των 0,00 ευρώ.
 • Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού & περιποίησης σε τάφο (παραμονή των οστών και πέραν της υποχρεωτικής επταετίας) για ενταφιασμένους που κατά την διάρκεια που βίου τους προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Έθνος ή στην τοπική κοινωνία στο ποσό των 0,00 ευρώ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 • Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού & περιποίησης (παραμονή των οστών και πέραν της υποχρεωτικής επταετίας) σε τάφο επταετούς χρήσεως στο ποσό των 20,00 ευρώ (Γ=20,00€), για το πρώτο έτος. Η καταβολή του γίνεται εφάπαξ.
 • Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού & περιποίησης (παραμονή των οστών και πέραν της υποχρεωτικής επταετίας) δικαιούχου σε οικογενειακό τάφο διαρκούς χρήσεως στο ποσό των 0,00 ευρώ (δωρεάν), για ένα έτος.
 • Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού & περιποίησης (παραμονή των οστών και πέραν της υποχρεωτικής επταετίας) φιλοξενούμενου σε οικογενειακό τάφο διαρκούς χρήσεως στο ποσό των 20,00 ευρώ (Γ=20,00€), για το πρώτο έτος. Η καταβολή του γίνεται εφάπαξ.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

 • Τέλος ετήσιας παράτασης ενταφιασμού & περιποίησης (παραμονή των οστών και πέραν της υποχρεωτικής επταετίας) σε τάφο επταετούς χρήσεως στο ποσό των 10,00 ευρώ (Γ.1 = 10,00€), για το πρώτο έτος. Η καταβολή του γίνεται εφάπαξ.
Εκταφή

ΕΚΤΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 • Η ανακομιδή οστών γίνεται με την συμπλήρωση της επταετίας από τον ενταφιασμό, στο πλαίσιο λειτουργίας σύγχρονων οστεοφυλακίων μετά την αίτηση/συγκατάθεση των συγγενών τους οποίους θα βαραίνουν τα έξοδα εκταφής/ανακομιδής οστών και φύλαξης.
 • Η εκταφή/ανακομιδή των οστών όσων έχουν ενταφιαστεί στα δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας σε τάφους επταετούς χρήσεως ενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες μετά την πάροδο επτά (7)χρόνων από την ταφή τους ή τη δοθείσα εγκεκριμένη παράταση, έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση  των πλησιέστερων συγγενών από το Γραφείο Κοιμητηρίων.
 • Για θανόντες που έχουν ενταφιασθεί πριν την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων ισχύουν τα αναφερόμενα στον τότε ισχύοντα κανονισμό (υπ’ αριθμό 152/08.05.1991 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Φλώρινας). Λόγω μη θέσπισης και καθορισμού αντίστοιχου τέλους εκταφής την χρονική περίοδο 1992 – 2018, τα έξοδα εκταφής/ανακομιδής οστών βαραίνουν τον Δήμο Φλώρινας χωρίς δικαίωμα αξίωσης τους από τους υπόχρεους. Για τους ενταφιασμένους το χρονικό διάστημα 2018 έως και την ψήφιση του παρόντος κανονισμού (ενταφιασμένοι σε τάφους επταετούς χρήσεως) θα ισχύει το σε ισχύ τέλος στο έτος εκταφής τους ή λήξη της παράτασης εκταφής τους.

ΕΚΤΑΦΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 • Για τα υπόλοιπα δημοτικά κοιμητήρια εκταφή πραγματοποιείται μόνο μετά από απόφαση του συμβουλίου ή προέδρου της κοινότητας με αιτιολόγηση την πληρότητα του κοιμητηρίου της τουλάχιστον κατά 80% ή μετά από αίτηση εκδήλωσης επιθυμίας εκταφής ενταφιασμένου από τον δηλωμένο “υπόχρεο”.

ΕΚΤΑΦΗ ΠΡΟ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ

 • Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πριν παρέλθει επταετία, διενεργείται μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

 

Τέλος εκταφής/ανακομιδής οστών

ΕΚΤΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 • Τέλος εκταφής/ανακομιδής οστών ενταφιασμένου για μεταφορά τους εντός κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας (όταν ο ενταφιασμός πραγματοποιήθηκε υπό το καθεστώς του παλιού κανονισμού ήτοι έως και 05/2018) στο ποσό των 0,00 ευρώ.
 • Τέλος εκταφής/ανακομιδής οστών ενταφιασμένου για μεταφορά τους εντός κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας (όταν ο ενταφιασμός πραγματοποιήθηκε υπό το καθεστώς του νέου κανονισμού ήτοι από 06/2018) στο ποσό των 50,00 ευρώ.
 • Τέλος εκταφής/ανακομιδής οστών ενταφιασμένου για μεταφορά τους εκτός κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας(ανεξαρτήτου χρόνου ταφής) στο ποσό των 50,00 ευρώ
 • Τέλος αυτεπάγγελτης εκταφής/ανακομιδής οστών ενταφιασμένου (όταν η ταφή πραγματο-ποιήθηκε υπό το καθεστώς του παλιού κανονισμού ήτοι έως 05/2018) στο ποσό των 0,00 ευρώ.
 • Τέλος αυτεπάγγελτης εκταφής/ανακομιδής οστών ενταφιασμένου (όταν η ταφή πραγματο-ποιήθηκε υπό το καθεστώς του νέου κανονισμού ήτοι από 06/2018) στο ποσό των 100,00 ευρώ.

ΕΚΤΑΦΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 • Τέλος εκταφής/ανακομιδής οστών ενταφιασμένου για μεταφορά τους εντός κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας (όταν ο ενταφιασμός πραγματοποιήθηκε υπό το καθεστώς του παλιού κανονισμού ήτοι έως και 05/2018) στο ποσό των 0,00 ευρώ.
 • Τέλος εκταφής/ανακομιδής οστών ενταφιασμένου για μεταφορά τους εντός κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας (όταν ο ενταφιασμός πραγματοποιήθηκε υπό το καθεστώς του νέου κανονισμού ήτοι από 06/2018) στο ποσό των 50,00 ευρώ.
 • Τέλος εκταφής/ανακομιδής οστών ενταφιασμένου για μεταφορά τους εκτός κοιμητηρίων Δήμου Φλώρινας (ανεξαρτήτου χρόνου ταφής) στο ποσό των 50,00 ευρώ.
 • Τέλος αυτεπάγγελτης εκταφής/ανακομιδής οστών ενταφιασμένου (όταν η ταφή πραγματο-ποιήθηκε υπό το καθεστώς του παλιού κανονισμού ήτοι έως 05/2018) στο ποσό των 0,00 ευρώ
 • Τέλος αυτεπάγγελτης εκταφής/ανακομιδής οστών ενταφιασμένου (όταν η ταφή πραγματο-ποιήθηκε υπό το καθεστώς του νέου κανονισμού ήτοι από 06/2018) στο ποσό των 100,00 ευρώ.
Τέλος πενταετούς φύλαξης οστών σε οστεοθήκη οστεοφυλακίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 • Τέλος πενταετούς φύλαξης οστών σε οστεοθήκη οστεοφυλακίου φύλαξη οστών ανακομιζομένου νεκρού από τάφο επταετούς χρήσεως σε οστεοθήκες ενιαίου τύπου (μεταλλικά κουτιά) στο ποσό των 5,00 ευρώ ετησίως ήτοι 25,00€. Η καταβολή του γίνεται εφάπαξ.
 • Τέλος πενταετούς φύλαξης οστών σε οστεοθήκη οστεοφυλακίου δικαιούχου από τάφο διαρκούς χρήσεως (περίπτωση 5Β1, ενότητα Β του άρθρου 5 του κανονισμού) σε οστεοθήκες ενιαίου τύπου (μεταλλικά κουτιά) στο ποσό των 0,00 ευρώ.
Τέλος πενταετούς φύλαξης οστών σε μαρμάρινη οστεοθυρίδα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 • Τέλος πενταετούς φύλαξης οστών σε οστεοθυρίδα ανακομιζομένου νεκρού από τάφο επταετούς χρήσεως ή διαρκούς χρήσεως (φύλαξη σε εξωτερική μαρμάρινη οστεοθυρίδα με μεταλλικό κιβώτιο) στο ποσό των 15,00 ευρώ ετησίως ήτοι 75,00€.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 • Τέλος ετήσιας φύλαξης οστών σε οστεοθυρίδα ανακομιζομένου νεκρού από τάφο επταετούς χρήσεως (όταν η ταφή πραγματοποιήθηκε υπό το καθεστώς του παλιού κανονισμού ήτοι έως 05/2018) (φύλαξη σε εξωτερική μαρμάρινη οστεοθυρίδα με μεταλλικό κιβώτιο) στο ποσό των 0,00 ευρώ ετησίως ήτοι 0,00€.
 • Τέλος ετήσιας φύλαξης οστών σε οστεοθυρίδα ανακομιζομένου νεκρού από τάφο επταετούς χρήσεως (όταν η ταφή πραγματοποιήθηκε υπό το καθεστώς του νέου κανονισμού ήτοι από 06/2018) (φύλαξη σε εξωτερική μαρμάρινη οστεοθυρίδα με μεταλλικό κιβώτιο) στο ποσό των 10,00 ευρώ ετησίως ήτοι 50,00€
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (διαρκούς χρήσεως)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ “ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 • Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (διαρκούς χρήσεως) με εφάπαξ πληρωμή στο ποσό των 2.000,00€.
 • Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (διαρκούς χρήσεως) σε τέσσερις (4) τρίμηνες δόσεις πληρωμής με προϋπόθεση την 25% καταβολή του συνολικού δικαιώματος στο ποσό των 2.400,00€.

Βρείτε πληροφορίες για θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την ανακύκλωση, την απόρριψη και συλλογή ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων και την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΚαθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
Αρμόδιo ΤμήμαΑποκομιδής Απορριμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών Καθαρισμού και Κοινόχρηστων Χωρών
ΔιεύθυνσηΤέρμα Λεωφ. Μοναστηρίου, Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 22621
e-mailapokomidi@cityoflorina.gr
Οδοκαθαρισμός / Καθαριότητα πόλης

Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων
Αρμόδιο τμήμα για την καθαριότητα των δρόμων, των πεζοδρομίων είναι το τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών Καθαρισμού και Κοινόχρηστων Χωρών. Σε περίπτωση που ο πολίτης εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά στο 2385 0 22621 ή με τη Γραμμή του Δημότη 8001137373.

 

Καθαρισμός οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου / κοινοχρήστου χώρου από βάτα και άγρια φυτά
Η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Αναπτυξης είναι οι αρμόδιαυπηρεσία για τον καθαρισμό οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου ή κοινόχρηστου χώρου. Οι πολίτες μπορούν τηλεφωνικά στο 2385 0 45535 ή με τη Γραμμή του Δημότη 8001137373, να ενημερώνουν την υπηρεσία δίνοντας όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και το ακριβές αίτημα. Στην συνέχεια γίνεται ο άμεσος καθαρισμός του οικοπέδου από το αρμόδιο συνεργείο.

 

Καθαρισμός οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου / κοινόχρηστων χώρων από σκουπίδια
Το τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών Καθαρισμού και Κοινόχρηστων Χωρών είναι αρμόδιο για τον καθαρισμό οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου και κοινόχρηστων χώρων από σκουπίδια. Μπορείτε τηλεφωνικά στο 2385 0 22621 ή με τη Γραμμή του Δημότη 8001137373 δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας και την ακριβή δ/νση του οικοπέδου.

 

Καθαρισμός σχάρας φρεατίου Δικτύου Ομβρίων
Ο καθαρισμός της σχάρας του φρεατίου γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας. 

 

Καθαρισμός φρεατίων Δικτύου Ομβρίων
Ο καθαρισμός της σχάρας του φρεατίου γίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας. 

 

Απομάκρυνση νεκρών ζώων
Το τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών Καθαρισμού και Κοινόχρηστων Χωρών αναλαμβάνει την άμεση απομάκρυνση νεκρών ζώων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την απομάκρυνση νεκρών ζώων μπορείτε να ενημερώσετε τηλεφωνικά στο 2385 0 22621 ή με τη Γραμμή του Δημότη 8001137373.

Κάνω εργασίες στο ακίνητό μου. Που μπορώ να πετάξω τα μπάζα;

Κάθε πολίτης ή επιχείρηση που πραγματοποιεί εργασίες στο ακίνητό του έχει την ευθύνη για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων. Σε καμία περίπτωση τα μπάζα δεν πρέπει να πετιούνται μέσα ή έξω από τους κάδους απορριμμάτων.

Θέλω να κλαδέψω τα φυτά που έχω στο σπίτι ή στον κήπο μου. Μπορεί να τα πάρει ο Δήμος;

Για την συλλογή των πράσινων απορριμμάτων (κλαδέματα κτλ) πρέπει πρώτα να προηγηθεί ραντεβού με το τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών Καθαρισμού και Κοινόχρηστων Χωρών ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα μαζευτούν αμέσως μετά τις εργασίες για να διατηρηθεί η καλή εικόνα της πόλης μας. Άρα, όταν έχουμε στο πρόγραμμά μας να κλαδέψουμε και πριν το κλάδεμα πρέπει να τηλεφωνήσουμε στο 2385022621 για να συνεννοηθούμε για την ημερομηνία.

Απόρριψη ογκωδών αντικειμένων

Ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφο­ράς και διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών δημοτικών απορριμ­μάτων. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που κα­ταρτίζει η αρμόδια υπηρεσία. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά μέσα του Δήμου σε χώ­ρους υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.ΤΑ), εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης, ή και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.

 • Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα σε 5 ημέρες από την ειδο­ποίηση προς την αρμόδια υπηρεσία, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής.
 • Για να διευκολύνεται η αποκομιδή, θα πρέπει να τοποθετούνται σε μέρη όπου δεν υπάρχουν σταθμευ­μένα οχήματα ή άλλα εμπόδια και αφού προηγηθεί συνεννόηση με το τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών Καθαρισμού και Κοινόχρηστων Χωρών.
 • Η τοποθέτηση κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμέ­νων εντός των κάδων μηχανικής αποκομιδής απορ­ριμμάτων απαγορεύεται.

Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορ­ριμμάτων

 • Την αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων υποχρε­ούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και ευ­θύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται.
 • Ο Δήμος μπορεί να αναλαμβάνει την μεταφορά των απορριμμάτων αυτών μετά από συνεννόηση του ενδιαφερομένου με το τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών Καθαρισμού και Κοινόχρηστων Χωρών, 
 • Απαγορεύεται η εναπόθεση ειδικών απορριμμάτων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση και άδεια από το τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών Καθαρισμού και Κοινόχρηστων Χωρών σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο.
Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Φλώρινας

Ενημερωθείτε για τον Κανονισμό Καθαριότητας  του Δήμου Φλώρινας

Ανακύκλωση

Σύντομα κοντά σας

Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, αλλά και για την αποσυμφόρηση του προβλήματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης αποτελεί η απομάκρυνση των παλαιών οχημάτων.

Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (βάση του Π.Δ. 116/2004) έχει ως εξής:

 • Ενημερώνεται το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Φλώρινας.
 • Κατόπιν, υπάλληλοι του Δήμου, έπειτα από επόπτευση, καταγράφουν το όχημα και τοποθετείται σε αυτό αυτοκόλλητη ειδοποίηση απομάκρυνσης.
 • Το όχημα, εφ’ όσον δεν φέρει πινακίδες απομακρύνεται μετά την πάροδο 45 ημερών, ενώ όταν φέρει πινακίδες αλλά δεν έχει επικολλημένο το σήμα τελών κυκλοφορίας απομακρύνεται μετά την πάροδο 90 ημερών
 
Κάδοι Απορριμμάτων

Σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Αμαρουσίου έχουν τοποθετηθεί περίπου 2000 πράσινοι πλαστικοί ή μεταλλικοί κάδοι για τη μηχανική αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων.
Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν τόσο τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της πόλης όσο και την Υπηρεσία συλλογής του Δήμου.
Τη συντήρηση και το πλύσιμο των κάδων αναλαμβάνει το προσωπικό της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και περιβάλλοντος, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Για τυχόν προβλήματα που αφορούν :

 • Τη χωροθέτηση, συντήρηση ή μετακίνηση κάδων
 • Τη συλλογή των οικιακών απορριμμάτων

Mπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το 2385 0 22621 ή με τη Γραμμή του Δημότη 8001137373.

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την  παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και άλλα σχετικά

.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΚοικωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αρμόδιo Τμήμα
ΔιεύθυνσηΛοχαγού Μόδη, Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 44514
e-mailflsxep@gmail.com
Παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους
 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ.
 3. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) και εκκαθαριστικό (Ε), τελευταίου φορολογικού έτους.
 4. Ιατρική γνωμάτευση ή πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ.
 5. Αποδεικτικό κατοικίας (μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμός ΔΕΚΟ / τηλεφώνου, καθώς και σε περίπτωση φιλοξενίας λογαριασμός ΔΕΚΟ / τηλεφώνου και υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος και του ατόμου που φιλοξενεί.
Ειδικά δικαιολογητικά σε περίπτωση αναπηρίας μέλους ή μελών του νοικοκυριού
 1. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.
 2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄ οίκον συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου που περιλαμβάνεται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με τεχνικά θέματα.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΤεχνικών Υπηρεσιών
Αρμόδιo Τμήμα
ΔιεύθυνσηΚαπετάν Κώττα 1, Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 45790
e-mailtechdiflo@gmail.com
Άδεια εκσκαφής (τομής)

Για έκδοση άδειας εκσκαφής από το Δήμο απαιτούνται τα εξής:

 1. Υποβολή αίτησης  προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Αντίστοιχα σκαριφήματα για τους δρόμους στους οποίους θα γίνει η εκσκαφή
 3. Εγγυητική επιστολή

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ορίζεται από τον προϊστάμενο της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών (βάση του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 2307/95) και κατοχυρώνει το Δήμο για την καλή εκτέλεση της εκσκαφής και την σωστή αποκατάσταση της. Η εγγυητική επιστολή παραμένει στο Δήμο για ένα έτος ακόμα μετά το πέρας του έργου.
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας (Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ 53100).

Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτου

Για την λήψη βεβαίωσης αρίθμησης απαιτούνται τα εξής:

 1. Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Φωτοτυπία Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος του τρέχοντος έτους και αναλόγως την περίπτωση τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά.

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας (Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ 53100).

Κατεστραμμένη πινακίδα σήμανσης

Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στην τηλεφωνική γραμμή 2385 0 45790 ή στην Γραμμή του Δημότη 8001137373 δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας και αναφέροντας με λεπτομέρεια το πρόβλημα που υπάρχει.
Στην συνέχεια η Υπηρεσία διενεργεί αυτοψία και εντός 15 εργάσιμων ημερών τοποθετεί την πινακίδα σήμανσης.

Βεβαίωση σήμανσης

Για βεβαίωση σήμανσης απαιτείται:

 1. Υποβολή αίτησης προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η αίτηση υποβάλλεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας (Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ 53100).

Πληροφορηθείτε για τις διαδικασίες επικοινωνίας προς το Δήμο για κακοτεχνίες στο δρόμο και αίτηση για επιδιόρθωσή τους, σηματοδότηση, διαδικασιών για αίτηση χώρων στάθμευσης, και άλλα θέματα σχετικά.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΤεχνικών Υπηρεσιών
Αρμόδιo ΤμήμαΈργων Οδοποιίας 
ΔιεύθυνσηΚαπετάν Κώττα 1, Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 45790 
e-mail
Πληροφορηθείτε για τις διαδικασίες αίτησης χώρων στάθμευσης

Η άδεια χώρου στάθμευσης παραχωρείται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που ρυθμίζει τις παραχωρήσεις χώρων στάθμευσης στο δημοτικό οδικό δίκτυο. Προϋποθέσεις για όλες τις περιπτώσεις παραχώρησης χώρου στάθμευσης είναι:

 • Η μη ύπαρξη δεσμεύσεων από εγκεκριμένη μελέτη στάθμευσης.
 • Η μη απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις παραχώρησης.
 • Η μη ύπαρξη ιδιόκτητου χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης των οχημάτων των ενδιαφερομένων
Η θέση παραχωρείται για στάθμευση των οχημάτων σε ανάπηρους Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ε.Ε, καθώς και σε πολίτες τρίτης χώρας με νόμιμη άδεια διαμονής, κατόχους του Δελτίου Στάθμευσης Οχημάτων των ατόμων με Αναπηρίες, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
 • Χορηγείται μία (1) θέση μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου.
 • Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δήμο για κάθε μεταβολή των υποβαλλόμενων στοιχείων δικαιολογητικών.
 • Σε περίπτωση που ο Δήμος ενημερωθεί εγγράφως από τον δικαιούχο ότι οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης έχουν εκλείψει ή ότι δεν κάνει πλέον χρήση της θέσης στάθμευσης, η παραχώρηση της αποκλειστικής θέσης στάθμευσης παύει να ισχύει και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί αιτιολογημένα σε έλεγχο των δικαιολογητικών της παραχώρησης, μέσα σε διάστημα δύο μηνών, η Υπηρεσία θα εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης της θέσης.
 • Ο Δήμος δύναται οποτεδήποτε να προβαίνει σε έλεγχο η επανέλεγχο της παραχώρησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του δικαιούχου
 • Απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας, με βάση την οποία εκδόθηκε το «Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των ατόμων με Αναπηρίες».
 • Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας οχήματος ιδιοκτησίας του ενδιαφερόμενου.
 • Άδεια οδήγησης του οδηγού του οχήματος.
 • Αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.), από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας στο όνομα της ή του δικαιούχου.
 • Υπεύθυνη δήλωση, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται: α) η μη ύπαρξη, έστω και κατά ποσοστό, ιδιαίτερου ιδιόκτητου ή αποκλειστικής χρήσης χώρου για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης των οικογενειακών οχημάτων β) η μη ύπαρξη παραχώρησης άλλης θέσης στάθμευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου γ) η υποχρέωση προσκόμισης ανά τριετία πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση που η ισχύς της Απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής αναφέρεται ως «εφ΄ όρου ζωής» δ) οδηγός, σε περίπτωση που δεν οδηγεί ο ίδιος ο ανάπηρος, φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης (το όνομα του οδηγού, ο αριθμός ταυτότητας του, η συγγένεια ή η απόφαση δικαστικής συμπαράστασης) 
 • Για την έκδοση και παραλαβή της ειδικής κάρτας στάθμευσης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητας του δικαιούχου. Η ανανέωση της ειδικής κάρτας πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου. Σε περίπτωση εκπροσώπου, για την έκδοση, ανανέωση και παραλαβή, απαιτείται εξουσιοδότηση, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής.
Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι παθόντες ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:
 
Ν. 490/76 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α’)Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση.
Ν. 1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α’)

Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν :

 • πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών,
 • σοβαρή κινητική αναπηρία :
  Α) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, Β) του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
 • ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%
Ν. 1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α’)

Ανάπηροι Έλληνες πολίτες :

 • νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%,
 • πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις,
 • έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία,
 • πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία,
 • πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου,
 • πάσχοντες από αιμορροφιλία.
Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129 Α’)Ανάπηροι πολίτες Κ – Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ΄ αριθμ. 2 και 3 αναφερόμενες κατηγορίες.

Σύντομα κοντά σας

Ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διοργάνωση / συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και παροχής επιχορηγήσεων.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΚοικωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αρμόδιo Τμήμα
ΔιεύθυνσηΛοχαγού Μόδη, Φλώρινα, ΤΚ: 53100
Τηλέφωνο Επικοινωνίας2385 0 44514
e-mailflsxep@gmail.com
Επιχορήγηση αθλητικού / πολιτιστικού συλλόγου
 1. Αίτηση.
 2. Προϋπολογισμός δαπανών εκδήλωσης.
 3. Καταστατικό συλλόγου.
 4. Έγγραφο ένταξης επιχορηγούμενων συλλόγων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (χορηγείται από την υπηρεσία).
Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με αθλητικό / πολιτιστικό σύλλογο
 1. Αίτηση.
 2. Προϋπολογισμός δαπανών εκδήλωσης.
Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δήμου Φλώρινας
 1. Αίτηση (χορηγείτε από την υπηρεσία).
 2. Καταβολή αντιτίμου (εφόσον προβλέπεται).

Ενημερωθείτε για τις διαδικασίες διαχείρισης δεσποζόμενου σκύλου-γάτας κ.ά..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΤοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Αρμόδιo ΤμήμαΑστικής Πανίδας & Αλιείας
ΔιεύθυνσηΠρώην στρατόπεδο Τάγαρη (τέρμα Λεωφ. Μοναστηρίου, Φλώρινα)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας23850 46978 (εσωτ. 4)
e-mailprasino@cityoflorina.gr
Βρήκα αδέσποτο σκύλο-γάτα και θέλω να το υιοθετήσω, τι κάνω;

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4830/21, «..Επιτρέπεται, επίσης, η υιοθεσία αδέσποτου ημίαιμου ζώου, σημασμένου ή μη, που περισυλλέγεται από ενδιαφερόμενο. Για τον σκοπό αυτόν, ο ενδιαφερόμενος μεριμνά για την άμεση σήμανση του ζώου στο όνομά του σε περίπτωση μη σημασμένου, άλλως για τη μεταβολή των στοιχείων του ζώου στο ΕΜΖΣ.»

Συνεπώς, ΔΕΝ απαιτείται κάποιο συμβόλαιο υιοθεσίας αλλά σε συνεργασία με τον κτηνίατρο της επιλογής σου, ελέγχεται το ζώο αρχικά εάν έχει ηλεκτρονική σήμανση. Εάν έχει και εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης ο Δήμος, γίνεται η μεταβολή των στοιχείων του ζώου στο ΕΜΖΣ από τον κτηνίατρο με τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη. Εάν δεν φέρει ηλεκτρονική σήμανση, γίνεται εξαρχής η καταχώρηση όπως προηγουμένως. Είναι προφανές πως εάν φέρει ηλεκτρονική σήμανση, και από το μητρώο προκύπτει πως ανήκει σε ιδιώτη, τότε ενημερώνεται η Αστυνομία για να ερευνηθεί το ενδεχόμενο εγκατάλειψης.

Επιθυμώ να αποχωριστώ τον σκύλο-γάτα μου, τι κάνω;

Σύμφωνα με την παρ. 1 περ. ζ του άρθρου 9 του Ν.4830/21, σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να το αποχωριστεί, και εφόσον δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη, υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου του τόπου της μόνιμης κατοικίας του προκειμένου, με μέριμνα του δήμου, να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, εφόσον πρόκειται για σκύλο ή γάτα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά-προϋποθέσεις:

 1. Υποβολή στο πρωτόκολλο του Δήμου σχετικής υπεύθυνης δήλωσης (με το κείμενο: Επιθυμώ να αποχωριστώ το σκύλο/γάτα μου με αριθμό ηλεκτρονικής σήμανσης …………… καθώς δεν κατάφερα να βρω νέο ιδιοκτήτη) και,
 2. εφόσον δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης σε διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης, καταβολή στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ποσού τριακόσιων (300) ευρώ για την παράδοση, εφόσον είναι σκύλος, ή εκατό (100) ευρώ, εφόσον είναι γάτα ή άλλο ζώο συντροφιάς.

Ακολούθως, παραδίδεται κατόπιν συνεννόησης αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ ως προς τη μεταβολή αυτή και την καταγραφή του ζώου ως αδέσποτου με τα στοιχεία του δήμου.

Ανήκω σε ευαίσθητες και ευπαθείς οικονομικά κοινωνικές ομάδες. Μπορώ να εντάξω στο πρόγραμμα του Δήμου τη διαχείριση του δεσποζόμενου σκύλου-γάτας μου;

Ναι. Σύμφωνα με την αριθ. 4/2024 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΑ:Ψ6Λ9ΩΗΙ-5ΗΥ) και αφορά σε άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα της ΔΥΠΑ και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά-προϋποθέσεις:

 1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους (ή του προηγούμενου σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί). Δικαιούχοι των δωρεάν παροχών είναι αυτοί που έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 5.712,00 € (κατώφλι κινδύνου φτώχειας έτους 2022, ΕΛΣΤΑΤ) από κάθε πηγή, προσαυξημένο κατά 1.000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος. Στα προστατευόμενα μέλη εντάσσονται τα τέκνα ως 18 ετών και τα ενήλικα τέκνα έως 24 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Για τα προστατευόμενα μέλη από 18 έως 24 ετών απαιτείται Βεβαίωση Σπουδών.
 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
 3. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση με τα παρακάτω στοιχεία του προσώπου στο οποίο θα καταχωρηθεί ηλεκτρονικά το ζώο (πρότυπο σχέδιο Υ/Δ σε επεξεργάσιμη μορφή). 

Επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 1. Για τα άτομα με αναπηρία, φωτοτυπία απόφασης Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ≥ 67%.
 2. Για τους μακροχρόνια ανέργους, βεβαίωση ανεργίας (>12μηνών) σε ισχύ.
 3. Για τους διαβιούντες που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.), η Απόφαση έγκρισης. Στην περίπτωση αστέγων απαιτείται μόνο η βεβαίωση αστεγίας από την Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
 4. Για μονογονεϊκές οικογένειες σε περίπτωση διάστασης / διαζυγίου, τα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν (διαζύγιο ή αγωγή διαζυγίου ή πρόσφατη σχετική δήλωση στην ΔΟΥ). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται βεβαίωση επιμέλειας παιδιού/ παιδιών.
 5. Για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Επειδή στον Δήμο Φλώρινας δεν υπηρετεί κτηνίατρος, το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς υλοποιείται μέσω συμβάσεων με ιδιώτες κτηνιάτρους, με αναγκαίο περιορισμό ως προς το ύψος του προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν όλες οι πιθανές αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα και, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή πορεία του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου, θα εξυπηρετείται ένα (1) ζώο ανά ΑΦΜ και έως του ύψους του 25% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας για τις εργασίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί το όριο του προϋπολογισμού, θα εντάσσονται στο πρόγραμμα και περισσότερα ζώα ανά ΑΦΜ, με προτεραιότητα στα θηλυκά.

Η μεταφορά των ζώων από και προς τους συμβεβλημένους κτηνιάτρους θα γίνεται από τους αιτούντες, κατόπιν γραπτής εγκρίσεως από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Είμαι κτηνοτρόφος. Μπορώ να εντάξω στο πρόγραμμα του Δήμου τη διαχείριση των δεσποζόμενων ποιμενικών σκύλων μου;

Ναι. Σύμφωνα με την αριθ. 4/2024 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Φλώρινας (ΑΔΑ: Ψ6Λ9ΩΗΙ-5ΗΥ) και αφορά σκύλους που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την φύλαξη ποιμνίων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά-προϋποθέσεις:

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
 2. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση με τα παρακάτω στοιχεία του προσώπου στο οποίο θα καταχωρηθεί ηλεκτρονικά το ζώο (πρότυπο σχέδιο Υ/Δ σε επεξεργάσιμη μορφή
 3. Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης, όπου θα φαίνεται ο κωδικός αριθμός εκμετάλλευσης και τα στοιχεία κατόχου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Επειδή στον Δήμο Φλώρινας δεν υπηρετεί κτηνίατρος, το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς υλοποιείται μέσω συμβάσεων με ιδιώτες κτηνιάτρους, με αναγκαίο περιορισμό ως προς το ύψος του προϋπολογισμού. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν όλες οι πιθανές αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα και, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή πορεία του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου, θα εξυπηρετούνται έως του ύψους του 30% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας για τις εργασίες διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, χωρίς όριο ζώων ανά ΑΦΜ. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση του ζώου από κτηνίατρο, δεν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για ποιμενική φυλή (ημίαιμο ή καθαρόαιμο), θα ενημερώνεται σχετικά ο Δήμος και δεν θα εκτελείται καμία εργασία.

Η μεταφορά των ζώων από και προς τους συμβεβλημένους κτηνιάτρους θα γίνεται από τους αιτούντες, κατόπιν γραπτής εγκρίσεως από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.